Spaľovanie odpadu je záloha pre recyklujúcu spoločnosť

Objavujú sa správy o tom, že spaľovanie odpadu brzdí rozvoj recyklácie. Platí to aj pre Európsku úniu?

Naopak! Podľa údajov z Eurostatu najúspešnejšie členské štáty (Belgicko, Nemecko, Holandsko, Švédsko) v EÚ-28 zredukovali skládkovanie na 1 % a zároveň dosiahli vysokú mieru recyklácie (okolo 50 % a viac). Dosiahli to s pomocou energetického spaľovania odpadu a zavedením zákazu skládkovania.

Medzi udržateľným recyklovaním energetických zhodnocovaním odpadu nie je žiadna konkurencia, keďže pri tom druhom sa narába len odpadom, ktorý nie je dostatočne dobrý na kvalitnú recykláciu a tiež so zvyškami z recyklácie.

Množstvo odpadu, ktorý sa zasiela na spálenie závisí od množstva materiálov, ktoré nie sú vhodné na recykláciu (kontaminované, príliš drahé, atď.)

Určité typy odpadov obsahujú škodliviny alebo iné toxické prvky, ktoré nie sú bezpečné pre ľudskú spotrebu. Je lepšie tento odpad premeniť na lokálnu, nízkouhlíkovú energiu za použitia vyspelých čistiacich technológií spalín a garantovania najvyšších environmentálnych štandardov než, aby vstúpil do cirkulujúceho hospodárstva.

Taktiež nemôžete kontinuálne recyklovať všetky materiály. Napríklad plastový odpad degraduje po tom, čo niekoľkokrát prešiel procesom recyklácie, a preto nie je viac možná kvalitná recyklácia. 100 % recyklovanie nie je možné a v niektorých prípadoch nie je udržateľné. Vtedy nastupuje na scénu energetické zhodnocovanie ako spoľahlivý partner pre recyklačný priemysel a nakladá s odpadom, ktorý nie je možné ošetriť udržateľnou cestou.

Existujú ekonomické výhody pri porovnaní recyklácia versus spaľovanie?

Nejde o recykláciu versus spaľovanie. Odpad, ktorý je vhodný na recykláciu sa musí recyklovať! Rozhodujúca otázka je, čo urobiť s odpadom, ktorý nie je vhodný na udržateľné recyklovanie. Zostávajúci odpad by sa mal radšej premeniť na energiu než skončiť na skládke, takže spaľovanie je záloha pre modernú recyklujúcu spoločnosť.

Podniky, ktoré odpad menia na energiu, vytvárajú dobre platené pracovné miesta s vysokými zručnosťami v dobrých, čistých pracovných podmienkach. Odhadujeme, že priemerný počet pracovných miest, ktoré vytvára podnik energeticky zhodnocujúci odpad v Európe je 62 priamych miest a prinajmenšom rovnaký počet nepriamych pracovných miest. To znamená, že naprieč Európou sa podnikmi energeticky zhodnocujúcimi odpad vytvára približne 28 tisíc priamych a ďalších 28 tisíc nepriamych pracovných miest, teda celkovo 56 tisíc dobrých pracovných miest.

Myslíte si, že odpad je použiteľným krátkodobým až strednodobým palivovým zdrojom?

Určite! Ak odpad nie je dostatočne čistý na výrobu nového kvalitného produktu prostredníctvom recyklácie, ma by sa použiť na výrobu lokálnej energie, poskytnutej na dodávky dostupného tepla a elektriny pre domácnosti a priemysel.

Napríklad spaľovňa v talianskom meste Brescia pokrýva 75 % dopytu tepla mesta a spaľovňa v švédskom Malmö dodáva 60 % lokálneho dopytu tepla. Keď zvážime, že Európa je vysoko závislá na (drahom) dovoze (limitovaných) fosílnych palív, ide o pozitívny príspevok k bezpečnosti dodávok energie v Európe.

Aké sú environmentálne vplyvy?

Spaľovanie odpadu je najprísnejšie regulovanou a kontrolovanou priemyselnou aktivitou. Podniky energeticky zhodnocujúce odpad sú vybavené sofistikovanými filtračnými zariadeniami, aby zachytili škodliviny v odpade a minimalizovali emisie do ovzdušia. Priemysel energetického zhodnocovania odpadov urobil v posledných desaťročiach veľké pokroky pri znižovaní emisií. Tento pokrok sa ďalej posunul zavedením európskej smernice o spaľovaní z roku 2000, ktorá je teraz súčasťou smernice o priemyselných emisiách, stanovujúc prísne hodnoty emisných limitov, ktoré musia dosiahnuť všetky spaľovne v EÚ.

Termálnou úpravou odpadu, ktorý zostáva po jeho prevencii a recyklácii, v účinnom zariadení na energetické zhodnotenie odpadu sa redukujú emisie metánu (potentný skleníkový plyn, ktorý je pre globálne otepľovanie 25-krát významnejší než oxid uhličitý) zo skládkovania a emisie CO2 čisto fosílneho pôvodu, ktorý by sa vyprodukoval, ak by sa dané množstvo energie vyrábalo v konvenčných elektrárňach.

Keď zvážime výhody koľkým emisiám skleníkových plynov zo skládok a konvenčných elektrární sa vyhneme a vezmeme do úvahy kredity z recyklovania kovov zo škvary, z pohľadu celoživotného cyklu vychádza energetické zhodnocovanie odpadu dobre pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov.

Aké sú vaše požiadavky pokiaľ ide o revíziu rámcovej smernice o odpadoch, obalovej smernice a skládkovej smernice?

Po prvé, postupne odstrániť skládkovanie: to uvoľní plný potenciál odpadu ako zdroja a tiež to bude silný spúšťač pre recykláciu a efektívne energetické zhodnocovanie odpadu.

Po druhé, kvalitnú recykláciu: vytvoriť kritéria kvality (ako je formula energetickej efektívnosti (R1) pre energetické zhodnocovanie odpadov), ponuka musí zodpovedať dopytu, dôvera spotrebiteľov v recyklované produkty, t.j. dôvera, že neobsahujú hazardné látky, niekedy opätovne importované z Ázie po ošetrení, ktoré je pochybné z environmentálneho a sociálneho uhla pohľadu.