Súkromný sektor bude hrať v budúcnosti jadrovej energie významnú rolu

Medzivládny panel  pre klimatickú zmenu (IPCC) uznal veľký potenciál energie z jadra pokiaľ ide o zmiernenie dôsledkov zmeny klímy . Aké sú hlavné výhody využívania tejto technológie v porovnaní s inými zdrojmi? Ide o prechodnú technológiu alebo je jej potenciál ako dlhodobého zdroja energie väčší?

Jadrová energia je udržateľný zdroj energie najmä z dvoch dôvodov. Na strane zdrojov – urán, ako zdroj paliva, je hojne dostupný. A efektívnosť jeho použitia je možné zvýšiť 70-násobne, ak sa posunieme od súčasného jednorazového palivového cyklu k uzavretému palivovému cyklu. Náklady na urán sú malým zlomkom celkových nákladov elektriny z jadra.

Po environmentálnej stránke, atómové elektrárne neemitujú CO2, iné skleníkové plyny, ani ďalšie znečisťujúce látky. Taktiež emisie počas celého životného cyklu, od ťažby uránu, obohatenia a likvidácie rádioaktívneho odpadu po výstavbu elektrárne a vyradenie z prevádzky sú veľmi nízke.

Pri pohľade na celoživotnú bázu, je elektrina z jadra spolu s elektrinou pochádzajúcou z vody a vetra, jedným z najnižších emitentoch skleníkových plynov prepočítaných pokiaľ ide o množstvo ekvivalentné gramu CO2  na jednotku vyrobenej elektriny. Pri výrobe založenej na uhlí, aj ak je vybavená technológiou zachytávania a skladovania uhlíka (CCS), sa odhadujú emisie na jednotku elektriny asi 10-krát vyššie. V sektore elektriny sa vyhodnotilo, že energia z jadra má najväčší potenciál zmiernenia emisií skleníkových plynov pri najnižších nákladoch.

Jadrová energia tiež pomáha pri riešení otázok o energetickej bezpečnosti a zvýšenej premenlivosti cien fosílnych palív.

Aké hlavné faktory a potenciálne prekážky by mali vziať do úvahy investori, či už štátni alebo súkromní, ktorí sa zaujímajú o výstavbu a prevádzku atómových elektrární?

Jadrová energia má pomerne vysoké počiatočné náklady, takže vo všeobecnosti nie je pre súkromný priemysel zaujímavé investovať a potom čakať desaťročie lebo dlhšie na návratnosť pôvodnej investície…Ale po dostavbe môžete produkovať elektrinu vcelku lacno a zo stabilného zdroja. A po tom ako sa investícia kapitálu vráti, môžete mať úžitok z elektriny s jednými z najnižších nákladov, ktoré sú dostupné.

Vysoké počiatočné náklady vedú k tomu, že pre niektoré štáty je zložité dokonca uvažovať o spustení programu elektriny z jadra. V poslednej dobe ale  vidíme iniciatívy ako je postav-vlastni-prevádzkuj, inými slovami spoločnosť z jednej krajiny ide do druhej krajiny, financuje a postaví atómovú elektráreň, prevádzkuje ju a predáva elektrinu. Tým sa umožňuje, aby aj krajiny s nižšou kúpnou silou mohli získať prínosy elektriny z jadra.

Súkromný sektor bude hrať v budúcnosti jadrovej energie významnú rolu. Niekoľko spoločností sa napríklad usiluje o vyspelé koncepty pre menšie, inovatívne reaktory. V USA vláda uľahčuje ich rozvoj prostredníctvom kooperatívnej dohody o zdieľaní nákladov na podporu inžinieringu, dizajnovej certifikácie a udeľovania licencie malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactors, SMRs), ktoré sú jediné svojho druhu. S vládnymi investíciami, v spojení s najmenej 50 % zo súkromného sektora, pomôžu tieto typy projektov položiť základy pre priemysel SMR, z čoho budú mať úžitok krajiny poskytujúce tento rozvoj i užívatelia týchto reaktorov z celého sveta.

Jadro je na Slovensku už teraz primárnym zdrojom energie, budujú a plánujú sa nové bloky atómových elektrární. Zdá sa, že havária vo Fukušime plány niektorých krajín vôbec nezasiahla. Turecko sa pustilo do výstavby prvej elektrárne, Poľsko využitie jadra tiež zvažuje. Ako sa zmenili predpovede rozvoja jadrovej energie globálne a regionálne za posledné dva roky?

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu každoročne zverejňuje dve projekcie pre globálny rast v jadrovej energii: nízku a vysokú projekciu. Nízka projekcia z roku 2012 ukazuje takmer 25-percentný nárast v energii z jadra do roku 2030. Vysoká projekcia z roku 2012 naznačuje 100-percentný rast, čiže zdvojnásobenie súčasnej výrobnej kapacity. Tieto údaje sú o 1 % až 9 % nižšie ako boli naše projekcie z roku 2011. Inými slovami, napriek nehode v elektrárni Fukušima Daiči, sa stále očakáva rast, ide len o nižší rast.

Existujú štáty ako Nemecko alebo Taliansko, ktoré sa po nehode v atómovej elektrárni Fukušima Daiči rozhodli postupne odstaviť jadrovú energiu alebo ju nespustiť. Avšak pre ďalšie štáty sa hlavné hnacie mechanizmy ich záujmu o elektrinu z jadra nezmenili: rastúci dopyt po energii, rovnako ako obavy o energetickú bezpečnosť a zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny. Väčší rast sa očakáva v Ázii, a predovšetkým v Indii, Číne, Kórejskej republike a Rusku. V roku 2012 začali stavať svoju prvú atómovú elektráreň Spojené arabské emiráty, prvý nováčik v tejto oblasti po 27 rokoch. Tento rok sa spustila aj výstavba dvoch nových atómových elektrární  v USA, ide u nich o prvú novú výstavbu po troch dekádach. Všetko sú to národné rozhodnutia založené na rôznych národných parametroch.

Aké poučenia z udalostí v japonskej Fukušime prijala IAEA pre vlastné fungovanie?

Členské štáty IAEA v septembri 2011, niekoľko mesiacov po nehode v elektrárni Fukušima Daiči, jednomyseľne prijali Akčný plán pre jadrovú bezpečnosť. Tento akčný plán obsahuje 12 špecifických akcií na posilnenie globálneho rámca jadrovej bezpečnosti. Odvtedy sa IAEA zameriava na každú z nich prostredníctvom expertných stretnutí, revíznych misií a iných nástrojov. Napríklad presne Ďalší týždeň  (21-24. máj) organizujeme naše piate Medzinárodné expertné stretnutie, založené na tomto Akčnom pláne. Bude venované vplyvu ľudských a organizačných faktorov na jadrovú bezpečnosť.

Štandardy IAEA, dokumenty a školenia sú všetky zamerané na to, aby pomohli štátom využívať jadrové technológie bezpečne, isto, mierovo a udržateľne. Pomáhame a usmerňujeme naše členské štáty, ktoré si želajú rozvíjať programy jadrovej energie, aby to robili správne. Od optimálnej ťažby uránu po manažment ľudských zdrojov, od verejnej a environmentálnej bezpečnosti po zodpovedný manažment jadrového odpadu a vyradenia z prevádzky, IAEA je uzlom pre medzinárodnú spoluprácu a odborné vedenie.