Pri jadre bude tento rok dominovať viacero otázok

Autor: jannoon028, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európska asociácia jadrového priemyslu (Foratom) zhrnula vývoj v oblasti energetickej politiky v minulom roku a zároveň urobila prehľad hlavných politických i legislatívnych iniciatív týkajúcich sa atómovej energie, ktoré sa budú na európskej úrovni preberať tento rok.

Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sa politika EÚ v oblasti jadrovej energie sa na chvíľu odsunie na vedľajšiu koľaj, uviedlo Európska asociácia nukleárneho priemyslu.

Jadro ale môže rezonovať v predvolebných kampaniach v niektorých európskych krajinách. Napríklad v Británii, a to z dôvodu vyšetrovania investičnej dohody medzi vládou a spoločnosťou EDF Energy o podpore pre výstavbu novej elektrárne Hinkley Point C zo strany Európskej komisie, ale tiež v Nemecku z dôvodu odstavenia tohto energetického odvetvia a prechodu na obnoviteľné zdroje, tzv. Energiewende.

„Európske voľby a nominácia novej Európskej komisie, samozrejme, ovplyvnia to, ako sa budú na úrovni EÚ riešiť záležitosti súvisiace s jadrom,“ zdôraznil Foratom.

Poskytovanie pomoci pre jadro

Pokiaľ ide o spomínané vyšetrovanie o podpore pre Hinkley Point C (prípad SA.34947), Komisia by mala zverejniť svoj názor do júna 2014, konečné rozhodnutie by EK mala prijať do konca tohto roku.  Po uskutočnení viacerých verejných konzultácií by Komisia mala už 9. apríla prijať nové usmernenia pre poskytovanie štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky pre obdobie 2014 – 2020. Platiť by mali začať od júla.

Sedem členských krajín s rôznym prístupom k jadrovej energetike (napr. Británia, Nemecko i Francúzsko) sa ešte na poslednú chvíľu snažilo zastaviť prijatie nových usmernení s odôvodnením, že obmedzenie pomoci „masívne poškodí“ priemysel.

Británia, ale tiež Slovensko či ČR, podporovali úpravu pravidiel poskytovania pomoci v prospech nízkouhlíkovej technologickej neutrality, čo by v praxi znamenalo podobné podmienky poskytovania pomoci pre jadro, ktoré je súčasťou energetického mixu už niekoľko desaťročí, a pre novšie technológie. Komisia však rozhodla vylúčiť jadro z týchto usmernení a každý prípad poskytnutia pomoci sa naďalej bude skúmať jednotlivo.

V odbornej i politickej diskusii sa často kritizujú nejasnosti ohľadom nákladov a dotácií poskytovaných pre jednotlivé druhy energetických technológií v EÚ. Komisia preto zadala vypracovať štúdiu, ktorá by mala situáciu objasniť. Dokončiť sa má do konca tohto roku.

Top téma – bezpečnosť

Top témou európskej agendy v oblasti jadrovej energie naďalej zostane bezpečnosť. V súvislosti s implementáciou odporúčaní vyplývajúcich zo stress testov, Komisia v júni zverejní správu o ich realizácii v členských štátoch.

V októbri 2013 Európska komisia predstavila konečný návrh revidovanej smernice o jadrovej bezpečnosti. Očakáva sa, že Európsky parlament prijme názor do apríla tohto roku. Následne sa očakáva, že Rada EÚ by mala návrh revidovanej smernice schváliť do júna.

Ďalšími diskutovanými témami, ktoré sú v legislatívnom procese je zamýšľaná smernica o jadrovej zodpovednosti a poistení v prípade jadrovej nehody. V súčasnosti sa prebieha hodnotenie dopadov komerčnej aplikácie zavedenia vyšších limitov finančnej zodpovednosti prevádzkovateľov. Jeho závery sa pravdepodobne zverejnia spolu s návrhom smernice koncom roka. V marci by však Komisia mala predstaviť nezáväzné oznámenie o jadrovej zodpovednosti spolu s dokumentom o pripravenosti na mimoriadne situácie mimo lokality elektrárne.

Foratom poukázal aj na prebiehajúcu aktualizáciu scenárov, ktoré obsahuje Energetická cestovná mapa 2050, diskusiu o politickom rámci v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a tiež na význam štúdií z dielne Medzinárodnej energetickej agentúry, ktoré môžu mať vplyv na orientáciu energetickej politiky EÚ. Tohtoročný  Svetový energetický výhľad, ktorý IEA zverejňuje na jeseň, sa sústredí na jadrovú energiu.

ENEF

V júni sa v Bratislave uskutoční plenárne zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF), v rámci ktorého fungujú tri pracovné skupiny zamerané na príležitosti, riziká a transparentnosť. Aktivity prvej pracovnej skupiny sa v tomto roku zamerajú na právnu otázku jadrovej zodpovednosti tretích strát a rámec do roku 2030.

Členovia skupiny v oblasti rizík sa zase sústredia na otázku bezpečnosti a odpadu, čo súvisí so smernicou 2011/70/Euratom o rámci pre nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. V rámci jej implementácie členské štáty momentálne pripravujú národné programy nakladania s týmto odpadom, ktorých obsah oznámia Komisii do augusta budúceho roku. Tretia pracovná skupina sa bude venovať hlavne krízovej komunikácii a etike.