Aké zmeny čakajú energetiku na Slovensku?

Minister hospodárstva a výstavby Juraj Miškov chce pri tvorbe energetickej politiky sledovať trendy, aké sa podporujú na úrovni EÚ. Z neverejnej pracovnej verzie Programového vyhlásenia vlády, ktoré sa dostalo do slovenských médií, vyplýva, že vláda v období 2010 – 2014 aktualizuje a zmodernizuje energetickú politiku.

Energetická politika bude stáť na niekoľkých pilieroch:

  • aktualizácia politiky s cieľom zvýšiť „bezpečnosť, konkurencieschopnosť, efektívnosť a udržateľnosť“ energetickej sféry na Slovensku,
  • pokračovanie v liberalizácii,
  • nezasahovanie do hospodárenia energetických spoločností „neprimeraným spôsobom“,
  • diverzifikovanie energetických zdrojov, podpora využívania tých obnoviteľných zdrojov, ktoré dokážu produkovať energiu za ceny blízke trhovým cenám, a rozvoj príslušnej infraštruktúry a prenosových sústav,
  • ochrana životného prostredia pri rozvoji energetických projektov; výslovne sa spomína zastavenie „všetkých aktivít ohľadom výstavby ropovodu cez Žitný ostrov“,
  • rozvoj jadrovej energetiky a zachovávanie prísnych štandardov v jadrových zariadeniach,
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie energetickej náročnosti a skúmanie dôsledkov energeticko-klimatickej legislatívy EÚ, pričom v rámci tejto politiky sa budú „presadzovať  záujmy SR vo všetkých subsektoroch energetiky“.

V oblasti regulácie Ministerstvo hospodárstva už nespomína možnosť skúmania zlúčenia regulátorov, ako to navrhla formujúca sa koalícia ešte vo svojich programových tézach. Na druhej strane, záväzok posilňovať odbornosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa zachoval. V oblasti regulácie chce minister Miškov znížiť regulačno-administratívne zaťaženie firiem o „25 percent do roku 2012“ tak, aby regulačné zaťaženie na Slovensku nešlo nad rámec kritérií, na ktorých sa dohodli európske inštitúcie a členské krajiny EÚ.