BIDSF 01: Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Názov:
BIDSF 01: Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Webstránka zverejnenia výzvy:    

na tejto linke

Ciele programu:  
Zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov

Oprávnené územie:  
NItriansky kraj
Trnavský kraj

Minimálna výška kofinancovania v %:    0 %

Maximálna výška prí­spevku:    600 000 EUR

Adresa implementačnej agentúry:
Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Odbor ostatných podporných programov,
Bajkalská 27,
827 99 Bratislava

Názov implementačnej agentúry:
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Konečný termí­n predloženia žiadosti:    18. 7. 2008

Dátum zverejnenia výzvy:    16. 6. 2008

Podporované aktivity:
• Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov (steny, strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi v danej oblasti,
• Modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky,
• Modernizácia, rekonštrukcia vykurovacích systémov,
• Inštalácia regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov (hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov),
• Modernizácia systémov prípravy teplej vody,
• Modernizácia systémov vnútorného osvetlenia
• Modernizácia klimatizačných systémov

Názov priority:    Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Skratka programu:   (BIDSF)

Názov programového dokumentu:

Medzinárodný fond na podporu odstavenia elektrárne Bohunice

Oblasť podpory:    Energetika

Sektor:    Verejný

Oprávnení­ žiadatelia:    Obce

Ďalší oprávnení žiadatelia:
• obce s počtom obyvateľov do 5 000 (k 31.12.2007),
• obce zahrnuté v kohéznych póloch rastu v záujmovom území inovačných pólov rastu,
• obce zahrnuté v kohéznych póloch rastu mimo záujmového územiinovačných pólov rastu.