Biopalivá: Komisia prehliada (aj) britskú kritiku

Krátka správa

Výbor pre environmentálny audit (EAC) britskej Snemovne reprezentantov je ďalším telesom, ktoré vznieslo kritiku voči navrhovanej legislatíve o biopalivách. V správe z 21. januára sa jeho členovia vyjadrujú proti snahám o harmonizovanie národných podporných schém, ktoré by v konečnom dôsledku viedli k ich zjednoteniu a nahradeniu jednou – celoeurópskou.

Britskí poslanci sa pripájajú k názoru vedeckých pracovníkov Komisie. Tí tvrdia, že masívna produkcia poľnohospodárskych plodín na účely produkcie biopalív môže byť environmentálne neudržateľná. Cieľ 10%-ného podielu biopalív na energetickej skladbe EÚ kritizovali aj mnohé mimovládne organizácie (EurActiv 11/01/08).

Komisár Andris Piebalgs, zodpovedný za energetiku, povedal, že Komisia “silne nesúhlasí” so závermi britských poslancov. Ako argument použil tvrdenie, že biopalivá majú dokázateľne nižšiu mieru produkcie skleníkových plynov, než fosílne palivá. Okrem toho treba podľa neho brať do úvahy aj znižovanie závislosti EÚ na dovoze ropy a zemného plynu.

Stratégia pre biopalivá zostane nezmenená, odkazuje komisárka Mariann Fischer Boel. Hoci sa zdá, že v niektorých oblastiach Komisia zohľadní argumenty tretích strán (napríklad v oblasti podpory veternej a solárnej energie), biopalivá sú špecifickým prípadom. Komisárka akékoľvek ústupky odmieta a tvrdí, že návrh v jeho zamýšľanej podobe je “nevyhnutný, ak chceme brať energetickú bezpečnosť a klimatické zmeny vážne.”

K pripravovanej legislatíve, ktorej oficiálny návrh bude predstavený 23. januára, sa doteraz vznieslo veľké množstvo kritiky. Komisia sa ju snaží utíšiť najmä ubezpečením, že text bude definovať “robustné štandardy udržateľnosti a mechanizmy prevencie pred ničením pôdy.”