Biopalivá nemusia mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie

Biopalivá sú považované za najdôležitejšiu zelenú alternatívu klasických fosílnych palív, čelia však kritike najmä kvôli zaberaniu poľnohospodárskej pôdy.

V dôsledku pestovania plodín na výrobu biopalív sa čoraz viac zalesnených plôch premieňa na ornú pôdu, čo sa v európskom žargóne nazýva nepriamy dosah zmien vo využívaní pôdy (ILUC).

Európska komisia na základe záverov približne 15 štúdií o výrobe rôznych druhov biopalív predpokladá, že v priebehu 10 rokov by mohla Európa v dôsledku ILUCu prísť až o 4,5 milióna hektárov pôdy, čo je približne veľkosť Dánska. Výrubom lesov a zelených porastov planéta navyše prichádza o prirodzené „lapače“ uhlíka.

Ekologickí aktivisti a politici sa preto snažia nájsť riešenie na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie bez  vplyvu na využívanie pôdy.  

Vedci z Utrechtskej Univerzity prišli so štúdiou, na základe ktorej tvrdia, že ILUCu sa dá zabrániť, ak sa budú biopalivá produkované na nedostatočne využívaných pôdach. V dôsledku európskej poľnohospodárskej politiky sa totiž nevyužíva všetka dostupná orná pôda v EÚ.

Vedci preukázali, že biopalivá sa môžu pestovať bez rizika ILUCu a svoje tvrdenia overili na prípadoch Poľska, Maďarska, Rumunska a Indonézii.

„Ukázalo sa, že napríklad v Poľsku môžeme vypestovať dostatok biopaliva tzv. druhej generácie na už existujúcej ornej pôde. Nevzniká tak riziko ILUCu,“ vyhlásil utrechtský vedec Birka Wicke.

Výskum preukázal, že napríklad v Maďarsku by sa vďaka implementácii odporúčaní mohlo vyprodukovať 1,2 až 5,2 miliárd litrov bioetanolu z kukurice, ktorý by nemal nepriamy dosah na zmenu využitia pôdy.

Európska asociácia obnoviteľného etanolu (ePure) považuje túto štúdiu za prelomovú. „V Európe je masívny potenciál na udržateľnú výrobu biopalív s minimálnym alebo žiadnym rizikom ILUCu. Musíme taktiež zobrať do úvahy výhody, ako je tvorba pracovných miest, lepšie využívanie zdrojov a redukcia emisií skleníkových plynov v doprave,“ naznačili generálny riaditeľ ePure Robert Wright.

Utrechtskí vedci krajinám EÚ odporučili zvýšiť investície do agri sektora,  celkovo prehodnotiť stratégiu európskeho poľnohospodárstva, ako aj zvýšiť produktivitu a efektívnosť tohto odvetvia.  

Výskum sa uskutočnil s finančnou podporou holandského Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia.

EurActiv.com/EurActiv.sk