Brusel ocenil Slovenské elektrárne za ochranu biodiverzity

Vo štvrtok (24.5.) vyhlásili v Bruseli v rámci Zeleného týždňa EÚ (Green Week 2012) tohtoročných víťazov európskych ocenení pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (European Business Awards for the Environment, EBAE). Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik ocenil prínos zodpovedných firiem k udržateľnému rozvoju v oblasti inovácií riadenia, produktov a postupov, medzinárodnej obchodnej spolupráci a v oblasti biodiverzity.

„Účinné využívanie zdrojov je základným predpokladom vybudovania konkurencieschopnej a udržateľnej Európy,“ vyjadril sa komisár Potočnik. „Ocenené spoločnosti dokázali, že je možné a aj želateľné skĺbiť zdravý podnikateľský prístup s ochranou životného prostredia. Sú príkladom ekologického rastu v praxi, za čo im patrí môj obdiv.“

Do súťaže sa tento rok zapojil rekordný počet firiem – 156, pričom šlo predovšetkým o malé a stredné podniky. Z nich porota v marci vybrala 14 finalistov z 9 európskych krajín zastupujúcich široké spektrum hospodárskych sektorov.

Medzi finalistami sa ako jediný zástupca z nových členských krajín umiestnili Slovenské elektrárne, a.s., s projektom „Energia pre krajinu – záchrana najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských pohoriach“, a napokon aj zvíťazili.

Vzory pre ostatných

Nakoľko ide o novú kategóriu ocenenia – Podnikanie a biodiverzita, najväčší výrobca elektriny na Slovensku sa stal jej prvým nositeľom. Porazil environmentálne projekty z Francúzska a Veľkej Británie.

Porota dospela k záveru, že okrem podpory sústavy Natura 2000 a vytvárania udržateľných verejno-súkromných partnerstiev Slovenské elektrárne do projektu zapojili aj vlastných zamestnancov a tiež miestne obyvateľstvo. Európska komisia uviedla, že podnik je tak „vzorom cezhraničnej sociálnej zodpovednosti podnikov a financovania biodiverzity“.

Ďalšími ocenenými sú dve britské spoločnosti – Marks & Spencer v kategórii riadenie a Aquamarine Power za inovatívny produkt, belgická firma Umicore za environmentálny postup a nemecký INENSUS GmbH za medzinárodnú obchodnú spoluprácu.

Zelení najmä v energii

Pri projekte „Marks & Spencer Plan A – Doing the Right Thing“ (Plán A spoločnosti Marks & Spencer – Konajme správne) porota skonštatovala, že spoločnosť dokázala začleniť účinné využívanie zdrojov do všetkých svojich činností a že zaviedla model udržateľnej maloobchodnej praxe, ktorý má veľký potenciál využitia aj v iných oblastiach.

Ocenenie za výrobok putovalo do spoločnosti Aquamarine Power za produkt používaný pri výrobe energie z morských vĺn s názvom „Oyster“. Je nielen inovatívnym, ale dá sa využívať v mnohých pobrežných oblastiach aj v náročných prevádzkových podmienkach. Pri nízkych nákladoch dokáže získavať elektrickú energiu na odsoľovanie vody.

Belgickú firmu Umicore ocenili za zjednodušenie recyklácie batérií NiMH a Li-ion bez nutnosti ich mechanického rozobratia, čím sa zamedzuje uvoľňovanie prachových a organických častíc do ovzdušia a zároveň sa znižujú negatívne vplyvy skládkovania batérií na životné prostredie a zdravie ľudí.

Spoločnosť INENSUS v projekte „MicroPowerEconomy“ využila inovatívny a osvedčený model súkromno-verejného partnerstva na elektrifikáciu izolovaných obcí v Senegale s využitím obnoviteľných zdrojov, čím prispela aj k zníženiu emisií skleníkových plynov a poškodenia miestnej prírody.

Porota súťaže bola zložená z 20 expertov z európskych a vnútroštátnych orgánov, akademickej obce, podnikateľskej sféry a sektora ekologických technológií. Predsedal jej zástupca generálneho riaditeľa dánskeho Ministerstva životného prostredia Claus Torp.