Brusel odobril bezplatné povolenky ďalším trom krajinám

Autor: Paul, Zdroj: Freedigitalphotos.net

Európska komisia v piatok (6.7.) schválila žiadosti Bulharska, Českej republiky a Rumunska týkajúce sa ďalšieho bezplatného prideľovania povoleniek v rámci systému EÚ pre obchodovanie s emisiami (EÚ ETS) v odvetví energetiky po roku 2012. Umožňuje to ustanovenie revidovanej smernice 2009/29/ES, podľa ktorého môžu niektoré členské krajiny požiadať o výnimku z pravidla o povinnom nakupovaní všetkých povoleniek v dražbe alebo na trhu.

V máji Brusel odobril výnimku aj pre elektrárne na Cypre, v Estónsku a Litve, naďalej sa posudzujú žiadosti Maďarska a Poľska. Slovensko nespĺňa podmienky oprávnenosti výnimky. Malta a Lotyšsko sú oprávnené, ale žiadosť nepodali.

EK uviedla, že hlavnou motiváciou členských krajín, ktoré požiadali o uplatnenie výnimky bola „túžba predísť príliš prudkému zvyšovaniu cien elektriny pre domácnosti. Ďalším dôvodom bolo pomôcť sektoru elektriny v týchto krajinách ľahšie zvládnuť náklady prechodu na menej uhlíkovo náročnú výrobu elektriny“.

Elektrárňam v spolu šiestich krajinách tak pre obdobie rokov 2013 – 2019 bude alokovaných viac než 268 miliónov bezplatných povoleniek. Najviac z nich – viac než 107 miliónov – smeruje pre Českú republiku.

 

Zdroj: Európska komisia

Keďže pridelenie bezplatných povoleniek je zásadnou odchýlkou od všeobecného pravidla aukcií, vzťahuje sa k nim niekoľko požiadaviek:

  • Musia skončiť najneskôr v roku 2019;
  • V roku 2013 je ich objem obmedzený na max. 70 % emisií pre domáce dodávky elektriny a potom sa každoročne klesá;
  • Čiastka minimálne zodpovedajúca hodnote bezplatných povoleniek sa musí investovať do dodatočného vybavenia a modernizácie energetickej infraštruktúry v danej krajine, vrátane nových elektrární, diverzifikácie energetického mixu a zdrojov, a do čistých technológií. Tieto investície sa musia uviesť v národnom pláne;
  • Komisia musí žiadosť posúdiť z hľadiska súladu s pravidlami smernice ES, pričom ju môže celú alebo jej ktorejkoľvek aspekt zamietnuť.

ČR upravila investičný plán

Úpravu a vysvetlenie pôvodnej žiadosti o výnimku si Komisia vyžiadala napríklad od ČR. (EurActiv, 2.3.2012)

Podľa informácií českého EurActivu muselo ČR z plánu prideľovania povoleniek vyškrtnúť niekoľko investičných projektov, ktoré boli buď nákladovo neefektívne alebo viedli k zvyšovaniu emisií CO2.

EK nezverejnila informácie o tom, ktoré konkrétne projekty nemajú na získanie týchto povoleniek nárok. „Podľa predbežných indícií sa však škrty môžu týkať napríklad elektrárne ČEZu v Ledviciach alebo zariadenia firmy Alpiq v Kladne,“ uviedla pre médiá Barbora Hanžlová z Centra pre dopravu a energetiku.

Podľa Jany Hays zo spoločnosti Candole Partners ešte môže v septembri k veľkým zmenám v národnom pláne, a to v súvislosti s prebiehajúcim skúmaním EK o prideľovaní bezplatných povoleniek najmä „s ohľadom na to, že niektoré navrhované investičné projekty by v súhrne viedli k posilneniu postavenia ČEZu na trhu“.