Cenová regulácia a otvorený trh sa dlhodobo vylučujú

Na európskych trhoch s elektrinou a plynom pretrváva niekoľko prekážok brániacich vyššej konkurencii dodávateľov, ktorí by pre zákazníka znamenali väčší výber z rôznych cenových ponúk a kvality služieb. Sú to napríklad dlhodobé kontrakty s doterajšími dodávateľmi, na predčasné vypovedanie ktorých sa často vzťahujú zmluvné pokuty, nedostatočná likvidita na veľkoobchodných trhoch, ale tiež cenová regulácia.

Ak sú regulované ceny nastavené príliš nízko, existujúcim dodávateľom neumožňujú pokryť náklady a nové firmy odrádzajú od vstupu na trh. Regulované ceny tiež môžu narušiť trhové signály pre investície, čo zase môže ohroziť bezpečnosť dodávok. V prípade, že regulované ceny neodrážajú reálne náklady energie, na strane spotrebiteľa sa navyše stráca podnet k zmene chovania v prospech väčšej energetickej efektívnosti.

„Otvorené trhy s dobre fungujúcou konkurenciou nemôžu dlhodobo koexistovať s regulovanými koncovými cenami energie,“ uviedla vo svojom dokumente Európska komisia.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojej výročnej správe konštatuje, že „v roku 2011 trh [s elektrinou a plynom] už reálne fungoval a preukázal predpoklady na ďalší dynamický rozvoj“.

ÚRSO poukázal aj na dereguláciu cien pre malé podniky. V správe píše, že „rok 2012 je tak novým míľnikom v liberalizácii trhu“.

Vzhľadom na dosiahnutie tohto „míľnika“ pôsobí zvláštnym dojmom návrh znovuzavedenia cenovej regulácie pre malé a stredné podniky, ktorý ministerstvo predložilo v rámci nových energetických zákonov.

Regulátor vs. firmy

Na Slovensku sa podobne ako vo väčšine krajín EÚ používa metóda cenového stropu v sektore elektroenergetiky, plynárenstva, elektriny, tepelnej energetiky i vodného hospodárstva v segmente domácností.

Regulátor obhajuje cenovú reguláciu ochranou spotrebiteľa pred premrštenými cenami, firmy ale majú iný názor.

Henrich Krejčí uviedol: „SPP je presvedčený, že dôvody na cenovú reguláciu otvorením trhu a intenzívnym nástupom konkurencie vo všetkých segmentoch trhu, vrátane domácností, pominuli.“

Taktiež Ján Pišta zo spoločnosti Stredoslovenská energetika pre portál Energia.sk priznal, že bez regulácie by dokázali ponúkať elektrinu lacnejšie. „Regulovať treba iba monopolné činnosti, kde neexistuje konkurencia,“ dodal.

Regulácia cien sa nepáči ani alternatívnym dodávateľom. Konateľ spoločnosti ČEZ Slovensko Igor Nagy v rozhovore pre Energiu povedal: „Plošná regulácia ceny komodity pre domácnosti nie je správna.“ Komodity by sa podľa neho mala regulovať skôr v podobe presnejšie definovaných zraniteľných zákazníkov. „Tým, ktorí sú sociálne odkázaní a ceny plynu a elektriny sú pre nich vysoké, prideliť zvláštne sociálne tarify,“ vysvetlil.

EÚ: Regulácia cien má byť dočasná

Podobný názor majú aj európske inštitúcie. Podľa Európskej komisie regulované ceny „by mali byť prechodné a zamerané na dobre definované skupiny. Ochrana zraniteľných spotrebiteľov zostane nevyhnutná na konkurenčných trhov, ale nie nevyhnutne vo forme regulovaných cien“.

EK trvá na zachovaní princípu proporcionality čiže zachovaní regulácie cien energií pokiaľ to vyžaduje situácia na trhu.

Vychádza pritom z pozície Európskeho združenie regulátorov pre plyn a elektrinu (ERGEG), svojho oficiálneho poradného orgánu pre oblasť vnútorného trhu s energiami. To bolo predchodcom agentúry ACER, ktorá vznikla na základe nariadenia v rámci 3. energetického balíka ERGEG.

Združenie regulačných úradov, ktorého členom bolo aj ÚRSO, už v roku 2007 uviedlo, že regulácia koncových cien sa má zrušiť alebo zosúladiť s trhovými podmienkami. Členské štáty mali pripraviť svoje individuálne plány s časovým harmonogramom odstránenia regulovaných cien nakoľko v mnohých krajinách koexistencia regulovaných a trhových cien „zjavne nie je prechodným opatrením“.

Okrem toho v roku 2010 Súdny dvor EÚ potvrdil podmienky pre stanovenie regulovaných koncových cien pri dodávkach plynu – sleduje sa ním všeobecný hospodársky záujem s ohľadom na situáciu v sektore a má platiť len počas nutne časovo obmedzeného obdobia.

V návrhu zákona o regulácii sa nehovorí ani o odstránení cenovej regulácie v segmente domácností ani o priblížení sa trhovým podmienkam – neobsahuje žiaden korekčný faktor vychádzajúci z relevantných ekonomických údajov.

Naopak, návrh predpokladá, že ceny vydané ÚRSO budú platiť niekoľko rokov a na rozdiel od dnes platnej legislatívy sa nebude konať každoročné cenové konanie.

Ukazovateľom pre odstránenie regulácie cien by mohol byť tzv. switching, čo je miera počtu odberných miest, na ktorých prebehla zmena dodávateľa plynu či elektriny, k celkovému počtu odberných miest v danom roku.

Vývoj zmeny dodávateľa elektriny a plynu, vrátane domácností, Zdroj: ÚRSO