Chren: Jadro nám dáva konkurenčnú výhodu

Energia jadra - aké je jej miesto v energetickom mixe?

Slovenský energetický sektor čelí podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Martina Chrena viacerým výzvam. Musí sa vyrovnať s vysokou závislosťou na dovoze energií od jedného zahraničného dodávateľa (z Ruska), s vlastným energeticky náročným priemyslom, opatreniami na ochranu pred klimatickými zmenami či rastúcimi cenami fosílnych palív. Súčasná energetická politika Slovenska stojí podľa Chrena na troch hlavných pilieroch – konkurencieschopnosť; bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok; udržateľnosť a ochrana spotrebiteľov. K poslednému patrí aj záväzný cieľ dosiahnuť na Slovensku 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej spotrebe energie do roku 2020.

V otázke OZE presadzuje ministerstvo hospodárstva princíp minimalizácie nákladov a technológie, ktorých využitie vedie k cenám energií blízkym trhovým cenám a uprednostňuje predpovedateľné zdroje energie, tzn. napr. biomasu pred solárnou energiou. Taktiež potvrdil záujem zachovať podiel jadrovej energie na celkovej výrobe elektrickej energie, nakoľko ide o bez-emisnú výrobu a Slovensko má v nej konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami.

Štátny tajomník vyzval účastníkov konferencie k zapojeniu sa do nedávno spusteného Dialógu o energetike

Urban Rusnák z Ministerstva zahraničných vecí SR, podobne ako ďalší diskutéri, vyzdvihol výrazný pokrok v otázke energetickej bezpečnosti v posledných rokoch. Slovensko podporilo a aktívne participovalo v roku 2010 na rôznych projektoch a iniciatívach, medzi inými podporilo aktivity Európskej komisie, španielskeho či belgického predsedníctva v oblasti energetiky, podporuje prehlbovanie dialógu s Ruskom a iniciatívu Východného partnerstva. Koncom októbra  boli ukončené stavebné úpravy na rakúskom uzle plynovodu v Baumgartene, ktoré v prípade plynovej krízy, podobnej tej v januári 2009, umožňujú reverzný tok plynu z Rakúska na Slovensko. Kapacita prepravy v režime spätného toku pokryje viac ako je denná spotreba Slovenska v zime. Bola tiež podpísaná trilaterálna medzivládna dohoda zabezpečujúca tranzit jadrových materiálov medzi Slovenskom a Ruskom cez územie Ukrajiny.

Podľa výkonného riaditeľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu Jána Klepáča majú na energetický trh v európskom priestore vplyv štyri hlavné faktory: legislatíva EÚ, regulačné úrady, národná legislatíva a priemysel v sektoroch elektriny a plynu. Vychádzajúc zo štúdie agentúry Economist Intelligencce Unit upozornil, že čo sa týka rebríčka stupňa otvorenosti trhu s energiami medzi členskými krajinami Únie, obsadili krajiny Vyšehradskej skupiny veľmi odlišné miesta – ČR 3. miesto, Maďarsko 13. miesto, Slovensko 16. miesto. Poľsko sa v tomto rebríčku umiestnilo na poslednom 25. mieste.

ACER – nový hráč na európskom regulačnom trhu

Ďalším z prednášajúcich bol riaditeľ novovytvorenej európskej Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER, ustanovená nariadením Parlamentu a Rady 713/2009) Alberto Pototschnig. Zosumarizoval dosiaľ prijaté relevantné energetické smernice a nariadenia EÚ od roku 1996 až po dnes už implementovaný obsiahly tzv. tretí energetický liberalizačný balíček z roku 2009, ktorý po prvýkrát obsahuje aj záväzné  pravidlá a zakladá nové inštitúcie. Podčiarkol, že „ACER nie je európskym energetickým regulátorom,“ jeho úlohou bude predovšetkým doplniť a koordinovať prácu národných regulačných úradov na ceste k vytvoreniu jednotného energetického trhu.

Agentúra bude mať tri hlavné orgány:

Správnu radu (9 členov + 7 náhradníci), ktorá napríklad prijíma každoročný pracovný program; Odvolaciu radu (6 členov + 6 náhradníci), ktorá bude posudzovať sťažnosti predložené fyzickými i právnickými osobami;

Radu regulátorov, v ktorej budú zastúpené všetky národné regulačné úrady členských štátov a ich náhradníci a tiež predstaviteľ Európskej komisie bez hlasovacieho práva.

Rada regulátorov má byť podľa Pototschniga hlavným orgánom formujúcim politiku ACER-u, a to vďaka kompetencii vydávať stanoviská (opinions) pre ďalšie rozhodovanie riaditeľa agentúry. Rozhodovať sa v nej bude dvojtretinovou väčšinou hlasov.

Medzi základné činnosti agentúry patrí vydávanie stanovísk  a odporúčaní pre prevádzkovateľov prenosovej sústavy, národných regulátorov i európske inštitúcie, príp. v špecifických prípadoch i vydávanie individuálnych rozhodnutí, napríklad v otázke výnimiek pre nové prepojenia alebo poplatkov. Okrem toho ACER vypracuje rámcové pokyny a sieťové kódexy.

Počet zamestnancov agentúry sídliacej v slovinskej Ľubľane sa odhaduje na 51 a ročný rozpočet na 5 miliónov eur. Plne fungovať by mala začať od marca 2011.

Národní regulátori a spoločné výzvy

V prezentáciách sa predstavili jednotlivé národné regulačné orgány – slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Maďarský energetický úrad (MEÚ) a český Energetický regulačný úrad (ERÚ).

Všetky úrady sa v súčasnosti snažia implementovať opatrenia 3. liberalizačného balíčka, t.j. zaviesť efektívny unbundling, vyrovnať sa s regulačnými medzerami, vyriešiť problém koncentrácie trhu s energiami a odstrániť bariéry pre vstup na trh, zvýšiť transparentnosť tržných operácií a efektívnosť regulačných úradov, podporiť cezhraničné investície a spoluprácu v rámci Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO) a uľahčiť cezhraničných obchod s elektrinou a zemným plynom.

Za najvhodnejšie varianty unbundlingu Csaba Kovács (MEÚ) i Blahoslav Němeček (ERÚ) označili vlastnícky unbundling alebo ustanovenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (ITO).

Vo všetkých troch krajinách v súčasnosti prebiehajú intenzívne diskusie o novelizácii energetických zákonov. Ministerstvo hospodárstva SR predložilo minulú stredu (17.11.2010) do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Podpredseda MEÚ Kovács vo svojom príspevku kritizoval predstavovanie „dychtivých rozvojových plánov bez detailov pre delenie nákladov.“ Podpredseda ERÚ Němeček rovnako zmienil problém ochoty zaplatiť miliardy eur za modernizáciu prenosových sústav. V súvislosti s blížiacim sa klimatickým summitom OSN v Cancúne tiež nastolil otázku, či v prípade „ak nebude prijatá spoločná koncepcia, nebude vhodné, aby EÚ revidovala svoju koncepciu boja s klimatickými zmenami?“

Jedným z úspešných projektov, ktorý sa darí realizovať už od 1.septembra 2009, je market coupling – prepojenie organizovaných denných trhov s elektrinou – medzi SR a ČR. Němeček uviedol, že „dnešná spotreba [elektriny] SR je z viac ako 20% krytá prostredníctvom tejto platformy“ a môže byť východiskom pre ďalšie projekty v regióne.

Cieľom každoročne organizovanej konferencie „Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska“ je vytvoriť priestor pre stretnutie kľúčových predstaviteľov všetkých segmentov energetického sektora so zástupcami štátnych orgánov, medzivládnych organizácií, médií a verejnosti a prispieť ku kvalitnej vzájomnej a komplexnej debate. Organizuje ju Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zahraničných vecí a Slovenský plynárenský a naftový zväz. 


Konferencia dnes pokračuje druhým dňom. O výstupoch Vás budeme na EurActiv.sk informovať.