CIP 2007-2013 – IEE 2: 55 miliónov eur pre „inteligentnú energiu“

CIP 2007-2013

Program “Inteligentná energia pre Európu (IEE)” existuje pod rôznymi názvami už od začiatku 90. rokov 20. storočia. Jeho zaradenie do programového rámca CIP (Competivness and Innovation Framework Programme 2007-2013) je zdôvodnené vzťahom medzi cenami energií, výškou zamestnanosti a cien, a tým aj konkurencieschopnosti EÚ.

Rozpočet programu IEE 2 predstavuje na roky 2007-2013 727 mil. eur. Tento pilier CIP sa sústredí na:

 • efektivitu využitia energií a racionálne využívanie zdrojov,
 • nové a obnoviteľné zdroje energie,
 • energiu v doprave.

V apríli 2007 bola zverejnená prvá výzva pre program Inteligentná európska energia II (IEE II). Správcom programu je Výkonná agentúra pre inteligentnú energiu (Intelligent Energy Executive Egency).

Ciele programu:

 • a) poskytnúť prvky potrebné na zdokonalenie udržateľnosti a rozvoj potenciálu miest a regiónov, vrátane legislatívnych opatrení potrebných pre dosiahnutie takých strategických cieľov
 • b) Propagovať investície do nových a výkonných technológií v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energií a energetickej diverzifikácie,
 • c) Odstrániť netechnologické bariéry efektívnej inteligentnej výroby a spotreby energie prostredníctvom podpory vytvárania a spolupráce relevantných inštitúcií.

Inteligentná energia – Európa pokrýva aktivity v týchto oblastiach:

SAVE – Efektívne hospodárenie s energiou a racionálne využívanie zdrojov

 • energeticky efektívne budovy
 • priemyselná výnimočnosť v energetike
 • energeticky efektívne produkty

ALTENER – Nové a obnoviteľné zdroje na výrobu energie a tepla

 • elektrina z obnoviteľných zdrojov (RES-e)
 • obnoviteľná energia pre kúrenie a chladenie (REC-H/C)
 • domáce a iné malé aplikácie obnoviteľnej energie
 • biopalivá

STEER – Zdokonalenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v doprave

 • alternatívne palivá a čisté vozidlá
 • energeticky efektívna doprava

Dopad programu:

 • podpora politík a stratégií (efektívnejšia implementácia relevantných smerníc / spätná väzba na tvorcov politík, rozvoj relevantných politík a regulačných rámcov v EÚ)
 • transformácia trhu (posun technológií, systémov a palív efektívnej energie a obnoviteľnej energie do stredu záujmu trhových štruktúr)
 • zmena správania spotrebiteľa (zmeny v nákupnom a investičnom rozhodovaní a dennom dopyte po energii jednotlivých občanov, domácností a rozhodovateľov)
 • prístup ku kapitálu
 • vzdelávanie

Typy aktivít

Integrované aktivity:

 • lokálne vodcovstvo
 • vytvorenie lokálnych a regionálnych energetických agentúr
 • európske partnerstvá

Špecifické iniciatívy:

 • bio-biznis
 • energetické služby
 • vzdelávanie v oblasti inteligentnej enrgie
 • kombinácia energetických a vykurovacích aktivít
 • špecifické aktivity pre smernicu o budovách

Uzávierka výzvy: 28. septembra 2007

Typy projektov:

 • Typ 1: Propagačné a diseminačné projekty
 • strategické štúdie
 • vytvorenie, rozvoj a reorganizácia trhových štruktúr
 • podpora pre udržateľné energetické systémy a zariadenia
 • rozvoj informačných, vzdelávacích a školiacich štruktúr
 • rozširovanie know how a úspešných riešení
 • monitorovanie dopadu legislatívy EÚ – podporné opatrenia
 • Typ 2: granty pre špecifické cieľové skupiny
 • vznik nových lokálnych a regionálnych energetických agentúr
 • aktivity v oblasti štandardizácie

Projekty musia byť neziskového charakteru.

  Rozpočet výzvy: 55 miliónov eur

  Výška spolufinancovania:

  Až do výšky 75% oprávnených nákladov a maximálne 250 000 eur príspevku ES pri vytváraní nových regionálnych energetických agentúr

  • Výška grantu:

  Nie je obmedzená, avšak rozpočet predkladaných projektov dosahuje približne 1 mil eur. Z aktuálnej výzvy sa predpokladá podpora pre 70 projektov a 12 energetických agentúr. 

  • Oprávnení žiadatelia:

  Verejné, štátne i súkromné právnické osoby z niektorých z členských krajín EÚ-27 vrátane Chorvátska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

  Musí sa jednať minimálne o konzorcium minimálne troch právnických subjektov z troch rôznych oprávnených krajín. Priemerný počet partnerov je 8-9 (skupina partnerov so špecifickými poznatkami, kapacitami, zameraním a geografickou príslušnosťou schopní zrealizovať úlohy stanovené projektom) 

  • Nepodporované aktivity:

  Typy “hardware” investičných projektov a projekty technologického výskumu a vývoja nebudú podporované programom IEE II.

  • Maximálna dĺžka projektu: 36 mesiacov
  • Zverejnenie výzvy: apríl 2007
  • Uzávierka: 28. september 2007

  Národná kontaktná osoba v SR:

  Ing. Jan Magyar
  Odbor medzinárodných vzťahov v energetike
  Sekcia energetiky
  Ministerstvo hospodárstva SR
  Mierová 19
  827 15 Bratislava
  tel.: +421 2 4854 7962
  fax: +421 2 4333 9287
  e-mail: magyar@economy.gov.sk

  Spôsob doručenia projektov:

  Predkladá sa jeden originál a 5 kópií. Po doručení papierovej verzie je potrebné zaslať projekt aj elektronicky IEEA na: ieea-intelligentenergy@ec.europa.eu

  Projekty sa doručujú v jednom podpísanom origináli a 5 kópiách v uzavretej obálke, ktorá sa vkladá do ďalšej, na ktorú sa vypíše tlačeným písmom:

  Call for proposals IEEA 2007
  IEE Programme
  Not to be opened by the postal service
  European Commission
  Intelligent Energy Executive Agency (IEEA)
  MADO 04/06
  B-1049 Brussels

  V prípade osobného doručenia, alebo kurérom sa na kryciu obálku uvedie:

  IEEA
  European Commission
  Agency IEEA
  Mail Service
  Rue du Bourget 1
  B-1140 Bruxelles

  Viac info nájdete tu. Národný informačný deň sa bude konať 19. júna 2007 na ministerstve hospodárstva (EurActiv.sk, 25. mája 2007).