Členské krajiny chcú prísnejšie štandardy pre biopalivá

Nadšenie pre biopalivá z nedávnych rokov vystriedal opatrnejší prístup. Únia si uvedomuje ich potenciálne škodlivé efekty na životné prostredie i ceny potravín. Zástupcovia členských krajín sa 22. februára zhodli, že kritérium environmentálnej udržateľnosti by malo byť zahrnuté do revízie Smernice o kvalite palív z roku 1998.

Revízia má v prvom rade zabezpečiť, aby dodávatelia palív znížili emisie skleníkových plynov v celom životnom cykle paliva – od výroby, cez dopravu, až po použitie – o 10% v období 2011-2020. Docieliť to možno buď vyššou efektívnosťou dodávok, alebo zvýšením podielu biopalív.

Parlament a členské krajiny tieto plány privítali. Od Komisie však žiadajú, aby do smernica zaviedla záväzné „kritérium udržateľnosti“ – tak sa zabráni tomu, aby sa producenti palív zamerali len na znižovanie emisií CO2 za každú cenu, bez ohľadu na ďalšie negatívne dopady na životné prostredie. Pri masovej výrobe biopalív z poľnohospodárskych plodín hrozí odlesňovanie, zvyšovanie cien potravín, či nedostatok vody.

Komisia však tvrdí, že tieto kritériá sú už súčasťou samostatnej smernice o obnoviteľných zdrojoch, predstavenej 23. januára. Tá požaduje, aby do roku 2020 kryli biopalivá 10% spotreby v doprave. Biopalivá, ktoré nedokážu v celom životnom cykle priniesť zníženie emisií CO2 o minimálne 35% v porovnaní s fosílnymi palivami, ako aj biopalivá pestované v chránených oblastiach, na lúkach s „vysokou biodiverzitou“, v lesoch a mokradiach, nebudú do limitu 10% započítané.

Europoslanci a členské krajiny však tvrdia, že tieto kritériá pravdepodobne nebudú funkčné dosť skoro na to, aby dokázali producentom palív zabrániť investovať do lacných, no environmentálne škodlivých biopalív. Chcú štandardy v oboch smerniciach. Pre Komisiu to však predstavuje problém – nie je žiadnym tajomstvom, že generálne riaditeľstvo pre energetiku pod ktoré spadá smernica o obnoviteľných zdrojoch, a generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, ktoré má na starosti smernicu o kvalite palív, majú na vec rozdielne názory.

V každom prípade je už dnes jasné, že environmentálna udržateľnosť bude kontroverznou témou. Europoslanci žiadajú prísnejšiu definíciu, než navrhlo DG pre energetiku. Pri hlasovaní vo výbore EP pre životné prostredie prešiel návrh, podľa ktorého musia biopalivá počas životného cyklu priniesť aspoň 50% zníženie emisií CO2 v porovnaní s fosílnymi palivami, len tak sa „kvalifikujú“ do 10% limitu.

Členské krajiny sa dohodli, že vytvoria expertnú skupinu. Tá definuje „kľúčové kritériá udržateľnosti“ pre biopalivá, ktoré budú zahrnuté do oboch smerníc. Skupina predloží odporúčania v júni.