Daň 80% na prebytočné emisné kvóty schválená

Novú daň podporila celá koalícia, väčšina prítomných opozičných poslancov sa hlasovania zdržala.

Základom dane bude súčet nespotrebovaných emisných kvót za príslušný kalendárny rok a prevedených kvót v jednotlivých mesiacoch, ktoré sa ohodnotia trhovou cenou. Informácie bude na svojej internetovej stránke pravidelne zverejňovať ministerstvo financií.

Keďže retroaktívne zdanenie nebolo možné, predmetom dane sú alokované emisné kvóty v rokoch 2011 a 2012.

Zdanením plánujú poslanci získať do rozpočtu 150 miliónov eur. Časť predpokladaného výnosu sa má použiť najmä na vykrytie vyšších sociálnych výdavkov, zvyšok by mal tvoriť rezervu na nepredvídateľné výdavky alebo na zníženie deficitu.

Koho sa nová daň týka?

Podľa ministerstva financií 133 zo 144 slovenských spoločností zapojených do Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS) dostalo viac povoleniek ako v skutočností potrebujú. Z neefektívneho rozdelenia limitov minister Mikloš obvinil predchádzajúcu vládu.

Medzi spoločnosti s relatívne najvyššou nadalokáciou kvót podľa Inštitútu finančnej politiky patria Tehelne Vranov, Petrochema (v konkurze), Siderit, Trnavská teplárenská, Slovmag, Handlovská energetika, Bučina Zvolen, Chemosvit Energochem. Do skupiny firiem s absolútne najvyššou nadalokáciou kvót sú zaradené U.S. Steel Košice, Slovenské elektrárne, Slovnaft, Eustream, Carmeuse Slovakia, SMZ Jelšava, Siderit, Východoslovenské stavebné hmoty atď.

Podľa prepočtov ministerstva by v rokoch 2008-2012 spoločnosti mohli predajom nadbytočných emisií CO2 zarobiť asi €666 mil. Od roku 2008 mali firmy získať v priemere o takmer tretinu viac povoleniek než potrebovali.

Medzi hlavnými dôvodmi tak výrazného vzniku nadbytku alokovaných a nespotrebovaných CO2 povoleniek sa uvádzajú:

  • hospodárska kríza – napr. v roku 2009 sa ušetrilo až 60% alokovanej kvóty;
  • rozdelenie povoleniek medzi podniky v čase, keď sa očakával rozvoj priemyselnej výroby a hospodársky rast;
  • silný lobing veľkých priemyselných spoločností v čase schvaľovania objemu povoleniek.

Britská nezisková organizácia Sandbag tohto roku publikovala rebríček firiem, zostavený na základe výnosov z predaja nevyužitých emisných povoleniek v rokoch 2008 – 2009. V rámci Európy, najväčšie zisky z ich predaja zaznamenali Arcelor Mittal, Lafarge, Corus, Cemex či Salzgitter. Do prvej desiatky zaradila aj ČEZ a slovenské firmy U.S. Steel a Slovenské elektrárne.

Aj česká vláda začiatkom novembra navrhla zdaniť emisné povolenky darovacou daňou vo výške 32%. Snažila sa tým zabrániť zvýšeniu cien elektriny v dôsledku zapojenia množstva solárnych elektrární s vysokou garantovanou výkupnou cenou a týka sa len povolení, ktoré v nasledujúcich rokoch obdržia výrobcovia elektriny.

Obavy o konkurencieschopnosť, zamestnanosť i investície do ekologických technológií

Zámer zdaniť nadbytok pridelených emisií kritizovali viaceré priemyselné podniky, strana SMER, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie či Klub 500.

Spoločnosť U. S. Steel Košice je podľa jej hovorcu Jána Baču vážne znepokojená schválenou novelou zákona. Pre TASR uviedol: „Sme presvedčení, že zavedeniu úplne novej dane, a to ešte v neštandardnej výške 80 percent, mala predchádzať analýza finančných dopadov, diskusia so sociálnymi partnermi a medzirezortné pripomienkové konanie, čo sa však vôbec nestalo.“

Slovensko je jedinou krajinou v Európe, ktorá zavádza takýto druh dane, navyše počas už prebiehajúceho obchodovacieho obdobia (2008-2012), čo môže znevýhodniť slovenské firmy v rámci EU ETS. Hospodárstvo Slovenska má navyše jeden z energeticky najnáročnejších priemyslov v Európe. Podľa Baču môže takáto daň ohroziť zamestnanosť v energeticky náročných odvetviach a môže viesť k strate pracovných miest.

U. S. Steel Košice bola jediná firma na Slovensku, ktorá musela počas Národného alokačného plánu I v rokoch 2005 – 2007 dokúpiť CO2 kvóty kvôli nedostatočnej alokácii. „Preto sa cítime byť dotknutí postupom Ministerstva financií SR, keď nás zaradilo medzi firmy s výraznou nadalokáciou,“ pokračoval Bača.

V súčasnosti podľa neho spoločnosť U. S. Steel analyzuje, či princípy schváleného daňového mechanizmu nenarušia trh obchodovania s kvótami na európskej úrovni a či nie sú v rozpore s princípmi Direktívy EU ETS.

Ďalšie spoločnosti, ktorých sa toto nové opatrenie týka a ktoré EurActiv oslovil, zatiaľ pripravujú svoje stanovisko a postup.

Koľko stojí tona emisií CO2?

Cena uhlíka sa na európskom emisnom trhu EUA v polovici roku 2008 pohybovala okolo €30/t. Postupne cena klesala, v novembri 2010 sa podľa serveru PointCarbon pohybovala medzi €14-15/t. Podľa niektorých predpovedí bude cena CO2 stúpať, a to z dôvodu ozdravenia hospodárstva po kríze a rastúcimi cenami ropy a zemného plynu. V roku 2013 by podľa analýzy švajčiarskej banky UBS mohla dosiahnuť úroveň €30/t.

Čo je a ako funguje ETS?

ETS, ktorý začal fungovať 1. januára 2005, je oporným bodom politiky EÚ pre boj s klimatickými zmenami a kľúčovým nástrojom pre redukciu emisií priemyselných skleníkových plynov. Do ETS je dnes zapojených asi 12000 podnikov z tridsiatich európskych krajín (EÚ-27 + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko od roku 2008).

ETS funguje na princípe „cap-and-trade,“ t.j. limity (cap) celkového množstva emisií, ktoré môžu podniky vypustiť do ovzdušia, a obchodovanie (trade) s pridelenými emisnými povolenkami. Každá zainteresovaná krajina vypracuje pre každé obdobie obchodovania (2005-2007, 2008-2012, od roku 2013) Národný alokačný plán, v ktorom určí objem emisií CO2 pre firmy v krajine. Komisia plán odsúhlasí ak určený objem emisií spĺňa 12 kritérií, nestanovuje ale ich presný objem.

Vláda následne rozdelí národnú kvótu emisií svojim podnikom, ktoré sa rozhodnú, či pridelenú kvótu vyčerpajú alebo časť ušetria, ideálne investíciami do ochrany životného prostredia. Firmy môžu ušetrené povolenky predať iným európskym podnikom.

O zaradení konkrétnej továrne do schémy rozhoduje jej produkčná kapacita, či objem výroby. V prvom období to bolo takmer 11500 výrobných prevádzok v 25 členských krajinách, ktoré zodpovedali za asi 45% celkových emisií CO2 v EÚ, respektíve 30% celkových emisií skleníkových plynov. V súčasnosti je do ETS zapojených viac ako 12000 prevádzok v 30 krajinách.

Od konca roka 2005 sa Komisia snaží, aby boli do systému zahrnuté emisie z leteckej dopravy. Aerolinky sa do schémy zapoja v roku 2012.

Od tretieho obdobia obchodovania sa ETS rozrastie o petrochemický a hlinikársky priemysel.

V období 2008-2012 bolo zadarmo rozdelených 90% povoleniek, od roku 2013 sa počíta s väčším využitím aukcií.

Povolenky tak nebudú podnikom prideľované zadarmo, ale budú si ich musieť vydražiť. Dražby budú pravidlom pre sektor výroby elektriny, dočasné výnimky budú mať len sektory, u ktorých hrozí značné riziko presunu emisií mimo hranice EÚ (hlinikárne, železiarne a oceliarne, či cementárne). Nebude sa to však týkať všetkých tovární v rámci sektoru, ale len najčistejších. Bezplatné povolenky totiž budú rozdeľované „na úrovni kritéria najčistejšej dostupnej technológie“. Továrne, ktoré kritérium nesplnia, budú musieť povolenky kupovať.