Drahšie emisie už od roku 2017?

Autor: pat138241, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európsky parlament podporuje čo najskoršie zavedenie tzv. rezervy trhovej stability, ktorá by mala riešiť problém 2 miliárd prebytočných emisných povoleniek v Európskom systéme obchodovania s emisiami (ETS).

Väčšina členov výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, kde bol návrh prejednávaný, podporila zavedenie rezervy najneskôr do roku 2017. Pôvodný návrh Komisie počítal až s rokom 2021.

Hoci parlamentný spravodaj Ivo Belet vo svojom kompromisnom návrhu neuviedol skorší dátum, túto možnosť nevylučuje. „Rozhodne nie som proti predčasnému zavedeniu (rezervy trhovej stability), ak sa nájde dostatočná podpora zo strany europoslancov,“ povedal Belet.

Skoršie zavedenie podporujú aj viaceré členské štáty na čele s Nemeckom. Spojenca majú aj v Komisii. Eurokomisár pre energetiku Miguel Arias Canete už viackrát naznačil, že Komisia skorší dátum podporí.

Čo s back-loadovanými emisiami?

Výbor podporil aj umiestnenie 900 miliónov emisných povoleniek, ktorých predaj bol odložený až na roky 2019 a 2020 (back-loading), priamo do stabilizačnej rezervy. Niektorí členovia environmentálneho výboru dokonca navrhli, aby bol tento 900 miliónový balíček zo systému odstránený úplne.

„Bolo by nelogické, aby sme v roku back-loadované emisie vrátili späť na trh, iba preto, aby sme ich v roku 2021 dali do rezervy. Spôsobilo by to šok a narušilo by to celý systém,“ komentoval svoj zámer Belet.

Navrhovaná stabilizačná rezerva má riešiť prebytky emisií v systéme automaticky. Každoročne sa do rezervy umiestni 12 % celkového množstva emisných kvót.  

V prípade, že celkové množstvo v systéme prekročí 833 miliónov povoleniek ročne, nadbytočné množstvo bude umiestnené do rezervy. V prípade, že počet povoleniek klesne pod 400 miliónov, dodatočné množstvo bude z rezervy uvoľnené.

Viacerí europoslanci, a to najmä z Poľska, ktorého energetický priemysel je výrazne závislý na uhlí, vyhlásili, že nepodporia zaradenie 900 miliónov emisií priamo do rezervy, pretože tento návrh je v kontradikcii s dohodou, na ktorej bol celý back-loading emisií založený.   

Problémy vidia aj členovia výboru Európskeho parlamentu pre priemysel. Bývalý komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani, ako aj 18 ďalších členov výboru, si myslia, že dolná hranica na spustenie mechanizmu by mala byť 500 miliónov emisných povoleniek.

Kde je problém?

Komisia navrhla systém obchodovania s emisiami reformovať už v januári. Na uhlíkovom trhu totiž pretrváva nadbytok emisných povoleniek, ktorý je výsledkom spomalenia hospodárskej činnosti a nadmernej alokácie. 

ETS funguje na báze fixnej ponuky povoleniek a systém nie je schopný prispôsobiť sa zmenám v dopyte. Vzniká tak cenová nestabilita.

Na riešenie priveľkej ponuky preto Komisia v januári navrhla jednorazové opatrenie na stabilizáciu neustále klesajúcich cien uhlíku. Takzvaným back-loadingom sa odsunul predaj 900 miliónov povoleniek alokovaných pre obdobie rokov 2014-2016 až na roky 2019-2020.

Aktuálna cena tony CO2 je približne 5-7 eur. Podľa predstaviteľov strany Zelených, ako aj viacerých environmentálnych organizácií, takáto nízka cena nemotivuje ťažký priemysel investovať do nových nízkouhlíkových technológií. ETS tak dostatočne neprispieva k napĺňaniu klimatických cieľov do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40%.

Od reformy systému si EÚ sľubuje nárast cien uhlíku až na približne 30 eur za tonu emisií. Vysoká cena je však problematická pre európsky ťažký priemysel. Priemyselní predstavitelia nie sú a priori proti skoršiemu zavedeniu stabilizačnej rezervy, žiadajú však aj skoršie zavedenie ochranných opatrení proti presunu výroby do krajín s nižšími environmentálnymi štandardmi, tzv. carbon-leakage.

Parlamentný spravodaj Ivo Belet preto navrhol, aby do šiestich mesiacoch po prijatí stabilizačnej rezervy Komisia navrhla nové opatrenia na ochranu ťažkého priemyslu aj po roku 2020.

Ďalšie kroky:

Environmentálny výbor bude o návrhu rokovať aj v januári 2015. Formálne hlasovanie je plánované na 24. február.