EBB: Brusel podceňuje emisie uhľovodíkov

Tankovať biopalivá? (creativecommons.org)

Tvorba emisií skleníkových plynov z fosílnych uhľovodíkov je možno ešte len pred dosiahnutím svojho stropu, konštatuje nová štúdia Európskej rady pre bionaftu (EBB). Spôsobujú to nové metódy ťažby, ktoré sú energeticky náročnejšie.

Európska komisia by mala toto zistenie brať do úvahy pri implementovaní kritérií kvality palív a pri napĺňaní smerníc o obnoviteľných zdrojoch. Fosílne palivá z ropy by sa nemali zvýhodňovať na úkor zelených energií, vyzýva EBB.

Intenzívnejšia ťažba a využívanie existujúcich ropných polí spôsobuje zvyšovanie miery tvorby emisií CO2 v porovnaní so situáciou, kedy by sa ropa ťažila konvenčným spôsobom, upozorňuje správa, ktorú EEB vypracovala s spolupráci s environmentálnou konzultačnou spoločnosťou ERA.

Keď sa ropné ložiská z hľadiska tradičných metód ťažby vyčerpajú, nastupujú netradičné a experimentálne metódy ťažby, ktoré spotrebujú na ťažbu 2,5 násobne viac energie, tvrdí správa.

Ak sa vezmú do úvahy nové metódy ťažby, pri zachovaní dopytu po rope a ropných produktoch by sa do roku 2030 mohlo ročne vyprodukovať o 8 – 10 mld. ton CO2 viac ako dnes. Bionaftársky priemysel sa obáva, že tento fakt Európska komisia úplne nezohľadňuje, pokiaľ ide o definovanie kvality palív a implementáciu smerníc o obnoviteľných zdrojoch.

Smernica o obnoviteľných zdrojoch hovorí, že biopalivá sú relevantné, ak ich spaľovaním vzniká minimálne o 35 percent menej emisií v porovnaní so spaľovaním ropných derivátov. Komisia vypracúva v rámci Smernice o kvalite palív metodiku pre výpočet tvorby emisií s prihliadnutím na celkový životný cyklus nafty a benzínu.

Bioenergetický priemysel sa obáva, že administratívne bremeno by znevýhodnilo biopalivá. Rafaello Garofalo, generálny tajomník EEB, varoval pred „systémom, ktorý by vytváral veľké hospodárske a administratívne bremená pre biopalivá a fosílne palivá by ponechal oslobodené od toho istého bremena“.

V pracovnej skupine, ktorá vytvára návrh metodiky výpočtu emisnej náročnosti palív, je nedostatočné zastúpenie poľnohospodárov a výrobcov biopalív, dopĺňa Garofalo. EEB pripomína, že biopalivá sa už teraz posudzujú prísnejšie z hľadiska požiadaviek na udržateľnosť a šetrenie emisiami, než fosílne palivá.