Ekodizajn sa stráca medzi energetickými prioritami Komisie

Tým, že Európska komisia nepridelila dostatok odborníkov na prípravu smernice o ekodizajne, prichádza o šancu využiť silnú zbraň na dosiahnutie rýchlych a praktických výsledkov v rámci cieľa pre energetickú efektívnosť do roku 2020. V rozhovore pre EurActiv tým argumentoval špecialista na energetickú účinnosť z Európskej občianskej organizácie environmentalistov pre normalizáciu (ECOS) Edouard Toulouse.

„Keď sa pozriete na všetky cestovné mapy a iniciatívy a zavedené politiky, ekodizajn je naozaj jedným z mála nástrojov, ktoré skutočne dokážu priniesť výsledky a majú dopad na trh,“ uviedol.

Komisii by bežne konzultácia so všetkými zainteresovanými stranami nemala trvať dlhšie než 18 mesiacov. Dodal, že obyčajne by potom mala predložiť energetické požiadavky na nové skupiny produktov, avšak v prípade tejto smernice trvá celý proces už niekoľko rokov.

Za jeden z dôvodov týchto prieťahov považuje Toulouse to, že smernica nemá dostatočnú prioritu v inštitúciách EÚ. „Existujú problémy s internou organizáciou Komisie. Nemôžete od smernice o ekodizajne žiadať niečo viac bez toho, aby ste zvýšili kapacitu a personál – nebude to fungovať,“ povedal.

Náklady verzus úspory

Smernica, ktorú schválili v roku 2005  a jej prepracované znenie v roku 2009, stanovuje požiadavky na špecifické triedy produktov, najmä tých, ktorých používanie je energeticky významné a existuje u nich potenciál na zlepšenie. V tomto roku má EK posúdiť vhodnosť rozšíriť pôsobnosť smernice aj na výrobky, ktoré nie sú energeticky významné, s cieľom znížiť environmentálne dopady počas celej doby ich životného cyklu.  

V štúdii publikovanej Centrom pre strategické a hodnotiace služby (CSES) sa konštatuje, že pomer nákladov a prínosov tejto smernice jednoznačne v prospech jej opatrení. Odhadované náklady Komisie a členských štátov majú byť 19 až 25 miliónov eur ročne, čo je podľa Toulouseho „malý zlomok z očakávaných úspor“ vyplývajúcich z prijatých opatrení.

Úspory energie, ku ktorým by viedla plná implementácia smernice, by mohli byť v roku 2020 až vo výške 127 miliárd eur, ak by ceny elektriny zostali na úrovni roku 2005 a smernica by pokrývala všetky dosiaľ navrhnuté produkty. K týmto záverom dospela analýza nemeckého Ökopol inštitútu pre environmentálne stratégie. 

„Existujú značné základy pre venovanie dodatočných zdrojov aj na európskej aj národnej úrovni. Tie sú obzvlášť potrebné k riešeniu problémov s odkladmi a kvalitou pri rozvoji opatrení na implementáciu a zlepšenie dohľadu nad trhom,“ uvádza sa v štúdiu CSES.

Hľadanie ďalších zdrojov

Revízia smernice, ktorá vyhodnocuje aj potrebu alokovať na túto oblasť viac personálu by sa mala onedlho zverejniť. Hovorca Európskej komisie Carlo Corazza uviedol, že riešenia pre skrátenie procesu implementácie ekodizajnových opatrení a vyhnutie sa odkladom, vrátane pridelenia dodatočných ľudských a finančných zdrojov „sa do hĺbky preskúmali počas hodnotenia a revízie smernice o ekodizajne“.

Priemerný čas prípravy, navrhnutia a prijatia nariadenia pre špecifickú kategóriu výrobku v rámci smernice o ekodizajne sú podľa Komisie štyri až päť rokov. V niektorých prípadoch „hlavne z dôvodu komplexnosti skrytých technických otázok a nedostatku údajov“ došlo v tomto procese k oneskoreniu, priznal Corazza.

EK tiež dodala, že pri prvých 12 nariadeniach súvisiacich so smernicou o ekodizajne, ktoré sa prijali v roku 2009, „sa odhaduje prínos v úsporách energie do roku 2020 ekvivalentné takmer 14 % spotreby elektriny EÚ v roku 2009,“ čiže asi 380 TWh. To je približné množstvo elektriny, ktoré vyprodukuje ročne 20 jadrových elektrární.

Celé interview s Edouardom Toulousem v angličtine nájdete tu.

Ďalšie kroky

  • september 2012: Európska komisia zverejní výsledky hodnotenia a revízie smernice o ekodizajne