Elektroodpad: Ministri schladili europoslancov

V pondelok dosiahli ministri životného prostredia politickú dohodu o prepracovaní smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorú v roku 2008 navrhla Európska komisia.

Európska exekutíva pôvodne navrhla povinnosť, aby členské štáty od roku 2016 zbierali 65% elektroodpadu z výrobkov, ktoré sa dostanú na trh predchádzajúci rok. Krajiny sa ale nedokázali dohodnúť na kvóte pre roku 2016 ani na spôsobe ako regulovať možné výnimky.

Namiesto toho odsúhlasili kompromisný návrh z dielne maďarského predsedníctva, ktorý umožňuje prechodné obdobie pred zavedením povinnej hranice 65%. Cieľ pre zber by mal byť pre rok 2016 na úrovni 45%. Vyšší cieľ 65% by sa mal dosiahnuť osem rokov po vstupe novely do platnosti, pravdepodobne v roku 2020. Niektoré štáty si tiež presadili ďalšie prechodné dva roky kvôli „špecifickým národným okolnostiam“.

Europoslanci pritom začiatkom februára veľkou väčšinou zahlasovali za kvótu 85% vyrobeného elektroodpadu od roku 2016.

Pôsobnosť smernice sa pravdepodobne rozšíri

Ministri podporili návrh Parlamentu rozšíriť pôsobnosť smernice OEEZ na všetky typy elektrických a elektronických zariadení (s výnimkou explicitne vyňatých) namiesto súčasnej aplikácie na obmedzený zoznam zariadení. Zároveň ale odsúhlasili, že pôsobnosť sa rozšíri až po šiestich rokoch od vstupu do platnosti, teda pravdepodobne v roku 2008.

Komisia otvorený rozsah pôsobnosti smernice nenavrhovala, pretože zatiaľ neuskutočnila dôkladnú štúdiu o dopadoch takéhoto kroku na výrobcov, predajcov či životné prostredie.

Harmonizácia registrov otázna

Čo sa týka registrácie výrobcov elektrozariadení, Komisia navrhla zaviesť definíciu pre výrobcov na európskej úrovni a tiež celoeurópsku harmonizáciu registrácie výrobkov a povinností podávať správy producentmi. Vzájomne prepojené registre by mali výrobcom znížiť administratívne náklady.

Europoslanci tento krok podporili, avšak ministri životného prostredia by uprednostnili rozdielne národné prístupy pre definíciu i registráciu.

Návrh sa teraz vráti do Európskeho parlamentu do druhého čítania, Výbor EP pre životné prostredie by mal prijať upravenú správu v jeseni.

Pozície

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v reakcii na odsunutie platnosti kolektívneho cieľa 65% reagoval: „Komisia chápe, že niektoré členské štáty budú potenciálne potrebovať dlhší čas na prispôsobenie, ale dodať štyri roky pre všetkých 27 členských štátov nie je dostatočne silný prístup v tak dôležitej záležitosti.“

„Veríme, že náš návrh bol realistický, dosiahnuteľný a vďaka environmentálnym prínosom, ekonomickým prínosom zo zaistenia dodávok hodnotných recyklačných materiálov, vytvorenia pracovných miest a zastavenia ilegálneho vývozu odpadu na spracovanie v úbohých pracovných a environmentálnych podmienkach, bol vysoko hodnotný,“ uviedol Potočnik.

V otázke nepodporenia návrhu o zjednodušenej registrácii elektrovýrobkov povedal, že „kumulatívny účinok rozdielnych systémov [registrácie] sú viacnásobné poplatky, viacnásobné právne zastúpenia a administratívne bremená pre spoločnosti.“

Nemecký poslanec Karl-Heinz Florenz (EPP), ktorý predkladal návrh novely smernice OEEZ do Parlamentu bol dohodou Rady ministrov sklamaný: „Členské štáty, ktoré robia paniku kvôli politike nerastných surovín sa stávajú slabochmi, keď ide o tvrdú a rýchlu legislatívu EÚ. Pozícia Rady je nedostatočná.“

K registrácii výrobcov dodal: „Zdá sa, že členské štáty sa úpenlivo držia archaického systému národnej registrácie. To bude znamenať veľké bremeno pre malé firmy, ktoré už podľa súčasného systému čelia veľkej byrokracii. Parlament im chce vďaka jednotnej EÚ registrácii ušetriť asi 66 miliónov eur ročne.“

Európskeho priemyselné združenie Orgalime privítalo predovšetkým zachovanie šesťročného obdobia pre rozšírenie pôsobnosti smernice, čím sa umožní uskutočniť vyhodnotenie dopadov pre rozšírenie pôsobnosti smernice na ďalšie elektrozariadenia alebo či nepôjde len o zbytočné preskupenie kategórií výrobkov, ktoré by výrobcov zbytočne zaťažilo.

Orgalime, ktoré od začiatku nesúhlasí s potrebou revízie smernice OEEZ, zdôrazňuje, že neustále zmeny v regulačnom rámci komplikujú podmienky a fungovanie spoločností v Európe, čo by mohlo viesť k presunu ich investícií do cudziny.

„Časté revízie legislatívy, ktoré majú umožniť malé úpravy, sa stávajú veľkými opravami, ktoré le ťažko zodpovedajú proklamovaným prínosom,“ poznamenal generálny tajomník Orgalime Adrian Harris.

Európsky výbor pre životné prostredie (EEB) ocenil snahu maďarského predsedníctva dosiahnuť kompromisným znením dohodu. Zároveň ale uviedol, že „znížením ambície pre zber v členských štátoch sa dostatočne nevyriešia riziká spojené s nelegálnym vývozom a nevhodným spracovaním. Vyššia miera pre zber by minimalizovala riziko, že sa nelegálne elektroodpad vyhodí niekde inde.“