Emisie CO2 pomôže Slovensku znižovať prerozdeľovací mechanizmus

Climate and Ecosystems Change Adaptation Research University: Flickr

Lídri 28 členských štátov koncom tohto týždňa (23-24. október) rozhodnú o klimatických a energetických cieľoch do roku 2030.

V návrhu Komisie sa uvádzajú tri ciele: 40% zníženie emisií skleníkových plynov, 27% podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, 30% zníženie energetickej spotreby. Iba prvý cieľ by mal byť právne záväzný.

Krajiny Vyšehradskej štvorky už v septembri avizovali, že sú ochotné podporiť iba jeden záväzný cieľ znižovania emisií skleníkových plynov. Na rozdiel od návrhu Komisie, si krajiny V4 predstavujú tento cieľ na úrovni 25%. Naopak severské krajiny, ako napríklad Švédsko, presadzujú záväzný cieľ 50%. Francúzsko a Nemecko sú zástancov formulácie: „zníženie emisií CO2 aspoň o 40%.“

43% znížených emisií CO2, by malo byť pokryté odvetviami, ktoré sú zaradené do európskeho systému obchodovania s emisiami. Odvetvia, ktoré v tomto systéme nie sú, ako napríklad odvetvie dopravy či poľnohospodárstva, by mali znížiť emisie skleníkových plynov o 30% v porovnaní s úrovňou v roku 2005. Pre každé odvetvie spadajúci do druhej skupiny, by mali byť nastavené špecifické ciele.

Prerozdeľovací mechanizmus

Okrem celkových cieľov sa bude diskutovať aj o mechanizmoch, ktoré by umožnili krajinám s vysokouhlíkovými ekonomikami, ako je Poľsko, diverzifikovať svoj energetický mix.

Jednou z možností je emisný transfer, ktorý by umožnil energeticky vyspelým krajinám ako je Francúzsko alebo Nemecko previesť 10% emisných kvót nízkopríjmovým členským štátom, ktoré by inak mali problém dosiahnuť stanovené ciele.

Medzi nízkopríjmové krajiny sa počítajú tie, ktorých HDG nedosahuje 90% priemerného HDP EU v roku 2013.

Krajiny s diverzifikovanými zdrojmi energie by tak dražili iba 90% svojich emisných kvót prostredníctvom Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS). Zvyšných 10% by poskytovali zadarmo krajinám s vysokou závislosťou na uhlíku. Finančné prostriedky, ktoré by krajiny získali predajom darovaných emisií, by museli byť investované do zelenej energie.

Ďalšie témy Európskej rady

Okrem prijatia klimaticko-energetického balíčka 2030 budú členské štáty diskutovať o novej Komisii, ktorá by mala byť zvolená Európskym parlamentom už dnes (22. október). Jean-Claude Juncker predstúpi pred parlament a predstaví svoj tím komisárov, ich portfóliá a pracovný program novej Komisie. Zasadnutie parlamentu môžete sledovať tu.

Ďalšou témou samitu bude bezpečnostná situácia na Blízkom východe (Islamský štát)a v západnej Afrike (Ebola).