Emisné kvóty: Komisia prekročila svoje právomoci

Európska komisia tým, že v roku 2007 prikázala Poľsku a Estónsku znížiť národný objem emisných kvót o 26,7 percent, resp. o 47,8 percent, prekročila svoje kompetencie, konštatuje sa v dnes (23.9.) vydanom náleze Súdu prvej inštancie.

Nie je v kompetencii Komisie, aby určovala maximálny strop pre objem emisných kvót v rámci Národných alokačných plánov, ktoré vyplývajú zo smernice o schéme obchodovania s emisiami CO2. Komisia môže pre nesúlad so smernicou plán maximálne neprijať, nie však rozhodnúť o jeho úprave, konštatuje sa v rozsudku

Každý členský štát EÚ má právo použiť pri plánovaní vlastnú odôvodnenú metodiku.

"Komisiu rozsudok v týchto dvoch prípadoch sklamal," vyhlásila na tlačovej konferencii jej hovorkyňa. Doplnila: "Komisia podrobne skúma rozsudok z pohľadu možnosti odvolania sa." Ak sa rozhodne podať námietku, musí tak spraviť v lehote 2 mesiacov od doručenia rozsudku, teda odo dnes (23.9.).

"Je to prekvapujúco silné rozhodnutie v prospech členských krajín," vyhlásil Stig Schjolset, senior analytik Point Carbon. Dopĺňa však, že "Súd nepovedal, že NAP musia byť také, ako ich navrhnú členské štáty. [..] Neznamená to, že si členské štáty môžu robiť, čo chcú."

Ak sa Komisia odvolá, nové súdne konanie môže trvať i rok. Ak sa nepodarí Komisii spor vyhrať ani v odvolacom procese, bude musieť revidovať celú stratégiu Schémy obchodovania s emisiami (ETS) na najbližšie roky.

Revízia stratégie schémy ETS nie je jediným dôsledkom, ktorý môže rozsudok priniesť. Vynárajú sa obavy, že ak si Poľsko a Estónsko stanovia štedrejšie emisné kvóty, cena emisných povoleniek v rámci EÚ sa môže prepadnúť. Naviac, nesúhlas so svojimi národnými kvótami vyjadrujú i ďalšie krajiny EÚ – Česko, Maďarsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva a Rumunsko.

"Komisia prijme všetky možné opatrenia, aby ochránila integritu trhu [..] a čo najviac znížila právnu neistotu, ktorú vytvárajú tieto rozsudky," doplnila na tlačovej konferencie hovorkyňa.

Pozadie

Poľsko a Estónsko, ako i ostatné krajiny EÚ, predložili návrhy svojich Národných alokačných plánov Komisii v roku 2006. Plány oboch krajín pre obdobie 2008 – 2012 Európska komisia upravila dvomi rozhodnutiami v roku 2007. Dotknuté krajiny sa následne obrátili na Súd prvej inštancie. Poľsko podávalo žalobu s podporou Slovenska, Maďarska a Litvy, Estónsko s podporou Slovenska a Litvy.

Objem emisných kvót sa definuje na obdobie 5 rokov a hovorí o množstve emisných povoleniek, ktoré vydá daná krajina a ktoré sa rozdeľujú medzi jednotlivé odvetvia priemyslu na národnej úrovni.