Energetická agentúra EÚ: na rozhodnutie stále čakáme

Piatková Rada ministrov energetiky sa nedokázala dohodnúť na sídle európskej Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky. Rozhodne sa teda počas Švédskeho predsedníctva, ktoré nastupuje 1. júla, prvá diskusia prebehne na neformálnom stretnutí Rady pre energetiku, 26. júla vo Švédsku.

Agentúra bude kľúčová pre pokračovanie liberalilzácie energetického sektora, podľa takzvaného tretieho liberalizačného balíka. Okrem nás sa o sídlo uchádza Slovinsko a Rumunsko. V piatok boli hlasy ministrov takmer vyrovnané, Rumuni skončili poslední, no odmietli sa stiahnuť. 

Ministri boli v piatok úspešnejší pri schvaľovaní návrhu Smernice, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby surovej ropy, alebo ropných výrobkov. Návrh má sprístupniť kontrolu povinnosti držania krízových zásob, umožniť ich vyššiu dostupnosť a predpokladá posilnené overovanie auditami a kontrolami. Smernica má zjednodušiť existujúcu právnu úpravu, keďže tri existujúce legislatívy (smernicu Rady 2006/67/ES, rozhodnutie Rady 68/416/EHS, smernicu Rady 73/238/EHS) nahrádza jednou. Okrem toho zlučuje pravidlá EÚ s Medzinárodnou energetickou agentúrou. 

Slovensko do návrhu presadilo niektoré zmeny, ako zrušenie neodvolateľnosti určenia výšky špecifických zásob, či možnosť poklesu objemu núdzových zásob až o štvrtinu v prípade uvoľnenia zásob počas regionálnej krízy.

Slovensko má v súčasnosti zabezpečené núdzové zásoby ropy a ropných produktov na 90 dní priemernej dennej spotreby.