Energetika: Slovensko má zverejniť privatizačné zmluvy

Elektrické vedenie

Komisia v odôvodnenom stanovisku tvrdí, že odmietnutím zverejniť privatizačné zmluvy distribučných spoločností – Západoslovenskej energetiky (ZSE), Stredoslovenskej energetiky (SSE) a Východoslovenskej energetiky (VSE) – porušuje Slovensko európsku legislatívu.

Slovensko argumentuje ochranou dôverných informácií. Podľa Komisie však porušujeme článok 10 Zmluvy o ES, ktorý od členských štátov požaduje, aby lojálne spolupracovali s inštitúciami Spoločenstva.

„Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa dôvernosti dokumentov, ktoré sú v úschove európskych inštitúcií, je Komisia viazaná nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Okrem toho Komisia uviedla do praxe pravidlá, postupy a prostriedky na ochranu akéhokoľvek typu dôverných informácií. Komisia, jej členovia a úradníci sú, a to aj po skončení svojich pracovných povinností, viazaní dodržiavaním služobného tajomstva“, píše sa vo vyhlásení Komisie.

Vo všetkých troch distribučných spoločnostiach je najväčším akcionárom Fond národného majetku, akcionárske práva vykonáva ministerstvo hospodárstva. V ZSE získal v septembri 2002 49% nemecký E.ON Energie, v novembri predal z toho 9% Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD).  V SSE zas v októbri 2002 získala 49% francúzska spoločnosť Electricité de France. Vo VSE má 49% od roku 2003 ďalšia nemecká energetická firma, RWE Energy.

„Odôvodnené stanovisko“ je druhým krokom k možnému právnemu konaniu Komisie voči členskej krajine. Vydá ho ak má pocit, že krajina dostatočne neodpovedala na jej výhrady. Definuje plný dôvod potenciálnych právnych krokov a stanovuje dátum, dokedy má členská krajina vec napraviť. Ak sa  problém nepodarí vyriešiť, môže skončiť až pred Európskym súdnym dvorom.