EP: Viac právomocí pre európskeho energetického regulátora

Pozadie

Tretí balík liberalizácie energetiky v EÚ predložila Komisia už 19. septembra 2007. Jedným z kontroverzných bodov sú právomoci európskeho regulačného úradu pre energetiku – Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER). Podľa Komisie má mať právomoc preskúmať „prípad od prípadu“ rozhodnutia národných regulátorov a zabezpečovať dostatočnú spoluprácu medzi nimi.

Právomoci však majú byť obmedzené len na cezhraničné otázky. „Agentúra nie je náhradou národných regulátorov, nie je ani európskym regulátorom“, tvrdí Komisia. Podľa niektorých europoslancov však bude takto prakticky „bezzubá“.

Otázky

V stredu podporili europoslanci veľkou väčšinou tri správy o fungovaní liberalizovanejšieho trhu elektrickou energiou a plynom. Britský konzervatívny europoslanec Giles Chichester v správe „Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov“ tvrdí, že „ak má efektívne prispieť k rozvoju integrovaného a konkurencieschopného energetického trhu pre Európsku úniu, (ACER) bude potrebovať širšie právomoci, nezávislé od Komisie, aby mohla zvládať cezhraničné záležitosti a priniesť efektívnu spoluprácu medzi operátormi prenosových sietí národnými energetickými regulátormi“.

Otázkou je, nakoľko bude môcť ACER nie len stanoviť a regulovať technické pravidlá cezhraničného prenosu elektrickej energie, ale aj harmonizovať národné pravidlá pre prístup k sieťam.

V súčasnosti sú operátori transmisných sietí regulovaní rôznymi pravidlami, vychádzajúcimi z národných špecifík. Dohodli sa však na vytvorení Európskej siete operátorov (ENTSO), pre elektrickú energiu (ENTSO-E) aj pre zemný plyn (ENTSO-G), ktorá má vytvárať a koordinovať pravidlá pre prístup k prenosovým sieťam a investičné plány. Podľa plánov Komisie by mal ACER slúžiť ako poradný orgán pre ENTSO.

Podľa poslancov to však na zabezpečenie prístupu k liberalizovanejšiemu trhu nestačí.

Návrh Komisie „nekorešponduje s aktuálnym a prirodzeným rozdelením zodpovedností na národnej úrovni, nakoľko (operátori transmisných sietí) získali kvázi regulačný status, zatiaľ čo ACER bola zredukovaná do role poradného orgánu“, tvrdí španielsky kresťansko-demokratický europoslanec Alejo Vidal-Quadras v správe „Podmienky prístupu k sieťam pre cezhraničné výmeny elektrickej energie“.

Vidal-Quadras a jeho kolegovia z Výboru pre priemysel, dopravu, výskum a energetiku (ITRE) chcú, aby mala ACER právo rozhodovať o pravidlách prístupu k sieťam a trhu, ktoré predložia ENTSO. Agentúra má mať tiež právo preskúmať, prípadne aj odmietnuť, sieťové investičné plány.

V sektore zemného plynu majú byť právomoci ENTSO „obmedzené na technické otázky súvisiace s prístupom tretích strán k sieťam, pravidlá bezpečnosti, spoľahlivosti a interoperability a operatívne procedúry“, tvrdí bulharský socialistický europoslanec Atanas Paparizov, autor správy „Podmienky prístupu k transmisným sieťam zemného plynu“.

Podobný názor zaznel od regulačných expertov EÚ na híringu organizovanom v ITRE 24. januára 2008. Zdá sa, že vzniká konsenzus o potrebe posilnenia právomocí ACER, Komisia však naznačila, že členské štáty nebudú chcieť podporiť vznik agentúry s právom regulovať oblasti patriace tradične pod kompetencie národných operátorov a regulátorov.

Ďalšie kroky

  • 5. jún: ITRE bdue hlasovať o správe Vnútorný trh s plynom, pripravenej talianskym ľavicovým europoslancom Romano La Russa
  • 16.-19. jún: hlasovanie o Chichesterovej správe v plenárnom zasadnutí
  • 7.-10. júla: hlasovanie o Paparizovej (prístup k rozvodným sieťam pre plyn) La Russovej (vnútorný trh s plynom) a Vidal-Quadrasovej (cezhraničné výmeny energie) správe.