ETS: Komisia povolí kompenzácie pre časť priemyslu

„Naše konečné rozhodnutie príde v nasledujúcich dvoch týždňoch,“ uviedol v piatok (11.5.) komisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia. „Musíme dokončiť naše rozhodnutie o sektoroch zaradených na zoznam tých, ktoré bude kompenzované za nárast cien elektriny z dôvodu nového systému povoleniek.“

Podľa predbežného zoznamu, do ktorého EurActiv nahliadol, by sa to malo týkať týchto 14 odvetví: výroba hliníka; ťažba chemických minerálov a minerálov do hnojív; výroba neorganických chemikálií; výroba olova, zinku a cínu; produkcia kožených odevov; výroba železa a ocele; papier; výroba hnojív; meď; chemikálie s organickým základom; produkcia vlákien z bavlny a podobných vlákien; produkcia umelých vlákien; ťažba železných rúd; a produkcia plastu, vrátane polykarbonátov, polypropylénu a chloridu polyvinylu.

Tento zoznam sa však ešte môže v rámci posledných úprav zmeniť. Komisia tiež upozorňuje, že bude sektory pravidelne monitorovať, prehodnocovať či budú naďalej oprávnené na štátnu pomoc, a jednotlivé odvetvia môže vymazať alebo doplniť.

Smernica kompenzácie predvídala

Povolenie pre štátnu pomoc je plne v súlade s pravidlami obchodovania s emisiami. V smernici o ETS (2009/29/ES) sa píše, že členské štáty „môžu prijať finančné opatrenia v prospech odvetví alebo pododvetví, v prípade ktorých bolo zistené značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov spojených s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, a to s cieľom vykompenzovať tieto náklady“.

Spoločnosti spadajúce do vymedzených odvetví budú mať nárok na mimoriadnu pomoc vypočítanú podľa vzorca, ktorý berie do úvahy úroveň produkcie, spotrebu elektrickej energie a emisie CO2 jednotlivých podnikov.

Detaily o tom, ako sa môžu kompenzácie poskytovať budú uvedené v usmerneniach, ktoré Komisia plánuje vydať v najbližších dňoch. Mali by začať platiť od januára 2013, kedy sa začne ďalšia fáza obchodovania s emisiami.

Podľa návrhu usmernení „intenzita pomoci nesmie presiahnuť 85 % oprávnených nákladov v rokoch 2013, 2014 a 2015, 80 % oprávnených nákladov v rokoch 2016, 2017 a 2018 a 75 % oprávnených nákladov v rokoch 2019 a 2020“. Tento špeciálny režim pre štátnu pomoc má existovať do konca tretieho obdobia obchodovania v ETS, teda do roku 2020.

V inštrukciách sa tiež upravujú špecifické očakávanie pre pravidlá o bežnej štátnej pomoci pre investície do elektrární s vysokou účinnosťou, pre modernizáciu elektrických generátorov, malé inštalácie a nemocnice.