EÚ chráni divú zver pred veternými turbínami

Zdroj: Flickr; autor: Changhua Coast Conservation Action

Európska komisia zverejnila minulý týždeň (29. októbra) nové usmernenia v rozvoji veternej energie. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa minimalizoval negatívny vplyv veterných fariem na ohrozené živočíšne druhy a biotopy zo zoznamu ekologickej siete Natura 2000.

Usmernenia majú byť „návodom“ pre orgány a projektantské firmy ako zabezpečiť, že nové veterné projekty  nebudú v rozpore s európskymi smernicami o biotopoch a vtáctve.

„Patrične naplánované aktivity modernej veternej energie nielenže nemusia mať vplyv na divú zver, ale môžu dokonca aktívne prispieť k zachovaniu biodiverzity,“ píše sa v dokumente. A to obzvlášť vtedy, keď sú projekty veternej energie lokalizované v prírodnom prostredí, ktoré už bolo zmenené, tvrdí.

Komisia však dodáva, že je nutné zvažovať každý projekt osobitne. Dôsledky budovania veterných turbín v špecifických prírodných prostrediach totiž do veľkej miery závisia od prostredia a od samotného projektu veternej farmy.

Nové usmernenia sa snažia zlúčiť dva environmentálne ciele Únie, a to zvýšenie podielu OZE vo svojej energetickej skladbe na 20 % do roku 2020 a zastavenie straty biodiverzity.

Návrh vymenúva potenciálne vplyvy na vtáctvo a biotopy, ktoré by mali brať projektanti do úvahy. Medzi nimi aj riziko stretu vtákov a netopierov s turbínami, stratu biotopov alebo ovplyvňovanie zvierat pri migráciách a bežných životných aktivitách.

V dokumente sa píše, že „väčšina hrozieb môže byť minimalizovaná, ak sa (projekty) vyhnú miestam s citlivými biotopmi a hlavnými populáciami ohrozených druhov“.

Komisia preto vyzýva členské štáty, aby vytvorili mapy citlivosti divej zvery a identifikovali miesta, na ktorých môžu byť projektované veterné farmy s minimálnymi rizikami pre životné prostredie.

Pri riešení projektov musí byť každá oblasť najprv preskúmaná. Z prieskumu vyplynie, či by mohol projekt zásadne ovplyvniť konkrétnu oblasť. Ak áno, pred povolením projektu je potrebné zrealizovať podrobnejší prieskum, píše sa v usmerneniach.

Európska asociácia veternej energie (EWEA) tvrdí, že projektanti veterných fariem už v súčasnosti musia robiť prieskum dôsledkov pre životné prostredie pred schválením výstavby.

„Celkový vplyv veternej energie na vtáky, netopiere, ostatnú divú zver a prírodné biotopy je enormne nízky v porovnaní s mnohými ďalšími ľudskými aktivitami,“ uvádza vo svojom vyhlásení.