EÚ lídrom v energetických technológiách?

Pozadie

Technológie sa v oblasti energetiky vnímajú ako kľúčové. 10. januára 2007 predstavila Komisia energetický a klimatický balíček, ktorý neskôr v marci podporili aj lídri EÚ.

Súčasťou balíka je aj komuniké k pripravovanému Strategickému energetickému technologickému plánu (SET Plánu). Uvádza sa v ňom: „Európska únia a zvyšok sveta nezareagovali promptne vo využívaní nízkouhlíkových energetických technológií alebo zdokonalením energetickej efektívnosti.“ Práve tieto nástroje by mohli byť veľmi efektívne v boji proti emisiám skleníkových plynov.

Otázky

Cieľom SET Plánu je „zvýšiť dostupnosť energetických technológií a súčasne zapojiť európsky priemysel do vývoja tak, aby dosiahol v tomto sektore svetové líderstvo.“ 19. novembra 2007 to konštatovala Komisia.

Naakumulovaná pod-investovanosť spôsobuje, že „energetické technológie a proces inovácií sa štrukturálne oslabuje“, rovnako ako sa oslabuje aj prinášanie nových technológií na masový trh. Zároveň nedochádza k prílevu investícií do infraštruktúry.

Od roku 1991 dochádza k neustálemu znižovaniu miery financovania energetických na výskum a vývoj (R&D) projektov. Komisia to konštatuje na zostavenej „technologickej mape.“ Sú v nej zaznamenané spomenuté druhy investícií EÚ v porovnaní s investíciami USA a Japonska do tohto sektora. Cieľom mapy je ukázať „kde sme teraz a čo môžeme očakávať v budúcnosti“ v zmysle rozvoja energetických technológií.

Zatiaľ nie je detailne známe, čo presne bude SET Plán obsahovať. Komisia však už teraz poukazuje na 14 energetických technológií a tiež na potrebu dlhodobej rámcovej sústavy politík.

Obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad solárna alebo veterná energia, sú uvedené v jednom zozname spolu s jadrom a tiež s „od uhlíka oslobodenou“ výrobou energie z fosílnych palív s krátkodobým potenciálom. Energia založená na procese fúzie, vodík, palivové články a jadrové reaktory „novej generácie“ sú uvedené ako časť sekcie dlhodobej vízie. Táto oblasť si bude vyžadovať značné inovácie, aby sa znížili náklady a zefektívnilo sa ich trhové využitie. Konštatuje to tlačová správa Komisie.

Vo svojom januárovom komuniké Komisia načrtla, že „vytváranie rámcových podmienok a stimulov pre rozvoj a preberanie energetických technológií je vecou verejnej politiky.“ Ako pomôcku navrhuje niekoľko opatrení na národnej a európskej úrovni. Okrem iných sa medzi nimi spomínajú:

  • Európske fondy financujúce výskum, kryté Európskou investičnou bankou;
  • Legislatívne nástroje EÚ vytvárajúce dopyt po technológiách. Tie by mali zahŕňať ciele, minimálne požiadavky, obchodovanie s emisiami, označovanie produktov, zelené certifikáty a mnoho iných.
  • Zvýšenie koordinácie výskumu s úsilím o vzdelávanie, najmä prostredníctvom Európskeho inštitútu technológie (EIT).

V závere je ponúknutých niekoľko konkrétnych, „pre budúcnosť kľúčových technologických možností.“

Komisia vo svojej tlačovej správe z 19. novembra tiež dáva do pozornosti niekoľko technológií, ktoré už zažívajú svoj „success story“, teda príbeh o tom, ako sa stali úspešné a aplikované v praxi. Ide napríklad o projekt „vlniaceho sa draka“ (veternej elektrárne na pobreží v Dánsku), projekt „Sol Air“ (projekt na využívanie solárnej a termálnej energie na vyhrievanie vody) alebo CASTOR (projekt očisťovania od uhlíka v rámci jadrového výskumu).

Nasledujúce kroky

  • 22. november 2007: Komisia predstaví Strategický energetický technologický plán (SET Plán)
  • Marec 2008: Na jarnej Európskej rade sa bude diskutovať o SET Pláne, ako aj o možnostiach jeho financovania.