EÚ má nové pravidlá o oznamovaní investícií do energetickej infraštruktúry

Získanie celkového obrazu o rozvoji investovania do energetickej infraštruktúry v Únii je zásadné pre rozvoj európskej energetickej politiky. Dostupnosť pravidelných a aktualizovaných údajov a informácií umožní Komisii porovnávať a vyhodnocovať, ale tiež navrhovať relevantné opatrenia, obzvlášť pokiaľ ide o nerovnováhu medzi budúcim dopytom a dodávkou energie.

Ministri členských krajín Únie schválili vo štvrtok (20.2.) nové nariadenie o notifikácii investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v EÚ. Nahrádza sa ním právna úprava z roku 2010

Nové nariadenie stanovuje spoločný rámec pre povinnosť oznamovať Komisii informácie o investičných projektoch v oblasti energetickej infraštruktúry plánovaných alebo realizovaných na ich území, ktoré sa týkajú výroby, skladovania a prepravy ropy, zemného plynu, elektrickej energie vrátane elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, uhlia a lignitu a kombinovanej výroby elektrickej energie a využiteľného tepla, výroby biopalív i zachytávania, prepravy a  ukladania CO2, ktorý sa vyprodukoval v týchto sektoroch. Členské štáty by mali Komisii oznamovať aj údaje a informácie o investičných projektoch týkajúcich sa elektrických a plynových prepojení s tretími krajinami.

Členské štáty alebo nimi poverené subjekty budú Komisii oznamovať projekty, na ktorých už začali stavebné alebo vyraďovacie práce alebo o ktorých sa už prijalo konečné investičné rozhodnutie. Vzhľadom na časový horizont investičných projektov v odvetví energetiky by sa správy mali predkladať raz za dva roky, vždy do konca júla daného roku.

Údaje a príslušné informácie o uvedených projektoch oznámia Komisii prvýkrát v roku 2015.

Pri práci s poskytovanými údajmi však štáty i Komisia majú zachovávať dôvernosť údajov a informácií citlivých z obchodného hľadiska.

Na základe zaslaných údajov a prípadne aj akýchkoľvek iných zdrojov údajov vrátane údajov obstaraných Komisiou a prihliadajúc na relevantné analýzy, ako sú viacročné plány rozvoja sietí plynu a elektriny, Komisia každé dva roky uverejní a predloží inštitúciám EÚ medziodvetvovú analýzu štrukturálneho vývoja a perspektív energetického systému Únie.

Európsky parlament prijal pozíciu k nariadeniu v prvom čítaní. V plenárnom hlasovaní 4. februára ho podporilo takmer 83 % hlasujúcich poslancov vrátane všetkých prítomných zástupcov zo Slovenska.