EÚ na správnej ceste k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov 20-20-20

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry ukázala, že emisie skleníkových plynov klesli v roku 2013 o ďalších 1,8 percenta. Únii sa tak už teraz podarilo splniť cieľ zníženia emisií škodlivých plynov o 20% v porovnaní s úrovňou v roku 1990, stanovený do roku 2020.

Napriek tvrdeniam biznis asociácií, že európske environmentálne politiky a ekonomický rast sa navzájom vylučujú, úrovne znečistenia klesali aj počas zvýšenej hospodárskej aktivity v európskom priestore v roku 2013.

V roku 2013 klesla energetická spotreba a podiel obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe EÚ vystúpil na 14%.

„Európa ide správnym smerom, čo sa týka plnenia cieľov 2020. Napriek hospodárskej recesii v minulých rokoch, môžeme vidieť nové politiky a opatrenia, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť dobré výsledky,“ povedal Hans Bruyninckx, riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry.

Problematické štáty

Správa predpokladá, že až osem členských štátov by mohlo mať problémy s napĺňaním svojich záväzkov stanovených pre rok 2020 v odvetviach, ktoré nespadajú do Európskeho systému obchodovania s emisiami. To sú najmä doprava, poľnohospodárstvo, či domácnosti.

Nemecko je jediný členský štát,  ktorý v porovnaní s minulým rokom zvýšil emisie až o 1,2%. Dôvodom môže byť väčšie využívanie fosílnych palív na vykurovanie. Rovnaký problém malo aj Poľsko.

Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Írsko, Luxembursko a Španielsko  budú musieť zaviesť dodatočné opatrenia, aby zvýšili napríklad energetickú účinnosť budov.

Slovensko, Česká republika a Maďarsko splnili všetky ciele stanovené pre rok 2013. Nepredpokladá sa, že by tieto krajiny mali mať problém dosiahnuť národné limity stanovené do roku 2020. Napríklad Slovensko, ako nízkopríjmová krajina EÚ, môže do roku 2020 zvýšiť emisie skleníkových plynov o 13%.