EÚ pomôže Číne „pochovať“ emisie CO2

Európska komisia vyčlenila z Tématického programu EÚ pre životné prostredie a prírodné zdroje 60 mil. eur, ktoré chce investovať v rozvíjajúcich sa krajinách. Podporiť sa má európsko-čínska spolupráca v oblasti vývoja, testovania a inštalácie technológie zachytenia a uskladnenia emisií CO2 pod zemnským povrchom (CCS). Európske verejné zdroje sa v Číne preinvestujú v období 2009-2013.

Naviac, v tomto roku sa v ostatných rozvíjajúcich sa ekonomikách preinvestujú 3 mil. eur na podobné klimatické projekty.

Čína môže získať ďalších 50 mil. eur na vybudovanie jednej ukážkovej tepelnej elektrárne, ktorá bude vybavená technológiou CCS. Uvoľnenie dodatočných prostriedkov sa však viaže na „pokračujúcu politickú podporu Číny a dostatočný pokrok v oblasti projektov takmer bezemisného uhlia (NZEC)“.

Vo všeobecnosti by mali európske prostriedky putovať na projekty, ktoré budú fungovať ako verejno-súkromné partnerstvá, ktoré sa zriadia za konkrétnym účelom. Výhodou takéhoto prístupu je, že európski verejní donori budú môcť vo väčšej miere ovplyvňovať ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

V centre pozornosti Čína

Európska komisia zdôvodnila veľké zameranie sa na Čínu skutočnosťou, že tamojšia energetika sa v prevažnej miere spolieha na spaľovanie uhlia. Pre ilustráciu, v Číne sa 70 percent elektrickej energie generuje v tepelných elektrárňach.

Podľa informácie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), je tempo budovania nových tepelných elektrární v Číne vysoké. V priemere si ho možno  predstaviť tak, že každých 2,5 dňa sa v krajine spúšťa menšia uhlie spaľujúca elektráreň, ktorá ma inštalovaný výkon 500MW.

Ďalším predpokladom, prečo je Čína v pozornosti EÚ, je vzájomná dohoda z roku 2005 o tom, že do roku 2020 obaja partneri predstavia technológiu čistého spaľovania uhlia, ktorá nebude uvoľňovať do atmosféry takmer žiadne emisie skleníkových plynov. Druhá, testovacia a implementačná fáza tejto spolupráce začne na budúci rok. V tomto smere by mala Európska investičná banka predstaviť finančný model, ktorý pomôže, aby bola prvá bezemisná elektráreň v Číne spustená a komerčne využívaná pred rokom 2020.

Brusel: Nový klimatický režim by mal počítať s technológiou CCS

Európska únia chce, aby medzinárodná dohoda o novom klimatickom režime, ktorá by sa mohla schváliť v decembri v Kodani, obsahovala zmienku o technológii CCS. Európske spoločenstvo by rado videlo medzinárodný základ pre financovanie výskumu a vývoja CCS ako v čase do roku 2012, tak i po vypršaní platnosti Kjótskeho protokolu, v rámci nového režimu po roku 2012.

V rámci nového klimatického režimu chce Komisia presadiť vytvorenie sektorového mechanizmu, ktorý by sa istým spôsobom ponášal na Mechanizmus čistého rozvoja (CDM), ktorý definuje Kjótsky protokol. CMD umožňuje súkromným firmám získavať emisné kredity za podporu klimatických projektov v chudobnejších krajinách. Tieto kredity môžu následne využiť v rámci národných schém obchodovania s emisiami.

Komisia predpokladá, že nový sektorový mechanizmus by mohol byť o čosi prísnejší, než súčasný CDM. Brusel navrhuje, aby firmy získali kredity len v tom prípade, ak podporené projekty v chudobnejších krajinách preukážu lepšie výsledky ako bude minimálny štandard, ktorý sa stanoví posúdením a porovnaním.

Environmentalisti sú skeptickejší

Viacerí aktivisti za ochranu životného prostredia a environmentalisti spochybňujú európsko-čínsku spoluprácu v oblasti CCS. Tvrdia, že z dlhodobého hľadiska ide o aktivitu, ktorá môže naštrbiť udržateľný rozvoj nových svetových ekonomík.

„Veríme, že Komisia investuje peniaze daňových poplatníkov na technológie, ktoré podporujú ďalšie využívanie uhlia, než aby podporovala Čínu tak, aby rozvíjala skutočné riešenia, ktorými sú obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť. Uhlie nie je len najznečisťujúcejší energetický zdroj, ale postupne i zastaralý energetický model,“ hovorí Frauke Thies, predstaviteľka programu medzinárodnej organizácie Greenpeace na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Thies dopĺňa, že pre EÚ bude náročné presvedčiť čínsku vládu, aby vsadila na technológiu CCS vo veľkom meradle. Používanie technológie je logisticky náročné, znižuje mieru efektívnosti výroby energie a podpisuje sa pod zvýšenie cien pre spotrebiteľov, tvrdí.

„Rozumnejšia a presvedčivejšia stratégia sa zdá byť podporovanie Čínu, aby investovala do obnoviteľných zdrojov, z ktorých väčšina je lacnejšia, než CCS,“ uzatvára Thies.