EÚ sa dohodla na liberalizácii energetiky

Foto: mmisso.deviantart.com

Tretí legislatívny balík o liberalizácii energetiky je na stole už od 19. septembra 2007. Návrh Komisie vyvolal diskusie najmä v otázke „unbundlingu“ – rozdelenia vertikálne integrovaných energetických firiem, ktoré kontrolujú výrobu i distribúciu energie.

Proti "unbundlingu" sa postavilo Francúzsko, Nemecko a šesť ďalších členských krajín, vrátane Slovenska. Vo februári 2008 predložili alternatívny návrh, ktorý mal priniesť rovnaké výsledky (kvalitnejšie služby, nižšie ceny pre spotrebiteľov) bez nutnosti rozbíjať veľké firmy.

Ministri energetiky sa dohodli v novembri 2008. Hoci nepodporili plný "unbundling" uzniesli sa, že producenti z krajín, ktoré nie sú plne otvorené konkurencii, nebudú môcť kupovať prenosové energetické siete v iných krajinách EÚ, kde bol plný "unbundling" zavedený. Toto opatrenie bolo namierené najmä na Francúzsko, ktoré si chráni trh, a štátom vlastnená EDF pritom kupuje podniky v zahraničí.

Parlament mal však k takejto dohode výhrady. Požadoval posilnenie práv spotrebiteľov a trval na vertikálnom rozdeľovaní firiem. Trilaterálne rokovania medzi inštitúciami v januári 2009 postupovali pomaly. Tlak bol však veľký, pretože čoskoro končí mandát EP a prijatie legislatívy by sa tým výrazne odložilo.

Dlho očakávaný kompromis

Neformálna dohoda medzi europoslancami vo výbore EP pre priemysel a Českým predsedníctvom bola dosiahnutá v pondelok (23. marca) v noci. Stále však potrebuje súhlas na plenárnom zasadnutí, aj súhlas zástupcov členských krajín v Rade ministrov.

Parlament i Komisia gratulovali Prahe za „odvážny“ kompromis, hoci europoslanci predtým upozorňovali, že predsedníctvo nemusí byť schopné získať súhlas všetkých krajín. Vyjednávači vak vyslovili nádej, že dohodu akceptujú všetky strany.

Francúzsko a Nemecko získali „tretiu možnosť“

Komisia dala pôvodne členským krajinám na výber z dvoch možností – uplatniť plný "unbundling", čo by znamenalo, že integrované firmy budú musieť predať siete a plne tak oddeliť prenos a výrobu energie, alebo zachovanie vlastníckej štruktúry, no integrované firmy by museli riadenie sietí prenechať na nezávislý orgán. Francúzsko a Nemecko navrhli tretiu možnosť – vytvorenie silného nezávislého regulačného orgánu.

Europoslanci trvali na uplatnení plného "unbundlingu" pre elektrickú energiu, v prípade plynu boli ochotní akceptovať alternatívu silného nezávislého prenosového operátora. Rada pod tlakom Francúzska a Nemecka rozhodla o aplikovaní tretej alternatívy pre plyn i elektrinu.

Čínsky múr

Parlament nakoniec ustúpil. Kompromis umožňuje členským krajinám vybrať si medzi troma alternatívami pri plyne i elektrickej energii.

Podľa europoslankyne Eluned Organ (PES, Veľká Británia), spravodajkyne k vnútornému trhu s elektrickou energiou, kompromis umožňuje „zosilnenie čínskeho múru“ medzi výrobou a distribúciou. Parlament podľa nej ustúpil len preto, že dokázal zabezpečiť posilnenie národných regulátorov.

Morgan tiež poukázala na to, že európske firmy už aj tak začali s "unbundlingom". Začiatkom roka 2008 nemecký gigant E.ON ponúkol na predaj vysokonapäťové siete, aby tak urovnal protimonopolné vyšetrovanie EÚ. Tento krok prekvapil aj nemeckú vládu a Komisia ho prijala veľmi pozitívne.

Nezávislí regulátori

Tretí energetický balík sa líši od druhého aj v tom, že špecifikuje právomoci národných regulátorov. Kompromisná dohoda posilnila nielen ich postavenie, ale aj celoeurópsku agentúru, ktorá má dohliadať na vnútorný energetický trh.

Agentúra bude sledovať napĺňanie desaťročných plánov na rozvoj sietí, ktoré budú predkladať národné úrady, a bude vydávať odporúčania.

Europoslanec Giles Chichester (EPP-ED, Veľká Británia), ktorý bol spravodajcom EP k otázke vytvorenia agentúry, vyslovil spokojnosť s jej dohodnutými právomocami. Nová inštitúcia bude zodpovedať Parlamentu.

Na základe legislatívneho balíka sa vytvorí aj Európska sieť transmisných operátorov pre elektrickú energiu (ENTSOE) a plyn (ENTSOG). Budú implementovať spoločné pravidlá a bezpečnostné štandardy. Vytvorením jednotných podmienok majú uľahčiť cezhraničný obchod.

Práva spotrebiteľov

Parlament dokázal do dohody pretlačiť silne definované práva spotrebiteľov. Keď legislatíva vstúpi do platnosti, spotrebitelia budú môcť meniť dodávateľov plynu a elektrickej energie do troch týždňov bez poplatkov, budú mať právo na prístup k informáciám, nezávislé mechanizmy vybavovania sťažností a kompenzáciu za výpadky služby.

Text sa dotýka i problému nedostatku energie. Od členských krajín žiada, aby sa stali garanciou univerzálnosti služby a jej poskytovania pre všetky domácnosti a všetkých zákazníkov.

Opatrenia však siahajú i ďalej: národné vlády budú musieť súčasne chrániť zraniteľných energetických odberateľov a prijať "potrebné opatrenia", ktoré budú odpovedať na nedostatok energie. Opatrenia by mali definovať i národné energetické akčné plány a opatrenia pre sociálne zabezpečenie. Bežným domácnostiam by sa tak mala garantovať minimálna energetická dodávka.

Inteligentné merače

Kompromis definuje i nutnosť zavádzať inteligentné systémy merania energetickej spotreby. Ako cieľ sa uvádza vybavenie 80 percent domácností takýmito meračmi do roku 2020. Umožnia spotrebiteľom mať svoju energetickú spotrebu pod kontrolou a vyhnúť sa odberu energií v čase najväčšej špičky.

Výbor stálych zástupcov členských krajín pri Európskych spoločenstvách (Coreper) bude požiadaný, aby 27. marca schválil kompromisné znenie Tretieho legislatívneho balíka o liberalizácii energetiky. Výbor EP pre priemysel bude o ňom hlasovať 31. marca, plénum sa ním bude zaoberať na prelome apríla a mája.

Ďalšie kroky

  • 27. marec: Coreper bude hlasovať o prijatí dosiahnutého kompromisu.
  • 31. marec: Hlasovanie vo Výbore EP ITRE.
  • 21.-24 apríl alebo 4.-7. máj: Hlasovanie v pléne EP.