EÚ schválila miliardy na obnoviteľné zdroje a CCS

Foto: flickr.com/dolmsta23 (licencia Creative Commons)

Európska únia sa dohodla, že investuje miliardy eur na podporu obnoviteľných zdrojov energií a nových technológií. Po roku vyjednávaní členské krajiny našli spôsob, ako naložia so ziskom z predaja 300 mil. emisných povoleniek, ktoré sa nevyužijú do konca platnosti Kjótskeho protokolu v systéme obchodovania s emisiami ETS.

Rozhodnutie členských krajín (Rady) musia formálne potvrdiť aj ostatné inštitúcie EÚ – Parlament a Komisia. Malo by sa tak stať v máji, kedy skončí 3-mesačné obdobie, cez ktoré môže Parlament formulovať námietky a pripomienky. Ak tak neučiní, môže Radou pripomienkovaný návrh odsúhlasiť i Komisia.

Peniaze sa získajú predajom prebytočných 300 mil. emisných povoleniek. Odkúpi ich Európska investičná banka (EIB). Obnoviteľné zdroje a nové technológie, medzi nimi predovšetkým technológia zachytenia a uskladnenia uhlíka – CCS, by sa mali popri peniazoch z povoleniek podporiť i príspevkom zo štátneho rozpočtu jednotlivých krajín. Členské štáty, najmä tie zo strednej a východnej Európy, však odmietli princíp, podľa ktorého by mali každé euro z európskych verejných zdrojov dorovnať eurom zo štátnej kasy.

Každá z členských krajín sa bude môcť rozhodnúť, koľko projektov bude rozvíjať. Platí však zásada, že musí implementovať minimálne jeden, maximálne tri projekty.

Dohoda o využití prostriedkov z predaja nadbytočných emisných povoleniek je "jednotlivo najväčšou finančnou podporou mechanizmu zachytenia a uskladnenia uhlíka kdekoľvek na svete", hovorí Chris Davies (ALDE, UK), ktorý bol autorom návrhu parlamentnej správy o technológii CCS.

Finančná podpora "sa kombinuje s obnoviteľnými zdrojmi, ale predpokladá sa, že určite viac ako polovica pôjde na CCS, a ja si myslím, že je to obrovsky dôležitý sled udalostí", doplnil.

Európska únia chce, aby bolo do roku 2015 v prevádzke 12 demonštračných projektov s využitím CCS. Europoslanec Davies v tejto súvislosti pripomína, že EÚ ako blok sa hýbe príliš pomaly. Iba rozhodnutie o alokácii finančných zdrojov trvalo jeden rok.

"Pre budúcnosť je kľúčovou otázkou to, že pokiaľ neurýchlime rozhodovací proces výberu potenciálnych projektov, budeme mať vážny problém dodržať 2015 ako konečný termín," doplnil Davies.

Takmer jednomyseľná podpora

Proti rozhodnutiu o využití peňazí z predaja povoleniek hlasovala len jedna krajina – Poľsko.

Isté námietky spočiatku vyjadrila i Veľká Británia. Nesúhlasila s návrhom, aby zoznam projektov jednostranne odsúhlasovala Komisia. Nakoniec sa jej podarilo presadiť doplňujúce ustanovenie, že rozhodnutiu Komisie budú predchádzať konzultácie s členskými krajinami.

Počas diskusií zmenilo názor i Nemecko. Pôvodne presadzovalo, aby sa finančné prostriedky rozdeľovali medzi krajiny podľa toho, koľko emisií produkujú. Nakoniec však samo presadilo zrušenie ustanovenia, čo znamenalo obrat o 180 stupňov v celom legislatívnom procese.

Začiatok veľkých zmien?

"Je to prvý krok z toho, čo sa stane v rámci väčšej diskusie počas nasledovných rokov, a [tento krok] je veľmi dôležitý," komentuje rozhodnutie krajín EÚ Sanjeev Kumar, expert ochranárskej organizácie WWF pre otázky schémy obchodovania s emisiami ETS.

Alokácia miliárd eur na podporu obnoviteľných zdrojov a technológie CCS bude stimulom pre diskusiu o rekonštrukcii rozpočtu EÚ na klimatické a energetické politiky, ako i impulzom pre diskusiu o rozpočte pre Plán strategických investícií do energetických technológií (SET plán). Oba nástroje počítajú s obnoviteľnými zdrojmi  i s CCS, no chýbajú im finančné komponenty, ktoré by umožnili dosiahnuť ciele.

"Je to oveľa väčší úspech, než rozhodnutie o tom, koľko technológií sa finančne podporí" – je to rozhodnutie o tom, ako sa finančná podpora zorganizuje a akú bude mať štruktúru. Podstatné je, že sú to európske peniaze, pri čom i krajiny EÚ akceptujú, že musia na výskum a vývoj prispieť z vlastných národných rozpočtov, aby sa dosiahol spoločný cieľ EÚ, uzavrel Kumar.