EÚ začína vypracúvať energetickú stratégiu pre ďalšie desaťročie

zdroj: flicr, rickz

Rada ministrov energetiky začala vypracúvať energetickú stratégiu EÚ pre dekádu 2011 – 2020. Ministri predstavili svoje prvé návrhy na zasadnutí 31. mája v Bruseli.

Energetická stratégia sa mala pôvodne definovať pre obdobie 2010 – 2014. Na jednej strane však prípravy dokumentu výrazne meškali, na druhej strane sa lídri rozhodli dať EÚ nástroj, ktorý bude nadväzovať na hospodársku stratégiu „Európa 2020“.

Cieľom energetického dokumentu bude predovšetkým vytvorenie stabilného rámca pre dlhodobé investície v energetike.

Ak chce spoločenstvo dosiahnuť svoje klimatické ciele do roku 2020, musí sa dôsledne implementovať všetka legislatíva, ktorá už existuje. Energetika si však vyžaduje dlhodobé plánovanie a preto je podľa ministrov vhodné, ak sa nastavia podmienky čo najskôr tak, že by boli v súlade s klimatickými cieľmi.

Prioritami plánu by mala byť implementácia 3. energetického liberalizačného balíka a tzv. SET plánu (Plán strategických investícií v energetike).

Medzi rozvíjaním udržateľnej energetiky a hospodárskym rastom existuje spojitosť a rovnováha, píše sa v záveroch ministerského stretnutia. Pre adaptáciu politík na meniace sa podmienky bude potrebné vytvoriť lacný a efektívny mechanizmus reportovania, monitoringu a aktualizácie pravidiel. Súčasne nemôže byť dotknuté právo národných vlád s konečnom platnosťou rozhodovať v energetických záležitostiach.

Komisia pripravuje dlhodobú stratégiu

Na začiatku roka 2011 plánuje Európska komisia vydať tzv. cestovnú mapu pre energetiku do roku 2050. V tomto smere ministri zdôraznili potrebu vytvárania zahraničnej energetickej politiky a budovanie prepojení jednotlivých sietí.

Európska komisia za najväčšie nedostatky európskej energetiky pokladá nízku mieru preberania európskej legislatívy do národnej, nedostatok prepojení existujúcich sietí, pomalé tempo budovania inteligentných sietí (smart grids), podceňovanie potenciálu energetickej efektívnosti, nedostatočnú mieru koordinácie zahraničných energetických politík a relatívne nízku úroveň financovania výskumu a vývoja, ktoré sú nevyhnutné pre energetické inovácie.

V centre pozornosti prenosové sústavy

Komisia vyhlásila, že budúci rozvoj prenosových sústav bude vychádzať z Energetického balíka pre infraštruktúru, ktorý v súčasnosti existuje v podobe pracovného návrhu. Jeho konečná podoba by sa mala publikovať na konci tohto roka.

Balík by mal definovať nový nástroj, ktorý nahradí súčasný rámec Transeurópskych energetických sietí (TEN-E). Projekty, ktoré sa dnes zaraďujú pod TEN-E, majú nárok čerpať časť financovania z komunitárneho rozpočtu. Na zozname sa nachádzajú veľké projekty, na ktorých sa zúčastňuje viac krajín, ale tiež i inteligentné siete.

TEN-E podľa Komisie v zmenených podmienkach neberie do úvahy klimatické ciele a nie je pripravený pre implementáciu tretieho liberalizačného balíka. Preto nemá „ani zdroje ani flexibilitu, aby dokázal prispieť k dosiahnutiu ambicióznych energetických a klimatických cieľov“, konštatuje Komisia.