EÚ zatvorila zlatú baňu s uhlíkovými povolenkami

Obavy, že prísnejšie kontroly emisií CO2 v Európe povedú k presunu tovární za hranice EÚ, obmäkčili Úniu, ktorá „vysoko-rizikovým“ sektorom priemyslu udelila rozsiahle výnimky.

15. decembra Európska komisia schválila existujúce návrhy pre alokáciu povolení, len malými úpravami. Návrhy počas 3-mesačného obdobia preskúmajú členské štáty a Európsky parlament a následne ich Komisia prijme ako záväzné.

Ak nedôjde k zamietnutiu, povolenia budú vydané v rámci tretej fázy EÚ ETS, najväčšieho trhu s uhlíkom na svete. Prvá fáza bola v období 2005-2007, súčasná druhá fáza bude trvať do roku 2012.

Počas diskusií došlo v návrhoch k niekoľkým technickým zmenám. Vynechali sa referenčné kvóty (benchmarky) pre železorudné pelety a došlo k ich revízii pre kyselinu dusičnú, amoniak, sadze, uhlíkovú oceľ EAF a vysokolegovanú oceľ EAF.

Tiež boli doplnené ustanovenia týkajúce sa použitia slinku v cemente a zahrnuté špeciálne ustanovenia o diaľkovom vytápaní pre domácnosti, v prospech nových členských štátov.

Voči pôvodnému návrhu Komisie existovala blokujúca menšina a po neúspešnom hlasovaní sa Komisia rozhodla ustúpiť požiadavkám členských krajín, vrátane Slovenska, aby pre sektor výroby tepla taktiež existovalo prechodné obdobie a množstvo bezodplatných kvót sa navýšilo o približne 50%.

V rámci nového kompromisu zároveň Komisia ponúkla „priaznivejší benchmark pre výrobcov hnojív a ocele, čo reálne znamená navýšenie bezodplatných kvót pre tieto sektory,“ píše sa vo vyhlásení slovenského ministerstva životného prostredia.

Maria Kokkonen, hovorkyňa eurokomisárky pre opatrenia na ochranu klímy, pre EurActiv uviedla, že benchmarky sú prostriedkom pre stanovenie emisných limitov a ceny uhlíka.

„Sú pre podniky stimulom obmedziť emisie a zlepšiť energetickú efektívnosť,“ vysvetlila.

Zvolené benchmarky reflektujú priemerný výkon skleníkových plynov v desiatich najefektívnejších zariadeniach v každom sektore, ktoré boli vypočítané vzhľadom na roky 2007 a 2008. V období 2013-2020 bude asi 60% povoleniek distribuovaných prostredníctvom aukcií. Tie podniky, ktoré budú „najčistejšie“ získajú v tomto prechodnom období bezodplatné kvóty.

Presný počet kvót zadarmo, ktoré každý sektor priemyslu získa, vypočítajú členské štáty v roku 2011.

Na vydávanie uhlíkových povoleniek v predchádzajúcom období sa zniesla vlna kritiky za to, že boli zadarmo, nad-alokované a mohli sa preniesť do ďalšej fázy obchodovania v rámci ETS. „Určite to bolo pre nás lekciou,“ uviedla Kokkonen „pretože sme videli, že ak ste mohli [povolenky] prenášať neexistoval podnet k znižovaniu emisií.“

Na Slovensku sa problém minulej nad-alokácie rozhodlo riešiť ministerstvo financií a parlament dodatočným 80-percentným zdanením výnosov z predaja a držby emisných povoleniek.

Presun emisií mimo hranice Únie

Podľa nového systému budú vydražené povolenia časovo obmedzené a (väčšinou) predané za cenu stanovenú na škále, ktorá vezme do úvahy uhlíkovú intenzitu priemyslu, vplyv na životné prostredie a potenciál presunu emisií mimo hranice EÚ na územia bez obmedzení pre vypúšťanie emisií skleníkových plynov. Časom sa nákupy na dražbách stanú štandardným postupom v ETS.

Benchmark pre tekuté surové železo sa určilo na úrovni 1,328 povoleniek na tonu produktu (nižšie ako požadovala oceliarska loby) a pre rafinérske produkty na úrovni 0,0295 povoleniek na jednotku výkonu.

Po varovaniach niektorých firiem o riziku presunu emisií mimo hranice Únie Európska komisia identifikovala 164 sektorov priemyslu s vyššími nákladmi CO2 a vyššiemu konkurenčnému ohrozeniu na medzinárodnom trhu.

Relevantným podnikom budú až do konca roka 2014 emisné kvóty pridelené bezodplatne. Po roku 2014 sa zoznam sektorov za použitia nezmenených kritérií reviduje.

Environmentálne skupiny sa obávajú, že vysoké referenčné kritériá môžu v skutočnosti dotovať vyčlenené obchodné sektory. Avšak hovorkyňa Kokkonen trvá na tom, že opatrenia nového systému zabránia presunu emisií do zahraničia.

„Umožní spoločnostiam zarobiť si peniaze ak dokážu zredukovať emisie za nižšiu cenu ako je cena uhlíka, nakoľko získajú peniaze z investovania do znižovania emisií a z predaja kvót. Zároveň ich to chráni pred presunom emisií do zahraničia, pretože na udržanie existujúcich aktivít potrebujú kúpiť menej povoleniek.“

Energetické firmy nie sú v rámci schémy oprávnené na alokáciu zadarmo. Podľa ďalšej revízie ETS, budú od 1. januára 2012 do systému obchodovania s emisiami po prvýkrát zaradené aj emisie z leteckej dopravy.

Pozície

Komisárka Connie Hedegaard privítala hlasovanie vo Výbore pre klimatické zmeny: „Toto schválenie predstavuje veľký míľnik reformy európskeho trhu s uhlíkom a dáva priemyslu až do roku 2020 väčšiu regulačnú istotu. Pravidlá sú výsledkom tvrdej technickej práce a intenzívnych konzultácií s investormi počas takmer dvoch rokov.“

Ministerstvo životného prostredia SR takisto pozitívne výsledky hlasovania Výboru uvítalo. „Vďaka naliehaniu a racionálnej argumentácii skupiny krajín vrátane SR si nakoniec polepší sektor výroby hnojív, výroby ocele, cementu a sektor teplárenstva, čo je pre  subjekty pôsobiace na SR veľmi priaznivé,“ uvádza sa v stanovisku MŽP.