EÚ zmrazila peniaze na vyradenie atómovej elektrárne v Litve

Zdroj: Jadrová elektráreň Ignalina

Vo štvrtok (13.12.) Európska komisia potvrdila zmrazenie prostriedkov na projekt výstavby medziskladu vyhoretého paliva  a dodávku skladovacích nádob.

Európska únia je primárnym sponzorom vyradenia atómovej elektrárne Ignalina, ku ktorému sa krajina zaviazala v rámci prístupovej zmluvy s EÚ. Okrem peňazí z rozpočtu EÚ (približne 120 miliónov eur ročne) prispieva Litve aj 15 krajín samostatne na základe bilaterálnych dohôd.

Litovská vláda prispela minulý rok zo štátneho rozpočtu na projekty vyraďovania podielom takmer 4 % rozpočtu, 4,21 % pokryli príspevky odberateľov elektriny do Národného jadrového fondu a 3,3 % vlastné zdroje štátneho podniku, ktoré získava napr. predajom nadbytočných zariadení alebo recyklovateľných materiálov.

Medzinárodní donori, ktorých podiel na financovaní vyraďovania bol v roku 2011 na úrovni 88,5 %, sa rozhodli zmraziť fond na spomínaný projekt z toho dôvodu, že ani po dvoch rokoch neboli prevádzkovateľ elektrárne a konzorcium GNS/NUKEM schopné vyriešiť spor ohľadom konkrétnej implementácie projektu.

Ako uvádza prevádzkovateľ Ignaliny pôvodná cena kontraktu podpísaného v januári 2005 bola vyčíslená na 171 miliónov eur. Podľa dodatočnej dohody podpísanej v máji 2009 sa náklady projektu navýšili na 193 miliónov eur a termín dokončenia sa stanovil na koniec marca 2011. Následne konzorcium požiadalo o navýšenie o ďalších 5 miliónov eur, s čím už ale prevádzkovateľ elektrárne nesúhlasil a vec posunul na arbitrážny súd.

Okrem navýšenia nákladov tiež Vilnius viackrát spochybnil bezpečnosť kontajnerov, ktoré NUKEM poskytol.

Stály zástupca Litvy pri EÚ Arunas Vinciunas pre EurActiv uviedol: „Donori vzali do úvahy informácie, ktoré im Litva poskytla o rokovaniach s NUKEM a žiadosť zvážiť zmrazenie fondov na projekt implementovaný touto spoločnosťou až kým sa plne nedorieši otázka bezpečnosti kontajnerov na vyhoreté palivo.“

21 mesiacov neskôr

Dva jadrové bloky sa môžu plne demontovať až po tom, čo je vyhoreté palivo bezpečne uskladnené mimo reaktorov. Oneskorenie vo výstavbe medziskladu teda značne odkladá dokončenie celého procesu vyradenia elektrárne.

Palivo sa stále nachádza v bazéne skladovania oboch blokov a tiež priamo v reaktore č. 2, čo znemožňuje znížiť úroveň jeho bezpečnostných systémov a prevádzkové náklady. Prevádzkovateľ odhadol dodatočné náklady vzniknuté od pôvodne dohodnutého kontraktu pre oba bloky na 830.000 eur mesačne.

Európska komisia vo svojom stanovisku vyzvala obe strany sporu, aby sa urgentne dohodli na implementácii projektu. Verí, že pozastavenie fondov urýchli proces riešenia. Vysvetlila, že v prípade urovnania sporu bude zmrazenie zrušené a fondy sa preplatia. Ak ale k dohode nedôjde, vyčlenené prostriedky sa môžu použiť na iné účely.

EÚ sa zaviazala, že do konca roku 2013 Litve prispeje na vyradenie sumou 1,37 miliardy eur. Celkové náklady vyradenia elektrárne sa odhadli na 2,8 – 2,9 miliardy eur.

V rámci rokovaní o novej finančnej perspektíve EÚ požiadala Litva o ďalších 870 miliónov eur na vyraďovacie aktivity. Podľa posledného návrhu rozpočtu pre roky 2014-2020 by Únia mala Litve prispieť sumou 400 miliónov eur, hoci podľa staršieho návrhu to malo byť len 210 miliónov eur.