Europarlament podporil jadro a „čisté fosílne palivá“

Pozadie

Nelegislatívna správa EP reagovala na Oznámenie Európskej komisie o udržateľnej výrobe energie z fosílnych palív. Konštatuje, že fosílne palivá a iné konvenčné zdroje energie sú zatiaľ pre zabezpečenie dodávok energie v Európe veľmi dôležité.

Otázky

Europoslanci v správe konštatujú, že jadrová energia hrá v oblasti dodávok energie vo väčšine členských štátov ešte stále kľúčovú úlohu a zabezpečuje tretinu dodávok energií v EÚ. Preto považujú jadrovú energiu za „nenahraditeľnú“ pre uspokojenie „základných energetických potrieb v Európe“ v strednodobom horizonte.

Druhým dôvodom je životné prostredie – jadro je dnes najvýznamnejším zdrojom energie, ktorý nie je spojený s vysokými emisiami oxidov uhlíka, a tak bez neho „nebude možné úspešne dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov a účinne bojovať proti klimatickým zmenám“.

Europarlament sa tak prakticky pripojil k Európskej komisii, ktorá sa ešte donedávna vyhýbala akýmkoľvek vyhláseniam na adresu využívania jadrovej energie, v poslednom čase ju však čoraz častejšie spomína ako nevyhnutnú súčasť energetického mixu v Európe.

Správa tiež vyzýva Európsku komisiu, aby urýchlene predložila legislatívne návrhy v oblasti technológií zachycovania, skladovania a prevozu CO2. Žiada, aby boli týmito technológiami čo najskôr vybavené elektrárne na fosílne palivá. Príslušný výbor EP však súčasne musel v diskusii o správe priznať, že použitie zachytávania uhlíka je zatiaľ spojené so stratou efektívnosti elektrární, a tak je potrebný ďalší výskum.

Okrem toho v schválenom texte poslanci zdôrazňujú významný potenciál výroby energie z biomasy, podpory technológií syntetických palív a významu skvapalneného zemného plynu.

Pozície

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs pred EP zopakoval svoje predchádzajúce vyhlásenie, že „bez využitia jadrovej energetiky bude ťažké dosiahnuť naše ciele v oblasti boja proti klimatickým zmenám“.

Ján Hudacký (EPP-ED) v rozprave pripomenul, že EÚ si nemôže dovoliť úplne eliminovať fosílne palivá. Aj preto by podľa neho členské krajiny nemali klásť zbytočné prekážky pre nové investície do využívania fosílnych zdrojov. Čo sa týka jadrovej energetiky, vyslovil presvedčenie, že skôr či neskôr nájde svoje uplatnenie aj v členských krajinách, ktoré ju zatiaľ odmietajú „skôr z ideologických ako z pragmatických dôvodov“. Neustály vývoj nových technológií, ako sú reaktory štvrtej generácie, a to aj v Rusku, dáva podľa jeho slov predpoklady pre ďalšie zvyšovanie bezpečnosti ich prevádzky, ako aj pre manažment bezpečného uskladňovania vyhoretého paliva.

Zelení/EFA pri viacerých príležitostiach protestovali proti podpore jadrovej energie. Začiatkom októbra napríklad žiadali, aby boli komisárke pre konkurencie Neelie Kroes suspendované jej kompetencie vo vzťahu k sektoru jadrovej energetiky. Tvrdia, že jej vyjadrenie z 1. októbra 2007, „plne podporujem jadrovú energiu“ dokazuje, že by v takýchto prípadoch nedokázala byť nestranná.