Europoslanci odklepli reguláciu ruského plynovodu, komisár hovorí o „veľkom kroku“

Stavba Nord Streamu 2 v Nemecku. [EPA-EFE/Clemens Bilan]

Európsky parlament schválil konečné znenie smernice o plyne, ktorá sa bude vzťahovať na plynovody z a do tretích krajín. Nové pravidlá umožňujú Komisii aj členským štátom uplatňovať výnimky.

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok (4. apríla) v Bruseli schválili novelu európskej smernie o plyne, ktorej cieľom je dostať plynovody z tretích krajín ústiace na území Únie do súladu s európskymi právnymi predpismi. Týka sa to aj sporného plynovodu Nord Stream 2.

Eurokomisár pre klímu a energetiku pre Miguel Arias Cañete pre EURACTIV.sk povedal, že Európska komisia je spokojná so skoršou politickou dohodu europoslancov a členských štátov na výslednom znení smernice. „Toto je veľký krok k dobre fungujúcemu, transparentnému a konkurencieschopnému vnútornému trhu EÚ s plynom, kde sa všetci dodávatelia správajú podľa rovnakých pravidiel EÚ,“ uviedol Cañete.

Plynovody zvonka

Poslanci sa stotožnili so zámerom Európskej komisie, ktorá smernicu navrhla, zaistiť konkurencieschopné dodávky plynu a zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť pre prevádzkovateľov existujúcej a budúcej plynárenskej infraštruktúry z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.

Za text smernice zahlasovali pomerom 465 hlasov za, 95 proti, pričom 68 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Únia môže uplatniť na ruský plynovod svoje pravidlá vďaka francúzskemu obratu

Európske inštitúcie sa dohodli na novej smernici o plyne, ktorá bude regulovať aj Nord Stream 2. Ak s tým budú súhlasiť pri jej uplatňovaní členské štáty.

Zmenené pravidlá smernice vytvoria v EÚ konkurencieschopnejší trh s plynom tým, že zabezpečia, aby vlastníctvo plynovodov vstupujúcich na územie EÚ bolo oddelené od vlastníkov dodávateľov plynu. Potrubia budú musieť byť prístupné aj iným prevádzkovateľom tak, ako to už platí pre plynovody vo vnútri EÚ. Spotrebitelia by mali ťažiť prospech z väčšej hospodárskej súťaže, čo by malo viesť k nižším cenám za plyn.

EÚ v súčasnosti dováža viac ako 70 percent zemného plynu spoza svojich hraníc, najmä z Nórska, Ruska a Alžírska.

Parlamentom prijatá revízia smernice objasňuje tiež právny rámec pre všetky budúce projekty plynovodov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ vrátane Spojeného kráľovstva, keď Úniu opustí.

Podmienky výnimiek

Výnimky pre nové plynovody z nečlenských krajín EÚ bude udeľovať Európska komisia za veľmi prísnych podmienok.

Zmenené a doplnené pravidlá dávajú EÚ výlučnú právomoc, pokiaľ ide o dohody o nových plynovodoch z nečlenských krajín. Komisia môže povoliť členskému štátu EÚ, v ktorom sa nachádza prvé vstupné miesto plynovodu, aby začal rokovania o dodávkach plynu z nečlenskej krajiny EÚ, pokiaľ to nebude považovať za rozpor s právom EÚ, za poškodzovanie hospodárskej súťaže či za ohrozenie bezpečnosti dodávok.

V prípade už existujúcich plynovodov (prepojených s plynovodmi EÚ pred nadobudnutím účinnosti smernice) môžu členské štáty rozhodnúť o výnimke do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto smernice, ak to nebude v rozpore s hospodárskou súťažou.

Spravodajca uznesenia, poľsky poslanec a bývalý šéf Európskeho parlamentu Jerzy Buzek (EPP) po hlasovaní v pléne upozornil, že mnohé zainteresované strany „zamerané na zisk“ chceli, aby rokovania o revízii smernice o plyne zlyhali.

„Bez tejto dohody by sa pravidlá EÚ neuplatňovali na plynovody z krajín mimo Únie. To by prinieslo zisk pre niektorých účastníkov trhu. Pre našich občanov a energetickú úniu ako celok by to však znamenalo viacnásobné straty,” opísal situáciu Buzek.

Sporný Nord Stream 2

Podľa Buzeka bude zavedenie smernice do praxe znamenať, že všetky plynovody z krajín mimo EÚ vrátane Nord Stream 2 pre dovoz ruského plynu budú musieť dodržiavať pravidlá EÚ – prístup tretích strán, oddelenie vlastníctva, nediskriminačné tarify a transparentnosť. To by sa malo premietnuť do silnejšej energetickej bezpečnosti v Európe.

„Toto bolo vždy hlavným cieľom Európskeho parlamentu a som rád, že sme ho dosiahli,” uviedol Buzek.

Eurokomisár pre klímu: Štáty musia do prípravy plánov zapojiť verejnosť

Európa by mala načúvať mladým ľuďom v uliciach, hovorí pre EURACTIV.sk eurokomisár pre energetiku a klímu, MIGUEL ARIAS CAñETE. Svet podľa neho má ešte trochu času, aby stabilizoval klimatické zmeny, ale už si nemôže dovoliť váhať.

„Komisia sa snaží dosiahnuť, aby Nord Stream 2 – ak bude postavený – bol prevádzkovaný transparentným a nediskriminačným spôsobom a pod regulačným dohľadom na zodpovedajúcej úrovni tak, aby to bolo v súlade s princípmi medzinárodného a európskeho energetického práva,“ povedal pre EURACTIV.sk eurokomisár pre klímu a energetiku Cañete. Politická dohoda na konečnom znení smernice medzi Európskym parlamentnom a Radou EÚ je podľa neho v súlade s „duchom návrhu Komisie“.

„Zabezpečuje, že ustanovenia plynovej smernice sa aplikujú na územie EÚ (súš a more) a poskytnú účinný dohľad pre aplikáciu pravidiel jednotného trhu EÚ na národné úrady pod dohľadom Komisie. Rozširuje tiež transparentnosť a spoluprácu medzi národnými inštitúciami, ktoré majú v tejto veci právomoci,“ doplnil eurokomisár.

Revidovanú smernicu ešte musí odobriť Rada EÚ (ministri členských krajín), následne bude právny dokument zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať deväť mesiacov na zosúladenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov s touto smernicou.