Európske jadrové fórum: Slovensko s jadrom počíta

Robert Fico: European Nuclear Energy Forum

Slovensko v súlade so zásadami politiky EÚ dlhodobo buduje energetický sektor s cieľom prechodu na udržateľnú, bezpečnú a konkurencieschopnú energetiku, poévedal predseda vlády Robert Fico.

Veľkým problémom je miera závislosti na energetických zdrojoch Ruska, ktorá je mimoriadne vysoká. "Cez Ukrajinu je k nám prepravovaných až 98 % našich energetických zdrojov," uviedol Fico.

"Preto nás aj neistoty súvisiace s vývojom na Ukrajine nútia prijímať opatrenia na zabezpečenie dlhodobej stability dodávok energie,“ dodal predseda vlády.

Vláda zastáva názor, že pripravovaný klimatický a energetický rámec na obdobie rokov 2020-2030 by mal byť založený na vyváženom prístupe s cieľom energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti energetiky.

"U nás môžeme tento cieľ dosiahnuť hlavne kombináciou jadrovej energetiky s obnoviteľnými zdrojmi energií (OZE). Záujmom je zachovanie národnej suverenity pri rozhodovaní o energetickom mixe, ale aj o bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární a ďalších aspektoch rozvoja jadrovej energetiky," informoval Fico.

Vláda deklaruje podporu jadrovej energetiky

"Slovenská republika jednoznačne počíta s rozvojom jadrovej energetiky aj do budúcnosti," zdôraznil Robert Fico.

Snahou je do roku 2030 dosiahnuť 80 % podiel nízkouhlíkových technológií na celkovej výrobe energií.

Slovenské jadrové elektrárne sú bezpečné

"Systematické presadzovanie zvyšovania jadrových bezpečnostných štandardov a zabezpečovanie vysokej kultúry bezpečnosti je našou dlhodobou prioritou," uviedol predseda vlády SR.

Na margo bezpečnosti slovenských jadrových elektrární povedal, že tá je považovaná za jednu z najvyšších vo svete. (pozn. závery z posudzovacieho zasadania k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti)

„Všetky štyri prevádzkované jadrové bloky slovenských elektrární boli zaradené v rebríčku kvality medzi prvými piatimi spomedzi aktuálne 52 prevádzkovaných reaktorov rovnakého typu vo svete,“ vyzdvihol Robert Fico.

Skepsa ohľadom novej smernice

"Na pozadí legislatívneho procesu je vidieť aj politiku zacielenú na utlmenie využívania jedného energonosiča a preferovania iných," povedal Fico. Ide o revíziu smernice, ktorou sa zriaďuje rámec spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení. Prednedávnom boli ukončené rokovania na expertnej úrovni Rady.

Fico za plusové považuje poznatky, ktoré sa do smernice zapracovali po havárii v japonskej Fukušime.

Tu pripomenul, že Slovensko realizovalo rozsiahle bezpečnostné programy dávno pred udalosťami vo Fukušime.

Celkovo však s ohľadom na revíziu smernice prevažuje skepticizmus, ktorý vyplýva z ďalších administratívnych povinností. Predseda vlády hovorí o existujúcej dôvodnej obave, že výsledkom revízie bude neprimeraná byrokracia.

"Vyvarujme sa prijímaniu opatrení, ktoré sa môžu ukázať ako problematické," apeloval.

Strategické jadro

Predseda vlády SR Robert Fico informoval o stave novej energetickej politiky, ktorá je podľa jeho slov pred dopracovaním.

Sú v nej definované hlavné ciele a priority energetického sektora do roku 2035, dôležité miesto v stratégii má využívanie jadrovej energie.

Aj schválená Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR definuje jadrovú energetiku ako perspektívnu oblasť rozvoja, informuje Robert Fico.

Slovensko má záujem na spoločnom vývoji jadrových zariadení novej generácie.

Mochovce a Jaslovské Bohunice

"Vkladáme nemalé úsilie do dostavby 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce," povedal Fico.

Samotná dostavba sa podľa neho neúnosne predlžuje. Vláda už robí opatrenia na elimináciu dopadov na rozpočet projektu. (pozn. projekt doteraz pohltil 3,8 mld. eur)

"Do konca roku je nevyhnutné dokončiť montáže 3. bloku a začať jeho spúšťanie," načrtol želaný vývoj Fico. Komerčná prevádzka sa očakáva až v druhej polovici roku 2016, možno na začiatku roka 2017.

Robert Fico následne vymenoval subjektívne príčiny meškania, ako oneskorené vypracovanie projektovej dokumentácie a predkladanie do schvaľovacieho procesu a neoptimálny výkon funkcie generálneho dodávateľa stavby spojený s nevhodnou koordináciou činnosti kľúčových dodávateľov.

Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach je nevyhnutná pre potrebu v budúcnosti nahradiť výrobnú kapacitu modernejšími zdrojmi. Navyše sa očakáva aj postupný útlm vo využívaní elektrární na neekologické fosílne palivá.

Predseda vlády SR informoval, že projekt Jaslovských Bohuníc má za sebou zhotovenie štúdie realizovateľnosti a momentálne sa nachádza v dôležitej etape procesu posudzovania vplyvov EIA. (pozn. od druhej polovice minulého roka)

"V rámci schválených aktivít na tento rok, počítame s dokončením výkupu pozemkov," priblížil najbližšie kroky Robert Fico.

Zadná časť jadrovej energetiky

Máme komplexne vybudovanú infraštruktúru zadnej časti jadrovej energetiky, čo nás v tomto ohľade radí medzi malú skupinu členských krajín EÚ, povedal predseda vlády SR Robert Fico.

Prácu Jadrovej vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), ktorá zabezpečuje implementačné činnosti Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR, ocenil počas návštevy Slovenska aj francúzsky prezident Francois Hollande.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) iba ako vítaný doplnok

"Prevádzka a podpora OZE majú značný dopad na koncovú cenu elektriny. Elektrina je drahšia, čiže priemyselná výroba EÚ prestáva byť schopná konkurencie na svetových trhoch," priblížil nevýhody OZE Robert Fico.

OZE podľa neho nemôžu nahradiť jadro a treba ich chápať iba ako vítaný doplnok výroby doplňujúci energetický mix.

Na Slovensku inklinujeme k najstabilnejšej a ekologicky čistej forme výroby a to k jadrovej energetike.

Slovensko sa zapája a bude sa aj naďalej zapájať do dialógov o jadrovej energetike a jej budúcnosti, zúčastňovať sa chceme aj na spoločnom vývoji jadrových zariadení novej generácie. „Diskusie, ktoré sú konštruktívne, opierajú sa o expertízy a argumenty bez politizácie, budú vždy prinášať ovocie,“ uzavrel predseda vlády.

Cenovo dostupná energia 

"Musíme sa vrátiť k rastu a ku konkurencieschopnosti, potrebujeme výkonný priemysel a cenovo dostupnú energiu," vyzýva európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger.

Momentálne platíme v Európe za plyn 3 až 4 násobnú cenu v porovnaní s USA. Za elektrinu platíme v priemere 2 násobnú cenu. "To náš priemysel nezvláda," poukazuje na konkurenčnú nevýhodu EÚ Oettinger.

"Potrebujeme jasnú energetickú stratégiu, ktorá bude sledovať priemyselný vzor, bude mať na pamäti ochranu klímy, ale v popredí budú dostupné ceny energie," pokračuje Oettinger.

Ďalšou výzvou do budúcnosti bude navýšenie dopytu po elektrickej energii. Dnes má na dennej báze prístup k elektrickej energii iba 5,4 zo 7 mld. ľudí. "Patrí k ľudskej dôstojnosti aby ľudia mali denne prístup k elektrine," dodáva.

Podľa neho povedú rast počtu obyvateľov zeme, automatizácia hospodárstva a elektromobilita v najbližšej dobe k rastúcemu dopytu po elektrine.

"V globálnom energetickom mixe, ktorého je EÚ súčasťou potrebujeme všetky druhy energie," poznamenal. A preto treba hľadať spôsoby ako všetky druhy integrovať do jednotného energetického trhu.

V otázke, či by EÚ mala zo svojho energetického portfólia vylúčiť niektoré zdroje, alebo preferovať niektoré energonosiče pred inými, zaujíma eurokomisár pre energetiku názor, že EÚ nemá klásť v tomto smere imperatív "BUĎ-ALEBO", ale presadzovať riešenie typu "AJ-AJ".

Brusel je v téme jadrovej energetiky neutrálny. Rada aj Parlament nie sú podľa Oettingera v zákopovej vojne, sú pripravení spoločne pristupovať na kompromisy, aby sme mali bezpečnosť dodávok, udržateľnosť a akceptovateľnosť všetkých technológií.

Oettinger ďalej hovorí o nutnosti dobehnúť investície v oblasti energetického sektora.

Problémom je, že vo verejných rozpočtoch nie sú dostatočné prostriedky. Súkromníci málo investujú do výskumu, do produkcie, do obnovy elektrární, do infraštruktúry aj do efektívnosti, pretože chýba plánovacia bezpečnosť.

Sektor energetiky je podľa neho v súčasnosti v otázke investícií veľmi rizikový.