Geotermálne vrty nedostávajú podporu z eurofondov. Rezort hospodárstva sľubuje nápravu

Geotermálna elektráreň v Salvádore. [EPA/Roberto Escobar]

Využívanie veľkého potenciálu geotermálnej energie na Slovensku komplikuje nastavenie fondov EÚ, ktoré doteraz nepodporovali prieskumné vrty. V nových eurofondoch sa s nimi ráta, tvrdí rezort hospodárstva aj inovačná agentúra.

Geotermálna energia je dostupná 24 hodín denne a neprodukuje takmer žiadne emisie. Keďže je vyrábaná lokálne, podobne ako iné obnoviteľné zdroje znižuje závislosť štátu na dovoze palív.

Bariérou rozvoja je však vysoká kapitálová náročnosť prieskumných geotermálnych vrtov. Tie sú najrizikovejšou časťou investície do geotermálnej energie a pohybujú rádovo v miliónoch eur. Bez nich však nie je možné zistiť parametre geotermálneho zdroja a teda ani predvídať, či bude projekt úspešný.

Naliehavá potreba dekarbonizovať energetické systémy v rámci Európskej zelenej dohody v kombinácii s flexibilitou tejto energie môžu poskytnúť nový impulz celému odvetviu, tvrdí Európska rada pre geotermálnu energiu (EGEC).

Komisia chce totiž cez Taxonómiu udržateľných investícií nasmerovať súkromný aj verejný kapitál do zelenej transformácie hospodárstva. Cieľom je znížiť emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent oproti roku 1990, k čomu sa členské štáty zaviazali minulý rok v Klimatickom zákone. To predpokladá okrem iného aj masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Komisia chce otvoriť dvere geotermálnej energii, vyplýva z uniknutého dokumentu

Podľa uniknutého návrhu smernice o obnoviteľných zdrojoch, chce Komisia znížiť rizikovosť investícií do geotermálnej energie a podporiť ju zavedením zmlúv na odber tepla.

Európske krajiny  ponúkajú na zníženie investičných rizík geotermálnych vrtov a zatraktívnenie investícií rôzne grantové schémy. Najčastejšie je to formou dotácií na časť investičných výdavkov, na čo štáty využívajú rôzne európske podporné mechanizmy a finančné nástroje. Krajiny využívajú pri podpore geotermálnych projektov aj rizikové záruky alebo zvýhodnené návratné pôžičky, čo môže prispieť k výraznému zníženiu nákladov.

Slovensko doteraz v tejto podpore geotermálnej energie z európskych zdrojov zaostávalo. Výdavky na prieskumné vrty neboli v rámci čerpania eurofondov považované za oprávnené. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spolu s rezortom hospodárstva však avizujú v novom programovom období opatrenia, ktoré by mali preklenúť túto medzeru v podpore geotermálnej energie.

Vrty neboli oprávnené čerpať podporu

Geotermálne elektrárne zahŕňajú vysoké počiatočné investičné náklady súvisiace s vrtnými a geologickými štúdiami. Po spustení však ponúkajú lacný a energeticky efektívny zdroj energie. Geologické riziko sa v skutočnosti zníži až vtedy, keď sa vynaloží značné množstvo kapitálu na prvý vrt, ktorý poskytne informácie o zložení a výnosnosti zdroja, uvádza Európska rada pre geotermálnu energiu (EGEC). Aby boli geotermálne projekty realizovateľné môže verejná podpora smerovať do prevádzkovej pomoci alebo znížiť náklady na získavanie kapitálu v prípade investičnej pomoci.

Problém je v tom, že štát nie je schopný a ochotný nastaviť podmienky na podporu obnoviteľných zdrojov tak, aby fungovali a dávali zmysel, hovorí generálny riaditeľ Slovgeoterm Oto Halás pre EURACTIV Slovensko.

„Slovensko nijakým spôsobom nemotivuje na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie prípadne chladenie. Aj keď je takéto využitie častokrát ekonomicky zmysluplné aj bez podpory, štát nespravil nič na viac, aby motivoval prípadných investorov alebo aby znížil geologické riziko viazané k prvému vrtu,“ konštatuje Halás.

Podpora z eurofondov pre obnoviteľné zdroje je na Slovensku regulovaná Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ktorá určuje podmienky pre ich čerpanie.

V aktuálnej príručke SIEA sa však prvotné geotermálne vrty v oblasti chápu ako „geotermálny prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska“. Geologický prieskum však nepatrí medzi oprávnené výdavky.

Rozvoj geotermálnej energie na Slovensku brzdí legislatíva. Pomôcť má nový zákon

Geotermálna energia môže byť slovenským riešením pre ekologické vykurovanie aj elektrinu. Napriek tomu, že sa zaraďuje medzi obnoviteľné zdroje, pre geotermálne vrty platia podobné legislatívne podmienky ako pre ťažbu ropy. Pomôcť má usmernenie eurokomisie a nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Podľa riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Jána Karabu práve toto zaradenie prieskumných vrtov  komplikuje rozvoj geotermálnej energetiky na Slovensku.

„Každý nový geotermálny vrt, či už v neprebádanej oblasti, alebo v oblasti, kde už sú existujúce a produkujúce vrty, je v zmysle geologického zákona realizovaný ako prieskumný vrt,“ objasňuje Karaba pre EURACTIV Slovensko.

V praxi to znamená, že sú geotermálne vrty vylúčené z podpory z eurofondov. Keďže sú vrty základným predpokladom pre získavanie geotermálnej energie, tak  toto nastavenie zásadným spôsobom brzdí rozvoj tohto energetického odvetvia na Slovensku, myslí si riaditeľ SAPI.

Jeho slová potvrdzuje aj vyjadrenie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). SIEA pre EURACTIV Slovensko konštatuje, že z operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) je možné získať podporu na energetické  využitie geotermálnej energie len v prípade, ak  projekty prispievajú „k plneniu ukazovateľov zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na využívanie OZE a zvýšenie výroby tepla z OZE“.

Súčasťou projektov musí byť zariadenie, ktoré geotermálnu energiu premení na využiteľné teplo, napríklad výmenníková stanica s príslušenstvom, približuje SIEA druhú podmienku financovania.

Uvedené dva merateľné ukazovatele boli v roku 2014 pri schvaľovaní OP KŽP schválené ako povinné pre všetky projekty, ktoré majú prispieť k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenska. Samotné vrty nie sú bez energetického využitia oprávnené získať podporu z operačného programu Kvalita životného prostredia, uvádza agentúra v stanovisku.

Nejasný výklad pravidiel 

Ďalšou prekážkou prístupu k finančnej podpore pre geotermálne projekty je podľa Michala Mašeka z PW Energy nesprávny výklad pravidiel zo strany SIEA.

Podľa pravidiel čerpania je totiž žiadateľ o podporu „povinný mať  právoplatné povolenie na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie“.

„Aj keď je tam napísané stavebné povolenie ako príklad, čo implicitne znamená, že to nie je jediné relevantné povolenie, výklad zo strany SIEA je doslovný. To znamená, že vyžaduje predloženie stavebného povolenia pri žiadosti o podporu na realizáciu vrtov,“ vysvetľuje Michal Mašek.

Tento výklad však podľa neho nekorešponduje s platným geologickým zákonom, podľa ktorého tvoria právoplatné povolenie na realizáciu vrtov dva dokumenty. Jedným je rozhodnutie o určení prieskumného územia a druhým je záverečné stanovisko v procese EIA.

„Dodatočné stavebné povolenie totiž investor získa až po ukončení realizácie vrtu, po jeho otestovaní a schválení. Až potom rezort životného prostredia určí množstvo vody a ďalšie náležitosti, od ktorých sa odvíja stavebné povolenie. Takže, ak si SIEA kladie ako podmienku priložiť stavebné povolenie pri žiadosti o podporu, vytvorí tým ďalšiu administratívnu bariéru čerpania dotácií na geotermálne projekty,“ konštatuje Mašek.

Inovačná agentúra v odpovedi pre EURACTIV Slovensko uviedla, že „hodnotu ukazovateľov si stanovuje samotný žiadateľ a podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku sa zaväzuje k ich splneniu“.

Na realizáciu geotermálneho vrtu nie je podľa SIEA pri podaní žiadosti potrebné predložiť stavebné povolenie. „Keďže sa v júli 2021 zmenil systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), predloženie povolenia realizácie projektu je už len fakultatívnou podmienkou, veríme, že sa nájde riešenie,“ uviedla agentúra.

Podľa Michala Mašeka je potrebné, aby táto informácia bola aj explicitne uvedená vo výzvach. Zatiaľ sa tam nachádzajú nejednoznačné formulácie, ktoré môžu viesť k chybnému výkladu a zbytočnej administratívnej záťaži.

Súhlasí s ním aj Oto Halás. „Problémom je nejednotnosť výkladu stavebného, vodného a geologického zákona pri povoľovaní projektov na využívanie geotermálnej energie v jednotlivých krajoch a jednotlivých inštitúciách. Riešením by bolo usmernenie zo strany ministerstva životného prostredia, ako postupovať v rámci platnej legislatívy,“ navrhuje riaditeľ Slovgeoterm.

Veľká anketa o obnoviteľných zdrojoch: Vedú solár a geotermál

Vláda by mala pri rozvoji obnoviteľných zdrojov myslieť predovšetkým  na znižovanie energetickej spotreby, rešpektovať lokálne podmienky a udržateľnosť. Zároveň z energetického mixu nevynechať odpadové teplo, existujúce vodné elektrárne či fotovoltiky na strechách.

Kombinácia súkromného a verejného financovania

Tento stav, ktorý rozvoju geotermálnej energetiky na Slovensku veľmi nepraje, by sa mal čoskoro zmeniť. V rámci aktuálneho návrhu Programu Slovensko 2021 až 2027 v oblasti podpory OZE ministerstvo hospodárstva plánuje opatrenie zamerané na podporu vyhľadávania, prieskumu a overovania zdrojov geotermálnej energie na energetické účely.

Podpora by okrem iného mala smerovať aj na prieskumné a reinjektážne vrty, uviedlo ministerstvo pre EURACTIV Slovensko.

Podľa tlačového oddelenia ministerstva hospodárstva majú byť prijímateľmi podpory podniky aj subjekty verejnej správy.

„Vzhľadom na to, že návrh Programu Slovensko je aktuálne v štádiu pripomienkovania Európskou komisiou a budú ešte prebiehať ďalšie negociácie, nie je možné sa momentálne bližšie vyjadriť k rozsahu podpory, respektíve k oprávnenosti konkrétnych výdavkov,“ uviedlo ministerstvo v stanovisku.

Ďalšou možnosťou pre pokrytie vysokých vstupných výdavkov geotermálnych vrtov je poskytnutie záruk. Na to budú podľa rezortu hospodárstva slúžiť finančné nástroje. Tie by mal implementovať Slovak Investment Holding v rámci Programu Slovensko. „Súčasťou implementácie finančných nástrojov budú aj rokovania s bankami za účelom nastavenia vhodných podmienok poskytovania záruk alebo úverov,“ sľubuje ministerstvo.

Spolupráca medzi súkromným a štátnym sektorom pri financovaní geotermálnych vrtov je jedna z možností, ako preklenúť počiatočná vysoké investičné náklady geotermálnych vrtov, súhlasí Halás zo Slovgeoterm.

Prieskumný vrt a kompletný podrobný hydrogeologický prieskum v perspektívnej lokalite by podľa neho mohol zastrešiť Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Štát by takto eliminoval investičné riziko a v prípade negatívneho výsledku vrtu by znášal náklady. Zároveň by umožnil by štátnej organizácii vykonať prieskum a získavať nové poznatky. V prípade pozitívneho výsledku by sa vrt odpredal a štát by z väčšej časti získal vynaložené prostriedky späť, približuje Halás.

„Ďalšou možnosťou sú návratné finančné príspevky na elimináciu geologického rizika, ktoré by sa vracali iba v prípade pozitívnych vrtov a ich neskoršieho využívania,“ objasňuje možnú podporu zo strany štátu riaditeľ Slovgeotermu.

Slovensko by mohlo byť v geotermálnej energii veľmocou. V praxi ju však využíva minimálne

Geologický potenciál a rozvinuté systémy centrálneho vykurovania – Slovensko má výborné predpoklady na využitie geotermálnej energie. Rezort hospodárstva chce jej rozvoj podporiť. 

„Obnoviteľný zdroj, na ktorý sa doteraz zabúdalo a v ktorom má Slovensko veľký potenciál, je geotermálne energia. Na východe je napríklad …

Zmena podmienok prinesie efekt o niekoľko rokov

Rezort tiež ohlásil, že v programovom období 2021 až 2027 bude v oblasti obnoviteľných zdrojov intenzívnejšiu spolupracovať so SIEA. „Pri nastavovaní podmienok nového opatrenia na podporu vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely bude preskúmaná možnosť zjednodušenia súvisiacich administratívnych procesov,“ uviedlo ministerstvo.

Oto Halás pripomína, že aj keď sa nastavia spravodlivejšie podmienky, bude trvať dlho, kým sa to prejaví pri konkrétnych projektoch „Treba si uvedomiť, že príprava geotermálneho projektu od počiatočnej idei až po realizáciu trvá rádovo roky. Takže od prijatia nejakého opatrenia až do jeho reálneho prínosu v praxi ubehne možno 5 aj viac rokov,“ upozorňuje.

Zároveň rezort hospodárstva spolu s ministerstvom životného prostredia pripomenuli, že všetky projekty musia byť realizované v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia a princípmi udržateľnosti.

„Geotermálnu energiu je jedna z najčistejších energií. Pri jej využívaní však treba brať do úvahy všetky vplyvy geotermálnych vrtov na prostredie. Práve preto nie je možné  pri povoľovaní úplne odstrániť administratívne bariéry,“ uviedol envirorezort pre EURACTIV Slovensko.

Ministerstvo životného prostredia tiež zdôraznilo, že „ak vychádza z doterajších skúseností, absolútna väčšina úspešných geotermálnych vrtov  svojimi parametrami podlieha aj posúdeniu ich vplyvu na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ktoré je potrebné vykonať pred povolením“.

V budúcnosti je podľa envirorezortu možné rátať so zmenami v zákone EIA pre investičné projekty, týkajúce sa aj geotermálnych vrtov. „Úplné vypustenie posudzovania geotermálnych vrtov z hľadiska ich predpokladaných vplyvov na životné prostredie nie je možné, nakoľko Slovensko je viazané aj európskou smernicou EIA,“ upozornil rezort.