Inštaláciu domácich elektrární a teplární podporia eurofondy

Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA) spustila národný projekt na podporu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre majiteľov rodinných domov a bytov.

Nainštalovaných bude viac ako 15- tisíc fotovolataických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu či veterných turbín. Pri výrobe elektrickej energie pôjde o zariadenia s výkonom do 10 KW, pri výrobe tepla to budú zariadenia pokrývajúce potrebu danej domácnosti.

Na pilotný národný projekt vyčlenili 45 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré budú doplnené zdrojmi zo štátneho rozpočtu.

„Pri určovaní výšky podpory bolo kľúčové umožniť domácnostiam prekonať ekonomickú bariéru spôsobenú vyššou obstarávacou cenou a dlhšou návratnosťou týchto zariadení,“ uvádza SIEA v tlačovej správe.

Domácnostiam budú preplácané náklady na dodávku a montáž systému a to až do výšky 50 percent. Uplatniť si ju môžu priamo u zhotoviteľa prostredníctvom poukážky.

„Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu až polovicu výdavkov na obstaranie moderných a kvalitných systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,“ vysvetľuje SIEA.

Registrácia zhotoviteľov

Národný projekt Zelená domácnostiam je zatiaľ len v prípravnej fáze. V súčasnosti agentúra vytvára zoznam zariadení, ktoré budú môcť podporu získať, ako aj zoznam oprávnených projektantov, inštalatérov a dodávateľov.

„Najskôr sa chceme sústrediť na napĺňanie zoznamu zariadení. Očakávame, že medzi prvými zašlú žiadosti výrobcovia a hlavní distribútori. Odporúčame preto záujemcom o registráciu priebežne sledovať, či sa ich zariadenie v zozname už nenachádza,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Registrácia zhotoviteľov bude otvorená v najbližších týždňoch. Samotné spustenie podpory sa očakáva na jeseň tohto roka. Podporu budú môcť domácnosti čerpať do konca roka 2020 alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Všetky potrebné informácie a relevantné dokumenty môžete nájsť na stránke zelenadomacnostiam.sk