Íri nerealizovali unbundling, končia na súde

Zdroj: justice.eu

Termín pre prevzatie smernice o elektrickej energii (2009/72/ES) do národnej legislatívy vypršal už 3.3.2011. Napriek tomu Írsko dosiaľ netransponovalo všetky jej ustanovenia.

Účelom smernice je zabezpečiť, aby sa elektrická energia vyrábala, prepravovala a predávala na konkurencieschopných trhoch, a teda vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých aktérov na trhu.

„Vnútorný trh je životne dôležitý pre riešenie energetických a klimatických výziev Európy a pre zaistenie dostupných a bezpečných dodávok energie pre domácnosti a firmy. Meškania v implementácii pravidiel vnútorného trhu EÚ majú negatívne vplyvy na všetkých účastníkov trhu a sú preto neprijateľné,“ uviedol eurokomisár Gunther Oettinger.

Rok 2014 bol stanovený ako termín pre dokončenie vnútorného trhu s energiami, pričom prijatie a vykonávanie existujúcich predpisov sú nevyhnutnou podmienkou pre ďalší rozvoj trhu s energiami.

Dublin a Brusel problém s transpozíciou riešia už od septembra 2011, kedy Komisia zaslala formálnu výzvu.

Európska komisia zároveň včera (20.2.) navrhla dennú pokutu vo výške 20 538 eur, pričom zohľadnila trvanie a závažnosť porušenia predpisov.  V prípade, že Súdny dvor EÚ rozhodne v prospech uloženia dennej pokuty, Írsko bude povinné ju splácať od dátumu rozsudku do dátumu transpozície.

Unbundling – Íri žiadajú ďalšie detaily

Hoci Írsko transponovalo väčšinu ustanovení smernice, Komisia za hlavný problém považuje neúplnosť pri pravidlách pre oddelenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy, tzv. unbundling.

Unbundling je cesta rozdeľovania historických monopolov a ich jednotlivých aktivít v reťazci – od výroby, cez prepravu plynu/prenos elektriny, distribúciu po dodávky energií koncovým odberateľom. V prípade plynárenstva sa ešte rozlišuje aj uskladňovanie plynu.

Smernice 3. liberalizačného balíka v oblasti elektriny a plynu z roku 2009 dávajú členským štátom možnosť výberu z 3 modelov unbundlingu – vlastnícke oddelenie (OU), zriadenie nezávislého prevádzkovateľa sústavy (ISO) a zriadenie nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete (ITO).

Írske ministerstvo pre energetiku očakáva, že väčšinu technických ustanovení zákona zavedie „čo najskôr je to možné v roku 2014,“ avšak od Komisie očakáva ďalšie špecifické detaily o krokoch, ktoré má ešte prijať.

Dublin pritom nie je jediný, ktorý kvôli neúplnej transpozícii liberalizačných smerníc skončil na súde. Komisia v minulých dvoch rokoch podala podobný podnet aj voči Poľsku, Slovinsku, Fínsku, Bulharsku, Estónsku, Spojenému kráľovstvu a Rumunsku.

Slovensko smernice v oblasti plynu i elektriny prijalo v roku 2012 novými zákonmi o regulácii v sieťových odvetviach a o energetike.

(EurActiv/Reuters)