Klimatická a energetická politika je definitívne potvrdená

Ministri krajín EÚ včera formálne schválili Klimatický a energetický legislatívny balík, na ktorom sa členské krajiny dohodli v decembri uplynulého roka. Balík v horizonte do roku 2020 stanovuje niekoľko hlavných cieľov:

  • Znížiť tvorbu emisií CO2 o 20 percent v porovnaní s úrovňou v roku 1990,
  • podporiť obnoviteľné zdroje energie a zvýšiť ich podiel na celkovej energetickej skladbe EÚ na 20 percent,
  • emisný limit pre tvorbu CO2 ma kilometer jazdy osobného automobilu,
  • podpora biopalív, obnoviteľných zdrojov energie.

Znižovanie tvorby emisií uhlíka

Balík tvorí šesť opatrení. Revidovaná Európska schéma obchodovania s emisiami uhlíka (ETS) vstúpi do platnosti v roku 2013. Okrem iného zaviaže i všetky energetické inštalácie nakupovať emisné povolenky aukčným spôsobom. V porovnaní so súčasným modelom obchodovania s emisiami ide o zmenu, ktorá má zabrániť, aby v dôsledku bezplatného prideľovania povoleniek a ich následného obchodovania medzi firmami nedochádzalo k nečakanému vytváraniu zisku.

Podľa upravenej schémy ETS sa bude aukčný spôsob nakupovania povoleniek zavádzať postupne. V roku 2013 sa bude za peniaze nakupovať 20 percent z nich, do roku 2020 sa tento podiel zvýši na 70 percent. 100 percent povoleniek sa nebude aukčne rozdeľovať skôr ako v roku 2027. Naviac, členské krajiny, ktorých energetická skladba sa vo výraznej miere spolieha na spaľovanie uhlia, si presadili výnimky pre svoj priemysel. Opatrenia majú zabrániť tzv. unikaniu uhlíka presunutím výroby do iných krajín, resp. mimo územia EÚ; do štátov s menej prísnou klimatickou legislatívou.

Čo sa týka sektorov, ktoré nie sú priamo zapojené do ETS, balík v tomto prípade definuje rozhodnutie „zdieľať úsilie“. Znamená to, že každý členský štát pre dané sektory stanoví národný záväzný cieľ s ohľadom na ich hospodársku situáciu a finančné zdroje tak, aby v nich do roku 2020 došlo spoločne k zníženiu tvorby emisií o 10 percent. Bude sa to týkať napríklad dopravy alebo poľnohospodárstva.

Balík okrem iného ustanovuje aj regulačný rámec na podporu technológie zachytenia a uskladnenia CO2 (technológia CCS) pred tým, než sa vzhľadom na svoju cenu stane komerčne využiteľnou.

Obnoviteľné zdroje energie

Ďalšou hlavnou témou balíka je podpora obnoviteľných zdrojov energie. Pre celú EÚ platí cieľ zvýšiť ich podiel na celkovej energetickej skladbe na 20 percent do roku 2020, pričom je na členských krajinách, akým podielom si rozdelia bremeno. V tomto smere legislatíva predpokladá, že každá krajina dosiahne minimálne 10-percentný podiel ich využívania v sektore dopravy a súčasne definuje kritériá pre udržateľné využívanie biopalív.

Okrem toho, ostatné opatrenia sa týkajú stanovenia štandardov kvality palív, ako i emisného limitu tvorby CO2 na jeden kilometer jazdy osobného automobilu.

Čo ďalej?

Ak sa počas svetových klimatických rokovaní i ďalšie rozvinuté ekonomiky sveta, predovšetkým USA, rozhodnú prijať podobne ambiciózne ciele, EÚ je v takom prípade ochotná znížiť mieru tvorby svojich emisií uhlíka do roku 2020 až o 30 percent.

Ako sa však december a konferencia v Kodani približuje, začína sa zdať, že do decembra bude pre amerického prezidenta Baracka Obamu náročné presadiť klimatickú legislatívu na domácej scéne, ktorá by spĺňala európske očakávania.

Návrh zákona, ktorý uplynulý týždeň prešiel v americkej Snemovni reprezentantov, navrhuje znížiť produkciu emisií skleníkových plynov o 20 percent do roku 2020. Inými slovami, USA by sa tak iba vrátili na úroveň v roku 1990. Naviac, podobne ako východné krajiny EÚ, aj centrálne a západné americké štáty namietajú voči prísnej emisnej legislatíve, nakoľko sa pri výrobe energií vo veľkej miere spoliehajú na spaľovanie uhlia.