Komisia sleduje nový poplatok pre slovenských výrobcov elektriny

Autor: Simon Howden, Freedigitalphotos.net

Portál energia.sk informoval o liste zo strany generálne riaditeľstva EK pre energetiku predsedovi Regulačnej rady ÚRSO Jozefovi Holjenčíkovi, v ktorom sa riaditeľ direktoriátu pre vnútorný trh s energiami zaujímal o nový prvok v slovenskej vyhláške ÚRSO. Ide o povinnosť všetkých výrobcov elektriny pripojených do prenosových alebo distribučných sietí na Slovensku platiť sieťový poplatok vo výške 30 % svojej rezervovanej kapacity (tzv. G-komponent).

Vyhláška ÚRSO 221/2013 bola v sobotu zverejnená v Zbierke zákonov.

Kópiu listu dostal aj riaditeľ európskej Agentúry pre spoluprácu regulačných úradov v energetike (ACER).

Klaus-Dieter Borchardt upozornil na obavy, že jeho zavedenie na Slovensku spôsobí „trhovú deformáciu, znevýhodnenie výrobcov, spomalenie integrácie trhu a okrem toho nie je v súlade s článkom 2 Nariadenia  Komisie (EÚ) č. 838/2010 z 23. septembra 2010, ktorý ustanovuje usmernenia týkajúce sa mechanizmu kompenzácie medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a spoločného regulačného prístupu k spoplatneniu prenosov“.

Do konca júla požiadal predsedu Regulačnej rady o odpovede na niekoľko konkrétnych otázok. Zástupcu EK zaujímal napríklad spôsob koordinácie zavedenia G-komponentu so susednými krajinami v regióne strednej a východnej Európy, použitá metodika pre jeho nastavenie a zdôvodnenie zavedenia poplatku, ako aj zohľadnenie stanovísk v rámci verejného pripomienkovania.

Namiesto spotrebiteľov výrobcovia

Úrad argumentoval tým, že nový poplatok pre elektrárne znížia cenu elektriny, ktorú platia domácnosti a firmy, tým, že budú čiastočne odbremenení od poplatkov distribučným spoločnostiam a štátnej prenosovej sústave.

Voči zavedeniu G-komponentu sa ale postavili viacerí výrobcovia. Slovenské elektrárne upozornili na diskrimináciu slovenských výrobcov na spoločnom trhu s ČR, Maďarskom a Poľskom, kde takýto poplatok nie je. Spoločnosť upozornila, že v prípade zavedenia poplatku, sa im náklady zvýšia o 15 miliónov eur ročne a bude nútenáv zavrieť svoje tepelné elektrárne Vojany a Nováky. Firma avizovala, že sa v tejto veci obráti na súd.

Nový poplatok sa stanovil na úrovni 0,5 EUR/MWh, čo je horná hranica rozmedzia povoleného spomínaným nariadením. Poplatky do vyššieho rozmedzia sa podľa nariadenia môžu uplatňovať len v Dánsku, Švédsku, Fínsku, Rumunsku, Írsku a Spojenom kráľovstve.