Kontroverzný ruský plynovod Nord Stream 2 smeruje na súdy

Nord Streamu 2 hrozí oneskorenie. [EPA-EFE/Pavlo Palamarchuk]

Spoločnosť Nord Stream 2 AG sa obrátila na Súdny dvor EÚ a zvažuje arbitráž v rámci Energetickej charty. Sekretariát Energetickej charty vyzýva obe strany na zmierovacie rokovanie.

Spoločnosť Nord Stream 2 AG, ktorá spolu s európskymi investormi stavia rovnomenný plynovod, sa obracia na súdy v rámci Energetickej charty a Európskej únie. Dôvodom je pozmenená európska smernica o trhu s plynom, ktorú spoločnosť plne vlastnená ruským Gazpromom považuje za diskriminačnú.

Firma so sídlom vo Švajčiarsku v liste z 12. apríla 2019 informovala Európsku úniu, že na základe Zmluvy o Energetickej charte (ECT) zvažuje iniciovanie konania o investičných sporoch proti Európskej únii.

Do dnešného dňa sa totiž nepodarilo dosiahnuť mimosúdne vyrovnanie, ktoré je podľa zmluvy prvým legálnym a preferovaným krokom k urovnaniu vzniknutého sporu. Ak sa dohodu nepodarí dosiahnuť za tri mesiace, môže investor žiadať od investičného súdu, aby mu priznal škody spôsobené porušením ECT zo strany EÚ.

„Rozhodnutia rozhodcovského súdu sú pre účastníkov sporu konečné a záväzné,“ uviedol pre EURACTIV.sk Urban Rusnák, generálny tajomník Energetickej charty. Avšak, podľa Sekreteriátu Energetickej charty je pre obe strany stále možné vyhnúť sa hroziacemu súdu, ak sa dohodnú na urovnaní v zmierovacom konaní, čo je možné v ktorejkoľvek fáze sporu.

Okrem ECT otvára Nord Stream 2 AG proces aj pred súdnym dvorom Európskej únie. Žiada zrušiť revidovanú smernicu, ktorá podľa neho porušuje princípy rovnakého zaobchádzania a proporcionality.

Bezprecedentný prípad

Nord Stream 2 stavia ruský plynárenský gigant spolu s európskymi partnermi s cieľom zdvojnásobiť prepravnú kapacitu pod Baltským morom medzi Ruskom a Nemeckom na 110 miliárd kubických metrov ročne.

Zmluva o energetickej charte vznikla v 90. rokoch ako právny rámec pre riadenie vzťahov v energetike, ktoré presahujú Európsku úniu, a zároveň chráni investície v tejto oblasti. Pristúpila k nej aj Európska únia, jej exekutívny orgán ju však chce zmeniť.

V máji 2019, teda v čase, keď ju Nord Stream 2 AG chcel využiť proti EÚ, prišla Európska komisia s návrhom na modernizáciu charty.

V rámci Zmluvy o energetickej charte je spor ohľadom Nord Stream 2 bezprecedentným, keďže je vydaný návrh na súdne konanie proti Európskej únii ako celku.

Nové pravidlá pre Nord Stream 2

Nord Stream 2 je v rozpore so schválenou smernicou, ktorá rozšírila uplatniteľnosť vnútorných pravidiel trhu s plynom na vonkajšie „dovozné“ plynovody tretích krajín.

Podľa nových pravidiel sa uplatniteľnosť smernice o trhu s plynom, ale aj všetky ostatné nástroje energetického práva EÚ vrátane sieťových predpisov pre plyn rozširujú na teritoriálne vody členského štátu, a to od prvého prepájacieho bodu plynovodnej siete.

Pre nový plynovod by tak platili princípy nediskriminácie, prístupu tretích strán k infraštruktúre, či rozdelenia vlastníctva.

Aj napriek tomu, že sa nové pravidlá uplatňujú len na úsek dlhý približne 54 km, znamená európska smernica pre spoločnosť Nord Stream 2 AG veľkú zmenu. Predovšetkým časť, podľa ktorej Gazprom, ako jediný akcionár spoločnosti, nemôže byť súčasne vlastníkom plynovodu a prepravcom plynu.

Europoslanci odklepli reguláciu ruského plynovodu, komisár hovorí o „veľkom kroku“

Európsky parlament schválil konečné znenie smernice o plyne, ktorá sa bude vzťahovať na plynovody z a do tretích krajín. Nové pravidlá umožňujú Komisii aj členským štátom uplatňovať výnimky.

Bez práva na výnimku

Z formálneho hľadiska nie je novelizovaná smernica voči plynovodu Nord Stream 2 nijako diskriminujúca.

Súčasťou pozmeňujúceho návrhu je však aj výnimka, ktorá oslobodzuje od zmien v trhu s plynom tie plynovody, ktoré boli dokončené pred nadobudnutím účinnosti smernice – 23. mája 2019. Inými slovami všetky okrem plynovodu Nord Stream 2, čo má za príčinu rozprúdenie debaty o diskriminačnej podstate novej európskej smernice.

Podľa Európskej komisie nemá ruský plynovod nárok na „výnimku“, keďže v čase nadobudnutia účinnosti smernice nebol pripravený na komerčnú prevádzku a tým pádom nemôže byť v medziach doplňujúceho návrhu pokladaný za dokončený.

S tým však zhotoviteľ plynovodu nesúhlasí. Podľa generálneho riaditeľa Nord Stream 2 AG Matthiasa Warniga, nie je pozmenená legislatíva škodlivá iba pre plynovod Nord Stream 2, ale takáto zjavná diskriminácia tiež oslabuje schopnosť vnútorného trhu EÚ priťahovať investície na uskutočnenie energetickej transformácie k zemnému plynu.

Dokončený alebo nedokončený?

Pôvodne spoločnosť Nord Stream 2 AG požadovala od Európskej únie, aby bol plynovod uznaný za dokončený, čím by sa ruská spoločnosť vyhla pravidlám, ktoré na plynovody ukladá nová smernica. S uznaním od EÚ by Nord Stream 2 totiž spadal do skupiny „ospravedlnených“ plynovodov, ktoré môžu v prevádzkovaní pokračovať bez zmeny.

Podľa spoločnosti má ruský plynovod plný nárok byť uznaný ako „dokončený“, keďže do projektu bolo investovaných už vyše 9,5 miliardy EUR a viac ako polovica plynovodu je už postavená. Zároveň nikde nie je stanovené, čo presne znamená pojem „dokončený plynovod“.

Spoločnosť tým pádom argumentuje, že pojem môže zahŕňať aj potrubie, ako je Nord Stream 2, ktoré má pevne stanovený termín dokončenia do konca roka 2019.

Stanovený termín dokončenia je však možné spochybniť, keďže plynovodu stále chýbajú potrebné povolenia, ktoré by umožnili pokračovať vo výstavbe cez dánske teritoriálne vody.

Podľa odporcov Nord Streamu 2 sú však tieto argumenty len pokusy topiaceho chytiť sa „právnej slamky“, ktoré by reálne na súde nedokázali obstáť.

Stavbu ruského plynovodu už zdržali Dáni. Ďalšou hrozbou sú americké sankcie

Spojené štáty pripravujú zákon trestajúci firmy, ktoré sa podieľajú na Nord Streame 2. Chýbajúce povolenia v dánskych vodách pritom jeho dokončenie už teraz posúvajú z tohto na budúci rok.

Žiadosť o zrušenie smernice

V piatok (26. júla 2019) uverejnila spoločnosť ďalšiu tlačovú správu, v ktorej už nežiada Európsku úniu len o zmenu statusu svojho plynovodu na „dokončený“, ale o celkové zrušenie smernice (EÚ) 2019/692. Dôvodom je „porušenie princípov rovnakého zaobchádzania a proporcionality“.

Pozmenená smernica je podľa firmy „jednoznačne pripravená a prijatá s cieľom znevýhodniť a odradiť od stavby Nord Streamu 2“.

Takýto krok je pomerne prekvapujúci, keďže podľa dostupných informácií spoločnosť doteraz zvažovala len možnosť riešenia sporu prostredníctvom rozhodcovského súdu.

Nord Stream 2 AG si aj naďalej vyhradzuje právo obhajoby svojich záujmov prostredníctvom rozhodcovského konania proti Európskej únii v rámci ECT.