Medzi prioritami maďarského predsedníctva aj jadrový odpad

Zdroj: Flickr; autor: svale

Úmysly maďarského predsedníctva potvrdil minister pre národný rozvoj Tamás Fellegi, ktorý vyjadril podporu Komisii v jej pláne prijať príslušnú smernicu týkajúcu sa jadrového odpadu v prvej polovici roku 2011.

Návrh smernice chce Európska komisia predložiť už v októbri, ako potvrdil úradník Komisie.

O ambíciách Maďarska v oblasti jadrového odpadu hovoril minister Fellegi na budapeštianskej konferencii, ktorá niesla názov „Jadrová energia v Európe: Od prijatia k vlastenectvu“ (Nuclear Energy in Europe: From Acceptance to Ownership). Fellegi tu zdôraznil, že jeho krajina je pripravená doviesť rokovania o smernici s ostatnými členskými štátmi a Európskym parlamentom do vydareného konca. Konferenciu usporiadal francúzsky think-tank Confrontations Europe.

Maďarsko označilo smernicu za „jednu z hlavných výziev“ v oblasti jadrovej energie, ktorej bude počas svojho predsedníctva v Rade čeliť.

Pokusy o prijatie novej legislatívy na poli jadrového odpadu sa objavili už v roku 2003. Vtedy však Komisia svoj návrh pred členskými štátmi neobhájila a rokovania tak skončili krachom. Komisia preto príde s pozmeneným návrhom. Jej dokument bude žiadať od všetkých zariadení, ktoré sa podieľajú na produkcii jadrového odpadu, aby v tejto záležitosti vypracovali dlhodobé strategické plány.

Rádioaktívny odpad neprodukujú iba jadrové elektrárne, ale môže napríklad pochádzať aj zo zdravotníckych zariadení. Na budapeštianskom fóre rečníci uviedli, že najschodnejším riešením likvidácie jadrového odpadu v súčasnosti je uložiť ho v podzemí. Najlepšie sa nebezpečného odpadu zbavíme, pokiaľ bude uložený v izolovaných betónových bunkroch, spresnili postup zástupcovia Komisie.

Tieto možnosti však väčšina krajín zatiaľ nemá. Komisár pre energetiku Günther Öettinger poslal na konferenciu list, v ktorom upozorňuje práve na fakt, že iba Švédsko, Fínsko a do určitej miery i Francúzsko sú schopné ponúknuť podobné príklady likvidácie odpadu. Dokončenie ich projektov je však hudbou ďalekej budúcnosti, očakáva sa, že hotové majú byť až v roku 2025.

Minister Fellegi však uviedol, že výstavba podobných komôr v Maďarsku už prebieha a ich dokončenie by malo nastať v roku 2012.

„Vývoj, ktorý v poslednej dobe zaznamenal program jadrovej energie v Maďarsku, to znamená predĺženie prevádzkovej doby súčasných jadrových blokov a rozšírenie súčasných jadrových elektrární, ukazuje, aké dôležité je zaoberať sa otázkou jadrového odpadu,“ povedal Fellegi.

Okrem spomenutej smernice o nakladaní s jadrovým odpadom (Nuclear Waste Management Directive), sa budú musieť maďarskí zástupcovia popasovať tiež s revíziou smernice o ochrane pred rádioaktívnym žiarením (Radiation Protection Directive), ktorej novelizáciu predložila Komisia v auguste.

Táto úniová legislatíva si kladie za cieľ ochranu pracovníkov vystavených radiácii i verejnosti pred nebezpečným ionizujúcim žiarením, ktoré hrozí i v prípade styku s rádioaktívnymi látkami. Tie sú prítomné, ako už bolo spomenuté, v lekárenských a priemyselných zariadeniach. Tieto nebezpečné látky sa uvoľňujú i pri jadrovom palivovom cykle.

Dlhá história

Spolupráca štátov v oblasti jadrovej energie spadá do samých počiatkov európskej integrácie, ktorá v tomto smere začala podpisom zmluvy o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom) v roku 1957.

Pôvodný zámer Euratomu bol v spolupráci na výskumnom programe pre mierové využitie jadrovej energie a v stanovení bezpečnostných štandardov.

Európska únia prijala v júni 2009 revíziu smernice o jadrovej bezpečnosti (Nuclear Safety Directive), ktorej prijatím sa stali bezpečnostné štandardy právne záväzné. Bezpečnostné pravidlá v rámci využívania jadrovej energie vytvorila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA).

Ďalší vývoj v otázke jadrovej energie prichádza v súčasnosti. Nasledujúcim krokom bude právne prijatie legislatívy o nakladaní s jadrovým odpadom. V marci predseda Komisie José Manuel Barroso oznámil, že návrh o zmienenej problematike predloží jeho inštitúcia do konca tohto roka.

Renesancia jadra

Na konferencii v Budapešti sa objavila iba hŕstka tých, ktorí sa stavali proti jadrovej energii. Nie je preto prekvapujúce, že hlavný odkaz, ktorý z fóra vzišiel znie: Za situácie, kedy emisie oxidu uhličitého podliehajú obmedzeniam, predstavuje jadro čistý zdroj energie. Na rozdiel od fosílnych palív môže navyše jadro zabrániť kolísaniu cien.

„V súčasnosti pochádza 70 % nízkoemisnej energie z jadra,“ uzavrel debatu Fellegi. „Jadrovú energiu využíva 15 členských štátov a v prevádzke je dnes 148 jadrových elektrární. Jadrová energia prispieva k energetickej bezpečnosti a vyrovnáva kolísanie cien,“ dodal.