Mnohé organizácie žiadajú moratórium na biopalivá

Krátka správa

V marci 2007 sa lídri EÚ zaviazali do roku 2020 zvýšiť podiel biopalív v dopravnom sektore na 10%. Dokonca aj americký výrobca lietadiel Boeing plánuje prispôsobiť svoje produkty tak, aby mohli byť prevádzkované palivovou zmesou, v ktorej 50% bude tvoriť práve biozložka. Popri týchto trendoch sa však vynára otázka dopadu biopalív na životné prostredie.

Signatári varujú, že produkcia biopalív bude urýchľovať klimatické zmeny, zničí biodiverzitu a vytlačí pôvodné kultúry. 26. a 27. júna prezentovali svoje argumenty aj poslancom Európskeho parlamentu.

Almuth Ernsting z Biofuelwatch tvrdí: „Európska politika biopalív predstavuje hrozbu zrýchľovania globálneho otepľovania tým, že zničí rašeliniská, tropické a subtropické lesy, ktoré sú najväčšími likvidátormi oxidu uhličitého.“

Organizácia rovnako neverí, že v súčasnosti certifikované projekty EÚ dokážu predísť takejto hrozbe.

Nina Holland z Corporate Europe Observatory tvrdí, že plán Komisie neobsahuje „vôbec žiadne návrhy, ktoré by garantovali udržateľnosť.“ Ak takéto garancie chýbajú, „potrebujeme moratórium na zásobovanie, stimuly a import biopalív.“

Európska poľnohospodárska asociácia COPA-COGECA podporujúc politiku Komisie konštatovala: „Aj napriek významným príležitostiam redukovať emisie CO2 vývojom efektívnejších palív a dopravných systémov môžu byť ciele EÚ v otázke boja proti klimatickým zmenám dosiahnuté aj zavedením biopalív vo všetkých členských štátoch.“

COPA-COGECA verí, že biopalivá majú pozitívny vplyv aj na biodiverzitu. Poukazujúc na fakt, že produkcia nafty v EÚ je z 50% založená na repkovom semene tvrdí, že „kultivácia repky olejnej [..] podporuje biodiverzitu.“ Ďalej konštatuje, že „produkcia bionafty v EÚ pomáha v podpore nezávislosti na fosílnych palivách, teda prispieva k redukcii skleníkového efektu.“

Dirk Carrez z EuropaBio rovnako podporuje Komisiu a konštatuje: „Aj so striktnými environmentálnymi obmedzeniami Európa pokračuje a bude pokračovať v získavaní prístupu k dostatku biomasy umožňujúcej do roku 2030 produkciu až jednej štvrtiny palív v doprave.“ Carrez ďalej verí, že „neudržateľnému využívaniu pôdy na produkciu biopalív sa možno vyhnúť, ak bude úsilie koncentrované na zvyšovanie výnosov z existujúcich poľnohospodárskych plôch namiesto rozširovania deforestrácie. Rozvoj biopalív má veľký potenciál najmä pre rozvojové krajiny a vytvorí mnoho lokálnych pracovných miest.“