Monitorovacia skupina pre energetickú bezpečnosť EÚ

ropný vrt

Krátka správa

NESCO tvoria zúčastnení predstavitelia Komisie, členských štátov a Sekretariátu Rady. Ich úlohou je monitoring a výmena informácií. Nové teleso má ambíciou slúžiť ako „nový nástroj na posilnenie kapacity Únie zbierať informácie a vydať prípadné včasné varovania pred potenciálnymi hrozbami bezpečnosti energetických dodávok.“

Vytvorenie skupiny bolo podporené na zasadnutí Európskej Rady v decembri 2006. Ide o súčasť väčšieho balíka aktivít na zabezpečenie bezpečnosti energetických dodávok. Tento krok by mal prispieť aj k „zlepšeniu spolupráce“ s producentskými krajinami, najmä s Ruskom. NESCO možno chápať aj v kontexte Európskej politiky susedstva (EPS), ktorej cieľom je posilnenie spolupráce s krajinami, ktoré zabezpečujú tranzit energií. Významnou krajinou z hľadiska EPS je napríklad Ukrajina.

Komisia verí, že skupina taktiež prispeje k „zlepšeniu spolupráce medzi všetkými energetickými aktérmi v EÚ“ a že táto spolupráca v budúcnosti urýchli implementáciu budúcej energetickej politiky.