Na účtoch za elektrinu rastú najmä dane a poplatky

Autor: Idea go, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Vo svojej pravidelnej správe o stave a trendoch v sektore elektriny európske združenie Eurelectric poukázalo na niekoľko kľúčových bodov oblasti politického kontextu, vývoja dopytu a výroby elektriny, výšky cien elektriny a tiež súvisiacich emisiách.

V kontexte energetickej politiky sa súčasné obdobie charakterizuje regulačnou neistotou a zvyšujúcou sa intervenciou na národnej úrovni, čo vedie k spomaleniu, ak nie priamo kroku späť, v integrácii trhu s energiou v Európe.

V oblasti dopytu pretrváva v EÚ všeobecná stagnácia, avšak celkový obraz stabilizácie po období poklesu dopytu je pri bližšom pohľade na jednotlivé časti regiónu značne rozdielny a pohybuje sa od rastu (napr. Bulharsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko), cez pokles (napr. Belgicko, Cyprus, Portugalsko, po stagnáciu v dopyte (napr. Grécko, Česká republika, Maďarsko).

Pri výrobe elektriny Eurelectric charakterizuje vývoj smerom „čierna a zelená“. Ukazuje sa odklon od nedávneho trendu „obnoviteľné zdroje + plyn“ k „OZE + uhlie“.

Čierno-zelený scenár

Medzi rokmi 2011 a 2013 výroba elektriny z OZE stúpla o 7 % a z uhlia o 13 %. Zároveň došlo k poklesu produkcie elektriny z jadra o 2,8 % a k výraznému prepadu v prípade zemného plynu – až o 23 %.

Naďalej sa zvyšovala  inštalovaná kapacita obnoviteľných zdrojov  (medziročne o 11 %), hoci došlo k spomaleniu. Spoločnou charakteristikou pre výstavbu OZE počas celého obdobia je podpora prostredníctvom dotácií. So zmenou v národných systémoch podpory obnoviteľných zdrojov sa očakáva celkové spomalenie rastu OZE.

Podľa údajov asociácie Eurelectric sa v roku 2012 v EÚ-27 až 48,38 % elektriny vyrobilo z fosílnych palív a cez 27 % v atómových elektrárňach. Podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny bol 22,38 %, čo znamená medziročný nárast o 7 %. Eurelectric predpokladá, že do konca dekády OZE v podiele na celkovej produkcii elektriny v Únii predbehnú jadro a dosiahnu podiel asi 34 %.

 

Zdroj: Eurelectric

S rozvojom výroby elektriny z uhlia súvisí aj to, že nedošlo k poklesu emisií CO2, hoci stagnovala spotreba elektriny a zvýšila sa výroba z nízkoemisných zdrojov. V tomto roku sa najmä vzhľadom na politické rozhodnutia vo veľkých ekonomikách EÚ očakáva rast emisií, avšak tento trend nie je podľa členov združenia udržateľný a do roku 2020 predpokladajú prechod od uhlia na plyn.

Účty: Dane a poplatky rástli najviac

Eurelectric poukázal aj na rast účtov za elektrinu, čím sa cenová dostupnosť a obavy o konkurencieschopnosť dostávajú do popredia debát o energetickej politike. Náklady zavádzané politickými rozhodnutiami v podobe daní a poplatkov rastú trikrát rýchlejšie ako ostatné zložky ceny elektriny a v súčasnosti tvoria viac ako štvrtinu priemerného účtu domácnosti.

Pre zákazníkov v kategórii odberu 2 500 kWh – 5 000 kWh ročne sa podľa združenia náklady na samotnú energiu a sieť zvyšovali v súlade so všeobecnými cenovými indexmi, zatiaľ čo náklady zavádzané politickými rozhodnutiami v podobe daní a poplatkov narástli v období 2008 – 2012 trikrát rýchlejšie – o 29 %.

V tejto súvislosti autori správy poukázali na to, že ceny elektriny sú vládami často vnímané ako východiskové prostriedky ich fiškálnych politík, pričom dane a poplatky sa využívajú na verejnú podporu pre OZE, domácu ťažbu fosílnych palív a ich využitie, kogeneráciu a pod.

Pri bližšom pohľade na účty priemyslu sa najvyššie zaťaženie z pohľadu daní a poplatkov (v kategórii 2 000 – 20 000 MWh/ročne) uvádza pri podnikoch v Nemecku (takmer 35%), ďalej nasledujú Taliansko a Rakúsko.


Zdroj: Eurelectric/Eurostat

V spomínanom Nemecku sa však väčšina regulačných poplatkov pre podniky znižuje v závislosti od výšky ich spotreby, čo znamená, že napríklad veľké chemické či hutnícke fabriky platia násobne nižšiu fixnú tarifu než menšie podniky.

Veľkoodberatelia tiež môžu požiadať o úľavu z platenia poplatkov za prístup a používanie elektrickej siete. Túto výnimku pre nemecké podniky, ktorá môže podľa rôznych odhadov predstavovať ročne celkovú sumu vo výške od 300 až do 800 miliónov eur, začala v marci 2013 vyšetrovať aj Európska komisia pre podozrenie, že ide o nezákonnú formu štátnej pomoci.

Viac o cenách elektriny v Európe a vplyve na konkurencieschopnosť sa dozviete v tomto Súbore liniek.