Nástroj na prepojenie Európy prešiel výbormi EP

Europoslanci vo výbore pre priemysel (ITRE) a dopravu (TRAN) schválili na spoločnom zasadnutí dohodu o podobe nového finančného mechanizmu pre transeurópske projekty v oblasti dopravy, energetik a telekomunikačných sietí. Celkový rozpočet Nástroja na prepojenie Európy (CEF) na obdobie 2014 – 2020 má byť necelých 29,3 miliardy eur (v cenách 2011).

Európska komisia vo svojom pôvodnom návrhu z októbra 2011 predložila rozpočet CEF až vo výške 50 miliárd eur, vo februári 2013 ho ale členské štáty radikálne zoštíhlili.

Nové nariadenie ešte musí prejsť plénom europarlamentu. Hlasovanie je naplánované na jeho druhé októbrové zasadnutie.

Dopravné projekty majú zlepšiť cezhraničné prepojenia, odstrániť rôzne prekážky a zlepšiť interoperabilitu systémov. Z balíka vo výške 23,17 miliárd eur na dopravu sa má 10 miliárd presunúť z Kohézneho fondu (KF) a budú ich môcť využiť len členskí štáty oprávnené na prostriedky z KF.

CEF podporí projekty spoločného záujmu na modernizáciu a rozšírenie energetickej infraštruktúry a posilnenie bezpečnosti dodávok. Zároveň sa nimi zaistí, že žiaden členský štát nezostane izolovaný alebo závislý na jedinom energetickom zdroji.

Európska komisia odhadla počet projekt spoločného záujmu, ktoré najviac prispejú na k strategickým prioritným koridorom a oblastiam na 100 v sektore elektriny a na 50 v sektore plynu. Projekty spoločného záujmu by mali byť oprávnené na finančnú pomoc EÚ na štúdie a za určitých podmienok aj na práce vo forme grantov alebo inovatívnych finančných nástrojov. Celkový rozpočet na financovanie energetických projektov má byť 5,12 miliardy. Europoslanci trvajú na tom, aby sa tieto projekty primárne podporovali prostredníctvom finančných nástrojov.

Výbory EP podčiarkli, že obzvlášť v doprave a energetike by mal CEF prispieť k strednodobým a dlhodobým cieľom dekarbonizácie.

Projekty spoločného záujmu v telekomunikáciách by mali byť oprávnené na peniaze z EÚ vo forme grantov a obstarávania na kľúčové platformy služieb, generické služby a horizontálne aktivity. Pokiaľ ide o zavádzanie širokopásmového pripojenia, podpora EÚ by opäť mala byť vo forme finančných nástrojov.

EK finišuje zoznam energetických projektov

Koncom septembra hovoril eurokomisár pre energetiku Gunther Oettinger o budúcej podobe prenosu energií. Schválenie prvého európskeho zoznamu projektov spoločného záujmu považuje za dôležitý krok k lepšej integrácii sietí členských krajín „Dúfam, že sa tento zoznam schváli do polovice októbra,“ uviedol s tým, že každé dva roky dôjde k revízii, aby sa zaistili potreby novo sa formujúcich projektov.

Oettinger dodal, že je potrebné zvýšiť úlohu prevádzkovateľov prenosových sústav a prepravných sietí v plánovaní investícií a rozhodovaní. Komisia predpokladá, že do roku 2020 si modernizácia sietí elektriny a plynu vyžiada investície vo výške 200 miliárd eur. V súvislosti s Nástrojom pre prepojenie Európy uviedol, že finančná nástroje sa navrhnú tak, aby čo najlepšie podporili dlhodobé infraštruktúrne projekty uľahčením priameho financovania trhu a zdieľania rizík.

Prevádzkovatelia sústav by podľa neho nemali premeškať príležitosť , ktoré nové nariadenie o infraštruktúre prináša v oblasti plánovania, kde urýchli proces udeľovania povolení, ale aj zmeny v zapájaní miestnych komunít do rozhodovania a získaní akceptácie verejnosťou.

V schválenom regionálnom zozname projektov spoločného záujmu, ktorý bol schválený v júli, sa nachádza niekoľko infraštruktúrnych projektov týkajúcich sa Slovenska. Ide o prepojenie plynárenských sietí s Maďarskom a Poľskom i klastre prepojení elektrizačných sústav Slovenska a Maďarska, ktoré súvisia aj s vývozom elektriny produkovanej v budovaných nových blokoch atómovej elektrárne Mochovce. V regionálnom zozname sú tiež dva konkurenčné ropovodné projekty – rekonštrukcia zvýšenia kapacity ropovodu Adria i  prepojenie s Rakúskom.

Ktoré z týchto projektov prejdú celoeurópskym sitom a Európska komisia ich podporí v rámci nástroja CEF je otázkou niekoľkých dní.