Eurelectric: Záloha variabilných OZE plynom nie je automatická

Produkcia elektriny z plynu sa ukazuje ako vhodný záložný zdroj pre výrobu elektriny z variabilných obnoviteľných zdrojov (OZE). Elektrárne sa vyznačujú schopnosťou rýchleho spustenia a nábehu výroby, avšak s čoraz vyšším zapájaním solárnych panelov či veterných turbín bude nutné, aby sa na ešte viac prispôsobili na variabilnejšie režimy prevádzky.

To znamená potrebu investícií do technických zariadení existujúcich elektrární na plyn s cieľom zabezpečiť potrebnú kapacitu a očakávať možno aj vyššie náklady na údržbu.

„Plynové elektrárne v súčasnosti čelia zmenšujúcim sa rozpätiam a klesajúcim faktorom záťaže,“ uviedol Steve Rose, predseda pracovnej skupiny pre elektrinu z plynu ktorá pôsobí v Eurelectric.

„Tvorcovia politík a regulátori by nemali jednoducho predpokladať, že na záložnú výrobu bude vždy dostatok plynu. Namiesto toho musia stanoviť správne podmienky a zaistiť, že plyn dokáže podporiť ďalší rast variabilných obnoviteľných zdrojov,“ dodal.

Združenie Eurelectric vydalo publikáciu, v ktorej načrtáva, ako sa budú musieť zmeniť trhy s plynom v záujme dosiahnuť vyššiu flexibilitu.

Pozícia plynu ohrozená

Údaje Eurostatu ukazujú, že plyn je po jadre a tuhých palivách tretím najvýznamnejším zdrojom na výrobu elektriny – v EÚ-27 sa z neho vyrobilo 726,5 TWh elektriny, čo znamená podiel 22,2 % na hrubej výrobe elektriny (2011). Na Slovensku pokryl plyn takmer 12,7 % hrubej výroby elektriny. Dobiehajú ho však práve obnoviteľné zdroje, z ktorých v danom roku v Únii pochádzalo 21,3 % elektriny, čo súvisí predovšetkým so snahou členských krajín splniť svoje ciele pre OZE do roku 2020.

Zdroj: Eurostat

Finančné výsledky európskych energetických skupín potvrdzujú nevyhnutnosť adaptovať programy rozvoja na meniace sa podmienky na trhoch s plynom a elektrinou, ktoré súvisia najmä z nástupom OZE, dokončovaním vnútorného trhu s energiami, ale tiež úsilím o zvýšenie energetickej bezpečnosti EÚ a o zníženie závislosti na dovoze palív z tretích krajín.

Britská spoločnosť Centrica, ktorá vlastní najväčšieho dodávateľa energie v krajine firmy British Gas, napríklad nedávno potvrdila predaj troch najväčších elektrární na plyn, čo zdôvodňuje aj prepadom ich produkcie. Straty z výroby elektriny z konvenčných zdrojov postihli aj koncerny v Nemecku, hlavne v súvislosti s nástupom dotovaných zelených zdrojov.

Združenie Eurelectric vydalo publikáciu, v ktorej načrtáva, ako sa budú musieť zmeniť trhy s plynom v záujme dosiahnuť vyššiu flexibilitu.

Ako na to?

Autori správy v rámci odporúčaní pre politikov, regulátorov, ale aj prevádzkovateľov sústav, zdôrazňujú niekoľko bodov, ktoré sú potrebné pre zaistenie väčšej flexibility produkcie elektriny z ply

  • úzka spolupráca medzi prevádzkovateľmi elektrizačnej prenosovej sústavy a plynárenskej siete, ktorá umožní lepšie predpovedať scenáre prevádzky elektrární na plyn;
  • posilnenie likvidity veľkoobchodných trhov s plynom;
  • stanovenie pravidiel alokácie kapacity a nominácie, ktoré uľahčujú cezhraničné obchodovanie;
  • zváženie možností ako naplno využiť dostupnú skladovaciu kapacitu, prístup k podzemným zásobníkom i zásobníkom LNG v tankoch, ktoré sú v rámci trhu dostupné, by mali mať všetci účastníci za rovnakých nediskriminačných podmienok;
  • potreba včasného informovania prevádzkovateľov elektrární na plyn o tokoch plynu a celkovom stave sústavy;
  • nevyhnutnosť efektívneho nastavenia zapájania zdrojov zo strany prevádzkovateľov sústavy a v spolupráci s prevádzkovateľmi elektrární tak, aby sa lepšie koordinovali rôzne investičné zámery.