Nedôsledný návrh o biopalivách?

Krátka správa

Pripravovaný návrh smernice o obnoviteľných zdrojoch nebude v súvislosti s produkciou biopalív obsahovať presne stanovené kritériá udržateľnosti. Text, ktorého zverejnenie sa očakáva 23. januára 2008, by tak mohol viesť k zničeniu dôležitých ekosystémov a k zníženiu sociálnych štandardov. Vo svojom liste z 11. januára, adresovanom komisárovi Andrisovi Piebalgsovi, to tvrdí skupina 17 mimovládnych organizácií.

Lídri EÚ sa v marci 2007 zaviazali k cieľu do roku 2020 zvýšiť podiel využívania biopalív v doprave zo súčasných 2% na 10%. Podmienkou zvýšenia tohto podielu je udržateľnosť tohto kroku ako takého.

Objavili sa viaceré vyhlásenia upozorňujúce na fakt, že v prípade politík ako táto, je nepostačujúce narábať len s číslami. Ak by sa sledovali len numerické ciele a čo najnižšie hodnoty CO2, mohlo by to viesť k snahe znižovať emisie za čo najnižších finančných nákladov. V takom prípade by mohlo dôjsť k nedoceneniu ostatných vedľajších dopadov na životné prostredie, predovšetkým tých negatívnych. Masová produkcia poľnohospodárskych plodín slúžiacich ako surovina na výrobu biopalív by mohla mať zlý vplyv na životné prostredie napríklad v podobe prílišného odlesňovania, výkyvov cien potravín a nedostatku pitnej vody.

Mimovládne organizácie tvrdia, že Komisiou pripravovaný návrh nezaručuje udržateľnosť produkcie biopalív. Hoci text predpokladá zamedzenie pestovania surovín na plochách permanentných lúk, lesov a močiarov, niektoré dôležité ekosystémy sú ponechané bez ochrany. Ide napríklad o savany, ornú pôdu, či plochy so zdrojmi pitnej vody.

Ďalšia obava aktivistov pramení z toho, že podľa textu budú môcť byť za “udržateľné” označené aj tie palivá, ktorých suroviny budú vypestované na chránených územiach, napríklad v lesoch, ktoré boli premenené na technické účely pred januárom 2008. Adrian Bebb, člen organizácie Priatelia Zeme, pre EurActiv povedal: “V podstate to znamená, že ktokoľvek, kto by vyrúbal dažďový prales pred dvoma týždňami, by mohol predávať biopalivá vyprodukované na tom území [s označením] environmentálne udržateľné.” Vyzval Komisiu, aby sa spätne vrátila k pôvodnému návrhu, ktorý stanovoval túto ochrannú hranicu do roku 2003.

Mimovládne organizácie sa rovnako sťažujú, že bruselská administratíva “totálne odignorovala” značný počet vedľajších následkov spojených s masívnou produkciou biopalív. Ide napríklad o možné zvyšovanie cien potravín, nedostatok vody, nútené vyvlastnenie vo verejnom záujme, ale aj negatívny dopad na už aj tak zlé pracovné podmienky v rozvíjajúcich sa krajinách, či presúvanie poľnohospodárskych aktivít do environmentálne citlivých oblastí dažďových pralesov či saván.

List vyzýva komisára Piebalgsa, aby presadil také zmeny, aby “len značne redukčné biopalivá boli akceptovateľné z hľadiska [stanoveného] cieľa.” Súčasný návrh nešpecifikuje minimálnu úroveň úspory emisií. Mimovládne organizácie sa domnievajú, že vhodnou minimálnou mierou by bolo aspoň 50%. Takéto kritérium by vyradilo z hry celú radu biopalív, vrátane tých, vyrábaných z cukrovej trstiny, kukuričného etanolu, repky olejnej a istých druhov palmových olejov. Výrobcovia palív ale namietajú, že vyškrtnutie spomenutých druhov zo zoznamu spraví cieľ 10%-ného podielu prakticky nerealizovateľným.

Poslanci Európskeho parlamentu sa zrejme postavia za názor mimovládnych organizácií. Vyplýva to zo správy holandskej poslankyne Dorette Corbey (PES). Správa schválená Výborom EP pre životné prostredie 27. novembra 2007 prichádza s návrhom požiadavky, aby boli biopalivá z hľadiska produkovaných emisií CO2 v porovnaní s klasickými fosílnymi palivami úspornejšie aspoň o 50%. Táto hranica vychádza podľa poslancov z klimaticko-energetických cieľov EÚ. Správa okrem iného stanovuje aj viacero biodiverzných a sociálnych kritérií, napríklad povinnosť výrobcov biopalív ochraňovať vodné zdroje a ornú pôdu. Snahou je vyhnúť sa možným vedľajším vplyvom majúcim negatívny dopad na životné prostredie. V prípade, že bude poslanecký návrh schválený a zapracovaný do finálnej verzie legislatívy, zaviaže výrobcov, aby si pred otvorením výroby vyžiadali povolenie miestnych samospráv a komunít a aby dodržiavali medzinárodné pracovné štandardy. Plénum európskych poslancov by malo o tejto téme hlasovať 14. januára 2008.